Κακοήθης πολύποδας παχέος εντέρου- Θεραπευτική στρατηγική

Κακοήθης ορίζεται ο αδενωματώδης πολύποδας ο οποίος περιέχει καρκινικά κύτταρα που διηθούν την υποβλεννογόνια μυϊκή στιβάδα, με την καρκινική διήθηση να περιορίζεται στον υποβλεννογόνιο χιτώνα (pT1 ή Τ1ΝxMx σύμφωνα με το σύστημα ΤΝΜ). Αποτελούν το 2-12% των κολονοσκοπικά αφαιρεθέντων πολυπόδων (1). Ο κίνδυνος παρουσίας κακοήθειας σε ένα αδενωματώδη πολύποδα σχετίζεται με το μέγεθος του πολύποδα και συγκεκριμένα για μέγεθος 0,6-1,5 εκ είναι 2%, 1,6-2,5 εκ 19%, 2,6-3,5 εκ 43% και >3,5 εκ 76% (2, 3). Η κλινική απόφαση για την αναγκαιότητα διενέργειας κολεκτομής και η ογκολογική επάρκεια και ασφάλεια της της ενδοσκοπικής πολυποδεκτομής καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά, τη βιολογική συμπεριφορά του κακοήθους πολύποδα, τον κίνδυνο ύπαρξης συνοδών λεμφαδενικών μεταστάσεων και από τη γενική κατάσταση του ασθενούς (2, 3). Ο κύριος παράγοντας παρουσίας λεμφαγγειακής διασποράς αποτελεί το βάθος διήθησης των καρκινικών κυττάρων εντός του πολύποδα. Η ταξινόμηση κατά Haggitt (Εικόνα 1) βασίζεται στο επίπεδο διήθησης (4):

•   Επίπεδο 0: Χωρίς διήθηση, βαρειά δυσπλασία
•   Επίπεδο 1: Το καρκίνωμα διηθεί διά της υποβλεννογονίου μυϊκής στιβάδας, αλλά περιορίζεται στην κεφαλή του έμμισχου πολύποδα
•   Επίπεδο 2: Το καρκίνωμα διηθεί έως τον αυχένα, το όριο μεταξύ της κεφαλής και του μίσχου του έμμισχου πολύποδα
•   Επίπεδο 3:  Το καρκίνωμα διηθεί το μίσχο του έμμισχου πολύποδα
•   Επίπεδο 4: Το καρκίνωμα διηθεί τον υποβλεννογόνιο χιτώνα του εντέρου κάτω από το μίσχο του έμμισχου πολύποδα. Όλοι οι κακοήθεις άμισχοι αδενωματώδεις πολύποδες είναι επιπέδου 4 κατά Haggitt.

O Κudo ταξινόμησε περαιτέρω το βάθος της υποβλεννογόνιας διήθησης ως ακολούθως(5):
•   SM1: Διήθηση έως το ανώτερο 1/3 του υποβλεννογονίου χιτώνα
•   SM2: Διήθηση έως και το μέσο 1/3 του υποβλεννογονίου χιτώνα
•   SM3: Διήθηση έως και το κατώτερο 1/3 του υποβλεννογονίου χιτώνα

Τα επίπεδα 1, 2 και 3 κατά Haggitt είναι SM1, ενώ το επίπεδο 4 κατά Haggitt μπορεί να είναι SM1, SM2 ή SM3.

Ο κίνδυνος λεμφαδενικών μεταστάσεων είναι <1% για έμμισχους κακοήθεις πολύποδες με επίπεδο διήθησης κατά Haggitt 1, 2 και 3, ενώ για τα αδενώματα με επίπεδο 4 κατά Haggitt, έμμισχα ή άμισχα, ο κίνδυνος αυτός κυμαίνεται σε 12 έως 25% (6, 7). Παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο λεμφαγγειακής διασποράς περιλαμβάνουν την παρουσία λεμφαγγειακής διήθησης εντός του νεοπλάσματος, η χαμηλή διαφοροποίηση, η μικροκυψελιδική αρχιτεκτονική, οι επίπεδοι (flat) και υπεσκαμμένοι (depressed) πολύποδες και το επίπεδο διήθησης SM3 (8, 9, 10).

Εικόνα 1. Ταξινόμηση κατά Haggitt


Κατά την ενδοσκοπική αφαίρεση ευμεγέθων, άμισχων ή πολυπόδων με ύποπτα για εξαλλαγή μακροσκοπικά χαρακτηριστικά, ειδικά δε αν θεωρείται πιθανά ατελής η ενδοσκοπική εκτομή τους, συστήνεται η υποβλεννογόνια χορήγηση χρωστικής ουσίας, όπως η ινδική μελάνη, η οποία προσδίδει μόνιμη χρώση που αναγνωρίζεται εύκολα από την ορογονική πλευρά του εντερικού τοιχώματος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διερεύνησης, εφόσον αυτή απαιτηθεί. Σε περίπτωση ανεύρεσης κακοήθους πολύποδα που απαιτεί περαιτέρω χειρουργική εκτομή, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται παρακάτω, η σήμανση της θέσης της ενδοσκοπικής πολυποδεκτομής με σινική μελάνη πρέπει να διενεργείται εντός 2 εβδομάδων από το χρόνο της κολονοσκοπικής αφαίρεσης, εφόσον, βέβαια, τούτο δεν είχε λάβει χώρα τη στιγμή της αρχικής ενδοσκοπικής αφαίρεσης.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Nivatvongs (Surg Clin North Am, 2000) και τις κατευθητήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN) του 2009, οι οποίες και συνιστούν συστάσεις κατηγορίας 2Α, η ενδοσκοπική αφαίρεση ενός κακοήθους πολύποδα ως ολόκληρο, αδιάσπαστο παρασκεύασμα, με υγιή όρια εκτομής και με «ευνοϊκά» ιστολογικά χαρακτηριστικά, επαρκεί ογκολογικά και δεν χρήζει περαιτέρω χειρουργικής αφαίρεσης (3, 11). Η ενδοσκοπική επιτήρηση της θέσης της πολυποδεκτομής περιλαμβάνει της ενδοσκοπική παρακολούθησή της σε 2-3 μήνες και ακολούθως κάθε 6 μήνες για τα 2 πρώτα χρόνια. Πλήρης κολονοσκόπηση γίνεται στο 3ο έτος και, έπειτα, ανά 3ετία.

Εάν το παρασκεύασμα της ενδοσκοπικής πολυποδεκτομής είναι τεμαχισμένο ή η αφαίρεση έγινε κατά τμήματα (piecemeal) ιδιαίτερα σε ευμεγέθη άμισχο πολύποδα ή εάν τα όρια είναι αδύνατο να εκτιμηθούν ιστοπαθολογικά επαρκώς ή εάν είναι διηθημένα ή εάν το αδενοκαρκίνωμα που περιέχεται στον πολύποδα έχει «δυσμενή» ιστολογικά χαρακτηριστικά ή η διήθηση είναι επιπέδου 4 κατά Haggitt, τότε η διενέργεια κολεκτομής με την en block συναφαίρεση των επιχωρίων λεμφαδένων αποτελούν την ενδεδειγμένη θεραπεία (11). «Ευνοϊκά» ιστολογικά χαρακτηριστικά αποτελούν η καλή (Grade 1) και μέση (Grade 2) διαφοροποίηση του νεοπλάσματος, η απουσία λεμφαγγειακής διήθησης και το «αρνητικό» όριο εκτομής, ενώ «δυσμενή» χαρακτηριστικά είναι η χαμηλή (Grade 3) διαφοροποίηση, η παρουσία λεμφαγγειακής διήθησης και το «θετικό» όριο εκτομής (11). Δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για το πως ορίζεται η διήθηση του ορίου εκτομής. Αποδεκτοί ορισμοί είναι η παρουσία κακοήθων κυττάρων σε απόσταση <1 χιλ από το όριο εκτομής, σε απόσταση <2 χιλ από το όριο ή η παρουσία τους εντός της ζώνης της διαθερμίας του ενδοσκοπικού βρόγχου.

Υπάρχει σχετική αμφισβήτηση για το εάν η ενδοσκοπική αφαίρεση ενός άμισχου πολύποδα μπορεί να θεωρηθεί επαρκής ογκολογικά ή εάν οι άμισχοι πολύποδες πρέπει να υποβάλλονται σε μια ογκολογικά ριζική εκτομή του αντίστοιχου τμήματος του παχέος εντέρου. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η επίπτωση ανεπιθύμητων συμβαμάτων, όπως υπολειπόμενη νόσος, υποτροπή, θνητότητα και αιματογενείς μεταστάσεις, αλλά όχι και λεμφαδενικές μεταστάσεις, είναι υψηλότερη μετά την ενδοσκοπική αφαίρεση άμισχων πολυπόδων συγκριτικά με τα έμμισχα αδενώματα. Πάντως η προσεκτική ανάλυση των δεδομένων αποδεικνύει ότι η μακροσκοπική εμφάνιση του αδενωματώδους πολύποδα αφ’εαυτής δεν είναι ο σημαντικός παράγοντας για την ανεπιθύμητη ογκολογική έκβαση και ότι ενδοσκοπική αφαίρεση αποτελεί επαρκή θεραπεία για την αντιμετώππιση ενός πλήρως εκταμέντα, με αρνητικά ιστολογικά όρια άμισχου πολύποδα που φέρει αδενοκαρκίνωμα καλής ή μέσης διαφοροποίησης και δεν παρουσιάζει σημεία λεμφαγγειακής διήθησης εντός του παρασκευάσματος.


Προεγχειρητική εκτίμηση και αξιολόγηση

Κατά το σχεδιασμό της χειρουργικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση ενός καρκίνου στο παχύ έντερο η κατά το δυνατόν πλήρης αντίληψη της ακριβούς εντόπισης του όγκου, του σταδίου της νόσου και της γενικής κατάστασης του ασθενούς αποτελούν απαραίτητα στοιχεία (12). Διαθέσιμα συστήματα βαθμολόγησης αναλύουν τον αναισθησιολογικό κίνδυνο, όπως το ASA (American Society of Anesthesia) score, αλλά και τους πρόσθετους κνδύνους από τη συνεκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης του ασθενούς και τη διενέργεια της κολεκτομής, όπως το POSSUM. H εντόπιση της πρωτοπαθούς βλάβης και η ιστολογική διάγνωση της βιοψίας μπορούν να καθοδηγήσουν την επιλογή της ογκολογικής επέμβασης, καθώς και τα ιδεώδη όρια εκτομής (12, 13, 14). Η παρουσία του όγκου σε διαχωριστικές ζώνες αιμάτωσης, όπως η ηπατική και η σπληνική καμπή οδηγεί σε αναγκαστικά περισσότερο εκτεταμένες εκτομές (εκτεταμένη δεξιά ή εκτεταμένη αριστερή κολεκτομή) του παχέος εντέρου προκειμένου την ογκολογική επάρκεια, αλλά και την ασφάλεια της επικείμενης αναστόμωσης των κολονικών κολοβωμάτων. Ενδείξεις που συνηγορούν με την παρουσία κληρονομικού μη πολυποδισιακού καρκίνου του παχέος εντέρου (Hereditary Nonpolyposis Colon Cnacer, HNPCC), όπως δεξιά εντόπιση της κακοήθους εστίας, νεαρή ηλικία, φλεγμονώδης αντίδραση που μοιάζει με αυτή που απαντάται στη νόσο Crohn, θετικό οικογενειακό ιστορικό, ιδιαίτερα δε εάν τα παραπάνω συνοδεύονται από την παρουσία μικροδορυφορικής αστάθειας στα δείγματα της βιοψίας, κατευθύνουν στην ανάγκη διενέργεια υφολικής, αντί τμηματικής κολεκτομής (12).

Η κολονοσκόπηση αποτελεί το καταλληλότερο μέσο διάγνωσης και εντόπισης του καρκινώματος, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα λήψης βιοψιών και σήμανσης της βλάβης με μόνιμη χρωστική για το διεγχειρητικό εντοπισμό της εφόσον τούτο θεωρηθεί αναγκαίο(12, 13, 14). Η αξονική τομογραφία κοιλίας (Computed Tomography, CT) αποτελεί το απεικονιστικό μέσο εκλογής για την προεγχειρητική αξιολόγηση του ενδοκοιλιακά μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου(12, 13, 14, 15). Πληροφορίες για την τοπική επέκταση του όγκου (ειδικά με την παρουσία ψηλαφητής μάζας, ασυνήθους κοιλιακού άλγους και ανεξήγητων μη φυσιολογικών τιμών στο βιοχημικό έλεγχο), την ύπαρξη περιοχικής λεμφαδενοπάθειας (ευαισθησία που κυμαίνεται από 19 έως 67%) και την παρουσία ηπατικών μεταστάσεων (ευαισθησία και ειδικότητα για την ανίχνευση μεταστατικών εστιών >1 εκ 90% και 95%, αντίστοιχα) μπορούν να ληφθούν από τη CT κοιλίας (16). Πολλές φορές, ωσόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν επηρεάζουν την απόφαση για χειρουργική επέμβαση, λαμβανομέμου δε υπ’όψιν του γεγονότος ότι τα στοιχεία που παρέχει η προεγχειρητική CT είναι εύκολα αναγνωρίσιμα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Έτσι, αντί της προεγχειρητικής, η CT κοιλίας που λαμβάνεται μετεγχειρητικά αποτελεί τη βάση απεικονιστικής εκτίμησης (baseline) πριν την εφαρμογή επικουρικής θεραπείας. Σύμφωνα με τις συνιστώμενες πρακτικές αντιμετώπισης που συντάχθηκαν το 2004 από την Αμερικανική Εταιρεία Χειρουργών Παχέος Εντέρου & Ορθού (Αmerican Society of Colon & Rectal Surgeons (ΑSCRS) Standards Practice Task Force, Practice Parameters for Colon Cancer, 2004), «ενδείκνυται η προεγχειρητική CT κοιλίας σε επιλεγμένους ασθενείς, ενώ η χρήση της σαν εξέταση ρουτίνας είναι προαιρετική» (Επίπεδο ένδειξης ΙΙ, Βαθμός σύστασης Β) (13). Ωστόσο με τη σύγχρονη τάση ταυτόχρονης χειρουργικής αφαίρεσης της πρωτοπαθούς και των τυχόν ανευρυσκομένων σύγχρονων ηπατικών μεταστάσεων, καθώς και με την καθιέρωση πρωτοκόλλων χορήγησης νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας σε ομάδες ασυμπτωματικών καρκίνων σταδίου IV, η προεγχειρητική CΤ κοιλίας μπορεί να τροποποιήσει χειρουργική στρατηγική αντιμετώποσης του καρκίνου και, έτσι, σήμερα αποτελεί αναπόσπαστη εξέταση στην προεγχειρητική σταδιοποίηση του αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου.

Η αναγνωρισμένη προγνωστική αξία των ορολογικών επιπέδων του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου (CEA), ως δείκτη πληρότητας εξαίρεσης της καρκινικής μάζας, αλλά και πιθανής υποτροπής, σε περίπτωση ανόδου της τιμής του, έχει καθιερώσει την προεγχειρητική μέτρηση του εν λόγω καρκινικού δείκτη απαραίτητη (οδηγίες ASCRS, 2004: Επίπεδο ένδειξης ΙΙ, Βαθμός σύστασης Α), ενώ μετεγχειρητικά η τακτική παρακολούθηση των επιπέδων του πρέπει να ξεκινά μετά από 3 μήνες (13, 17, 18). Η καθιερωμένη χρήση προεγχειρητικής ακτινογραφίας θώρακα για τον έλεγχο μεταστατικής νόσου στους πνεύμονες είναι αποδεκτή (οδηγίες ASCRS, 2004: Επίπεδο ένδειξης ΙΙΙ, Βαθμός σύστασης C) (13). Πάντως, σύμφωνα με τις οδηγίες του NCCN, 2009 η προεγχειρητική αξιολόγηση του ασθενούς με μη μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου περιλαμβάνει ανασκόπηση των κολονοσκοπικών βιοψιών, πλήρη αιματολογικό έλεγχο, πλήρη κολονοσκόπηση, μέτρηση του CEA, αξονική τομογραφία θώρακα, κοιλίας και πυέλου (11). Η ποζιτρονική τομογραφία (Positron Emission Tomography, PET scan) δεν περιλαμβάνεται στην αρχική σταδιοποίηση της νόσου και δεν πρέπει να αποτελεί εξέταση ρουτίνας (11). Το PET scan μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη διευκρίνηση ύποπτων εστιών από τη CT ή τη μαγνητική τομογραφία, εφόσον αυτές ξεπερνούν σε μέγεθος το 1 εκ, καθώς επίσης και στον αποκλεισμό μεταστατικής νόσου σε δυνητικά χειρουργικά αφαιρέσιμη υποτροπή της νόσου, προκειμένου την αποφυγή μιας ριζικής επανεπέμβασης με μεγάλη νοσηρότητα.  


Προετοιμασία του ασθενούς

Μηχανικός καθαρισμός του παχέος εντέρου

Παρά την καθιερωμένη χρήση του προεγχειρητικού μηχανικού καθαρισμού του πεχέος εντέρου με διαλύμματα, 5 προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες (δεν έχουν τη στατιστική ισχύ για τον αποκλεισμό λάθους τύπου ΙΙ), μία μετα-ανάλυση και μία συστηματική ανασκόπηση δεν απέδειξαν κάποιο όφελος από το μηχανικό καθαρισμό σε προγραμματισμένες κολεκτομές συγκριτικά με την απουσία του και την απλή χορήγηση ενδοφλέβιων αντιβιοτικών (19, 20, 21). Μάλιστα στη μετα-ανάλυση των Bucher και συν, όπου συγκρίθηκαν 565 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε προεγχειρητικό μηχανικό καθαρισμό με 579 που δεν έλαβαν διαλύμματα καθαρισμού του εντέρου, υπήρξε μεγαλύτερο ποσοστό αναστομωτικών διαφυγών στην ομάδα του μηχανικού καθαρισμού (Odds Ratio, OR: 1,8) (21). Επίσης οι επιπλοκές που αφορούσαν σε εν τω βάθει χειρουργικές λοιμώξεις και λοιμώξεις του τραύματος ήταν περισσότερες στους ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε μηχανικό καθαρισμό. Πάντως, στις περισσότερες από τις μελέτες χρησιμοποιήθηκαν τα υψηλού όγκου διαλύματα πολυαιθυλενογλυκόλης, ενώ τα παραπάνω δεδομένα μπορεί να μην ισχύουν με τα χαμηλότερου όγκου διαλύματα φωσφορούχου νατρίου, που χρησιμοποιούνται περισσότερο σήμερα. Η επιλεγμένη χρήση του μηχανικού καθαρισμού με τη χορήγηση συστηματικών αντιβιοτικών συνεχίζει να δικαιολογείται στην προετοιμασία του ασθενούς για κολεκτομή (οδηγίες ASCRS, 2004: Επίπεδο ένδειξης ΙΙ, Βαθμός σύστασης Α) (13).


Χημειοπροφύλαξη

Η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στο να ελαττώνει τη συχνότητα των λοιμώξεων, τη θνητότητα και το κόστος της νοσηλείας μετά από κολεκτομές. Ανεξάρτητα από το/α παρεντερικό/ά αντιβιοτικό/ά που θα χρησιμοποιηθεί/ούν, η χορήγηση του/τους πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη της χειρουργικής επέμβασης  (22-25). Στις προγραμματισμένες κολεκτομές για καρκίνο η χρήση των ενδοφλέβιων αντιβιωτικών δεν είναι αναγκαίο να επεκτείνεται πέραν των 24 ωρών προεγχειρητικά. Συμπερασματικά, τα προφυλακτικά αντιβιωτικά ενδείκνυνται στις εκλεκτικές κολεκτομές (οδηγίες ASCRS, 2004: Επίπεδο ένδειξης Ι, Βαθμός σύστασης Α) (13).


Μεταγγίσεις

Η προεγχειρητική μετάγγιση αίματος μπορεί να απαιτηθεί για ασθενείς που υποβάλλονται σε κολεκτομή για καρκίνο. Γενικά, η ανάγκη για μετάγγιση καθορίζεται από το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης πριν από το χειρουργείο, τη φυσιολογική κατάσταση του ασθενούς και τις διεγχειρητικές απώλειες αίματος. Είναι, ωστόσο, αποδεδειγμένες οι ανοσοκατασταλτικές επιδράσεις των μεταγγίσεων. Ασθενείς που λαμβάνουν αίμα περιεγχειρητικά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λοιμώξεων. Επίσης, αν και αρκετές μελέτες υποστηρίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για κακοήθη υποτροπή και ελαττωμένη επιβίωση, οι μεταναλύσεις επί του θέματος αμφισβητούν την ύπαρξη πραγματικής αιτιώδους σχέσης (26-38). Συμπερασματικά, οι μεταγγίσεις αίματος πρέπει να βασίζονται στις φυσιολογικές ανάγκες του ασθενούς (οδηγίες ASCRS, 2004: Επίπεδο ένδειξης ΙΙΙ, Βαθμός σύστασης C) (13).


Θρομβοπροφύλαξη

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε κολεκτομή για καρκίνο έχουν υψηλή συχνότητα εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής. Πολλαπλές μελέτες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα της χορήγησης ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους γι’ αυτό το σκοπό (39-44). Στην προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη των Mc Leod και συν (Ann Surg, 2001) που αφορούσε χειρουργικούς ασθενείς παχέος εντέρου, οι θροβοπροφυλακτικές δράσεις της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους και της υποδόριας κοινής ηπαρίνης ήταν ισοδύναμες (43). Πέραν της ηπαρίνης, η αναγκαιότητα πρόσθετης χρήσης άλλων μέσων, όπως συσκευών διακεκομμένης αεροσυμπίεσης των κάτω άκρων, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Παρ’ όλ’ αυτά, όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε κολεκτομή για καρκίνο πρέπει να λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη (οδηγίες ASCRS, 2004: Επίπεδο ένδειξης Ι, Βαθμός σύστασης Α) (13).


Αρχές χειρουργικής τεχνικής

Ιδανικό μήκος και όρια εκτομής

Το μήκος εκτομής του παχέος εντέρου πρέπει να αντιστοιχεί στη λεμφαγγειακή αποχέτευση του φέροντος τον όγκο τμήματτος του παχέος εντέρου (οδηγίες ASCRS, 2004: Επίπεδο ένδειξης ΙΙ, Βαθμός σύστασης Β) (13).

Το καθοριστικό κριτήριο της ογκολογικά επαρκούς εκτομής  του ιδανικού μήκους τμήματος του εντέρου είναι η αφαίρεση του τροφοδοτούντος αγγειακού μίσχου στην έκφυσή του και του αντίστοιχου λεμφαδενικού ιστού (Εικόνα 2). Όταν ο πρωτοπαθής όγκος είναι σε ίση απόσταση ανάμεσα σε δύο τροφοδοτούντα αγγεία, τότε και τα δύο αγγεία πρέπει να απολινώνονται κοντά στην έκφυσή τους. Έτσι, οι όγκοι που εντοπίζονται σε ζώνες μετάβασης πρέπει να εκτέμνονται μαζί με τις γειτονικές λεμφαδενικές περιοχές προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι δύο πιθανές κατευθύνσεις λεμφαδενικής διασποράς. Στη μελέτη των Rouffett και συν. (Dis Colon Rectum, 1994), στην οποία 260 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αριστερή ημικολεκτομή ή σε τμηματική εκτομή του αριστερού κόλου, ο διάμεσος χρόνος επιβίωσης, η νοσηρότητα και η θνητότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν παρόμοια (45).

Εικόνα 2. Είδη κολεκτομών αναλόγως της θέσης του όγκου.
Α. Δεξιά κολεκτομή
Β. Δεξιά εκτεταμένη κολεκτομή
Γ. Αριστερή κολεκτομή
Δ. Σιγμοειδεκτομή


Η αφαίρεση της αγγείωσης του προσβεβλημένου τμήματος του παχέος εντέρου η οποία και είναι παράλληλη με τη λεμφαγγειακή του αποχέτευση υπαγορεύει το μήκος του παχέος εντέρου που εκτέμνεται. Τουλάχιστον 5εκ φυσιολογικού εντέρου και από τις δύο πλευρές της πρωτοπαθούς κακοήθους εστίας είναι το ελάχιστο μήκος που απαιτείται προκειμένου την αφαίρεση των επικολικών και παρακολικών (κατά μήκος της επιχειλίου αρτηρίας) λεμφαδένων καθώς και την ελαχιστοποίηση της αναστομωτικής διαφυγής. Το μήκος του ειλεού που εκτέμνεται δεν επηρεάζει την τοπική υποτροπή. Το ελάχιστο μήκος του ειλεού χρειάζεται να αφαιρείται σε ογκολογικές επεμβάσεις του παχέος εντέρου για την πρόληψη της απορρόφησης. Πάντως, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια η ανεξάρτητη επίδραση ειδικά των ορίων εκτομής του παχέος εντέρου στην επιβίωση και στις ογκολογικές υποτροπές διότι το μήκος εκτομής και η έκταση της λεμφαδενεκτομής είναι δύο άρρηκτα συνδεδεμένες παράμετροι που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση.


Έκταση λεμφαδενεκτομής

Η αφαίρεση των σύστοιχων λεμφαδενικών ομάδων έχει ιδιαίτερη προγνωστική και θεραπευτική αξία. Η σωστή λεμφαδενεκτομή πρέπει να εκτείνεται στην έκφυση του πρωτογενώς τροφοδοτούντος αγγειακού κλάδου. Σε όλες τις δυνητικά θεραπευτικές κολεκτομές η αφαίρεση των λεμφαδένων πρέπει να γίνεται en block με το εκταμέν τμήμα του εντέρου. Οι κορυφαίοι λεμφαδένες στην αρχή, δηλαδή στην περιοχή της έκφυσης των τροφοφόρων αγγείων, πρέπει να συναφαιρούνατι όταν αυτό είναι εφικτό και να σημαίνονται για ιστιπαθαλογική εκτίμηση. Στη μελέτη των Malassagne και συν. (Dis Colon Rectum, 1993) η διήθηση των κορυφαίων λεμφαδένων αύξησε κατα 2,5 φορές την ογκολογική θνητότητα των ασθενών (46). Αυτό το εύρημα υπαστηρίχθηκε από την τυχαιοποιημένη μελέτη 1,117 ασθενών από την Αυστραλία όπου αναδείχθηκε ελαττωμένη 5ετής επιβίωση από 54% σε 26% στους ασθενείς με μεταστατική διήθηση των κορυφαίων λεμφαδένων (47).

Εκτεταμένες ριζικές λεμφαδενεκτομές δεν έχουν αποδείξει ότι οδηγούν σε βελτίωση της επιβίωσης και για αυτό η διενέργεια τέτοιου είδους επεμβάσεων δεν υποστηρίζεται γενικά, αφού οι σχετιζόμενες με αυτές επιπλοκές υπερβαίνουν κάθε θεωρητικό πλεονέκτημά τους. Πάντως, αν υπάρχει κάποιο όφελος, αυτό βρίσκεται στην ομάδα των ασθενών με καρκίνο σταδίου C κατά Dukes. Η αυξημένη νοσηρότητα μιας εκτεταμένης λεμφαδενεκτομής μπορεί να μην αποτελεί απαγορευτικό στοιχείο όταν η επέμβαση γίνεται από ειδικούς, αν και η δυνητική αξία μιας τέτοιας  επιθετικής χειρουργικής τεχνικής φαίνεται να βρίσκεται στην καλύτερη σταδιοποίηση (48).

Εάν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης υπάρξει υποψία ότι λεμφαδένες που βρίσκονται εκτός του πεδίου εκτομής είναι διηθημένοι, τότε αυτοί πρέπει να αφαιρεθούν και να σταλούν για βιοψία. Εάν τα αποτελέσματα της βιοψίας των ύποπτων λεμφαδένων είναι θετικά και αυτοί οι λεμφαδένες έχουν αφαιρεθεί μαζί με τους κορυφαίους λεμφαδένες, τότε η εκτομή θεωρείται πλήρης (R0). Εάν η βιοψία είναι θετική και οι λεμφαδένες δεν έχουν αφαιρεθεί με τους κορυφαίους λεμφαδένες, η εκτομή θεωρείται ατελής. Εάν λεμφαδένες που έχουν αποδειχθεί θετικοί στη βιοψία δε συμπεριληφθούν στα όρια της λεμφαδενεκτομής και αφεθούν στο χειρουργικό πεδίο, τότε η εκτομή είναι ατελής (R2).

Η ακρίβεια της σταδιοποίησης του καρκίνου του παχέος εντέρου αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των λεμφαδένων που εκτιμώνται μικροσκοπικά. O αριθμός των ανευρεθέντων λεμφαδένων κυμαίνεται ανάλογα με τον ασθενή, την ηλικία του, τη θέση και τη διαφοροποίηση του όγκου.  Δέκα ή περισότεροι λεμφαδένες ανευρίσκονται στο 98% των παρασκευασμάτων και 13 ή περισσότεροι στο 91% χωρίς να χρησιμοποιηθούν τεχνικές καθαρισμού του λίπους. Χρησιμοποιώντας όμως τέτοιες τεχνικές, ο μέσος αριθμός των διαθέσιμων λεμφαδένων για ιστολογική εξέταση μπορεί να αυξηθεί έως και 58% (49-54).

Με βάση παλαιότερες μελέτες που πιστοποίησαν ότι 15 έως 21 λεμφαδένες χρειάζεται να εκτιμηθούν προκειμένου να ανιχνευθεί λεμφαδενική μετάσταση στο 95% των ασθενών στους οποίους λεμφαδενική διήθηση είναι πραγματικά παρούσα,  οι οδηγίες ASCRS 2004 καθόρισαν τον αριθμό 15 ως τον ελάχιστο αναγκαίο αριθμό λεμφαδένων που πρέπει να έχουν μικροσκοπικά αξιολογηθεί (Επίπεδο ένδειξης ΙΙ, Βαθμός σύστασης Β) (13). Οι σύγχρονες οδηγίες του NCCN, 2009 ορίζουν το ελάχιστο αριθμό λεμφαδένων στους 12 (11). Αυτή η οδηγία βασίζεται στη σύσταση από την American Joint Committee on Cancer (AJCC) και το Αμερικανικό Κολλέγιο των Παθολογοανατόμων (College of American Pathologists, CAP), σύμφωνα με την οποία η ακριβής ταυτοποίηση ενός καρκίνου σταδίου ΙΙ (pN0), δηλαδή η απουσία λεμφαδενικής διήθησης απαιτεί την εξέταση τουλάχιστον 12 λεμφαδένων, ειδάλλως υφίσταται κίνδυνος υποσταδιοποίησης της νόσου.

Εάν πρόκειται για καρκίνωμα σταδίου ΙΙ και οι ανευρεθέντες λεμφαδένες είναι λιγότεροι από 12, ο παθολογοανατόμος πρέπει να κάνει περαιτέρω προσπάθειες επαναπροσδιορισμού με επανεξέταση του αποσταλλέντος υλικού, και, εάν, πρ’όλα αυτά, ο αριθμός των ανευρεθέντων λεμφαδένων δεν αποδειχθεί επαρκής, να καταγραφεί στην τελική ιστολογική εξέταση. Ειδικά για τα στάδια ΙΙΙΒ και ΙΙΙC, ο αριθμός των ανευρεθέντων λεμφαδένων αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη (55).


Tεχνική απομονώσεως του όγκου (No-Touch Technique)

Η ανησυχία για για την αποκόλληση καρκινικών κυττάρων και εμβόλων κατά τη διάρκεια των χειρουργικών χεισρισμών αποτελέσε το κίνητρο για την εισαγωγή και εφαρμογή από τους θιασώτες της, της τεχνικής απομόνωσης του όγκου (no-touch technique) (56-58). Αυτή περιλαμβάνει την απολίνωση της αγγειακής κοίτης στην περιοχή της βλάβης, τους απαραίτητους χειρουργικούς χειρισμούς και, τελευταία, την κινητοποίηση του πέριξ του όγκου τμήματος του παχέος εντέρου. Στην αναδρομική μελέτη του Turnbull από το 1967 φάνηκε ότι η 5ετής επιβίωση των ασθενών στους οποίους ακολουθήθηκε αυτή η τεχνική ήταν καλύτερη (56). Η μελέτη όμως αυτή είχε σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα.

Στη μοναδική προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη που υπάρχει, αυτή των Wiggers και συν (Br J Surg, 1988) η διαφορά στην 5ετή επιβίωση μεταξύ της «συμβατικής» και της τεχνικής απομόνωσης δεν ήταν σημαντικές (56,3% vs 59,8%), αν και περισσότεροι ασθενείς εμφάνισαν ηπατικές μεταστάσεις και το ελεύθερο νόσου χρονικό διάστημα ήταν μικρότερο στην ομάδα των ασθενών μετά τη «συμβατική» τεχνική (57). Σε μία μικρή μελέτη 27 ασθενών των Hayashi και συν βρέθηκαν καρκινικά κύτταρα στην πυλαία φλέβα του 73% των ασθενών που χειρουργήθηκαν με τη «συμβατική» τεχνική έναντι 14% αυτών που υποβλήθηκαν σε τεχνική απομόνωσης του όγκου (59). Άλλα πειραματικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν την παρουσία αποκολλήσεως σημαντικού αριθμού κυττάρων από τον όγκο κατά τη διάρκεια των χειρουργικών χειρισμών (58). Συμπερασματικά, η αξία της τεχνικής απομόνωσης του όγκου αμφισβητείται σημαντικά και με βάση τα δεδομένα της μίας τυχαιοποιημένης που υπάρχει για το θέμα αυτό, η καθιερωμένη χρήση της δεν προσφέρει ογκολογικά πλεονεκτήματα (Επίπεδο ένδειξης ΙΙ, Βαθμός σύστασης C) (13).


Σύγχρονος καρκίνος παχέος εντέρου

Η επίπτωση σύγχρονου καρκινώματος παχέος εντέρου κυμαίνεται 2-9%. Η θέση των όγκων και μία ποικιλία παραγόντων που σχετίζονται με τον ασθενή θα καθορίσουν το εάν οι δύο βλάβες θα εκταμούν χωριστά ή εάν θα διενεργηθεί υφολική κολεκτομή. Έχει φανεί ότι και οι δύο προσεγγίσεις έχουν παρόμοια αποτελέσματα, συχνότητα επιπλοκών και αναστομωτικών διαφυγών και θνητότητας (60, 61). Έτσι, οι σύγχρονοι καρκίνοι του παχέος εντέρου μπορούν να αντιμετωπιστούν με δύο χωριστές εκτομές ή με υφολική κολεκτομή (Επίπεδο ένδειξης ΙΙ, Βαθμός σύστασης Β) (13).


Διήθηση οργάνων κατά συνέχεια ιστού

Το 15% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου φέρουν όγκους που διηθούν παρακείμενα όργανα. Πολλές φορές είναι αδύνατον να επιτευχθεί διεγχειρητική διάτρηση των κακοήθων από τις φλεγμονώδεις συμφύσεις. Λόγω του ότι 40% των συμφύσεων και των ιστών προσκόλλησης του όγκου προς τα παρακείμενα όργανα περιέχουν κακοήθη κύτταρα, η en block εκτομή είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί ογκολογικά επαρκής αφαίρεση (62, 63). Στη σειρά των Gall και συν ( Dis Colon Rectum, 1987) που περιείχε 121 ασθενείς με διήθηση άλλων οργάνων από όγκους παχέος εντέρου, η 5ετής επιβίωση ήταν παρόμοια στις en block εκτομές, ανεξάρτητα από το εάν οι συμφύσεις ήταν φλεγμονώδεις ή κακοήθεις (54% έναντι 49%) (64). Το ποσοστό επιβίωσης, όμως, ελαττώθηκε στο 17% εάν ο χειρουργός είχε διατάμνει κακοήθεις διηθήσεις. Στη μελέτη του Hunter και συν (Αm J Surg 1987) με 43 ασθενείς, η 5ετής επιβίωση ήταν 61% όταν διενεργήθηκε en block εκτομή ενώ μόνο 23% όταν οι προσφύσεις διαχωρίστηκαν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου (65). Έτσι, καρκίνοι παχέος εντέρου που διηθούν κατά συνέχεια ιστού παρακείμενα όργανα πρέπει να αφαιρούνται en block με τις παρακείμενες ανατομικές δομές ((Επίπεδο ένδειξης ΙΙ, Βαθμός σύστασης Α) (13). Ακόμα και σε ασθενείς με περιοχικές λεμφαδενικές μεταστάσεις (ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας) η en block εκτομή με τα διηθούμενα από τον όγκο όργανα είναι απαραίτητη διότι 25% των ασθενών αυτών θα επιβιώσουν για τουλάχιστον 5 έτη. Τέλος, τα αποτελέσματα των Talamonti και συν. (Surg Gynecol Obstet, 1993) που αφορούσαν διήθηση της ουροδόχου κύστεως, η οποία αποτελεί και το όργανο που πιο συχνά ενέχεται σε έναν τοπικά προχωρημένο ορθοκολικό καρκίνο, επιβεβαίωσαν ότι η en block αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρης της ουροδόχου κύστεως επιμηκύνει την επιβίωση εφόσον τα όρια εκτομής είναι αρνητικά (66).


Ο ρόλος του λεμφαδένα – φρουρού

Η αναζήτηση του λεμφαδένα-φρουρού,  δηλαδή του λεμφαδένα που αποτελεί την πρώτη θέση συλλογής της λέμφου στη λεμφαδενική άλυσο απορροής της περιοχής του όγκου, έχει κλινική σημασία ιδιαίτερα στους ασθενείς με καρκίνο χαμηλού σταδίου. Η διενέργεια μικρού πάχους τομών και η χρήση ανασοϊστοχημικών μεθόδων βελτιώνει τη δυνατότητα αναδείξεως μικρομεταστάσεων (< 2χιλ.) με αποτέλεσμα την καλύτερη σταδιοποπίηση της νόσου και την εφαρμογή επιθετικότερης επικουρικής θεραπείας. Διενεργείται διεγχειρητικά με την υποορογόνια έγχυση μπλε χρωστικής ισοσουλφάνης η οποία οδηγεί στην αναγνώριση του λεμφαδένα-φρουρού σε 1 λεπτό. Μπορεί επίσης, να γίνει ενδοσκοπική έγχυση ραδιοσεσημασμένου υλικού στον υποβλεννογόνιο υμένα και να χρησιμοποιηθεί διεγχειρητικά ραδιοανιχνευτής για την ανίχνευση του λεμφαδένα–φρουρού. Η χαρτογράφηση του λεμφαγγειακού δικτύου είναι δυνατόν να επιτευχθεί και μετά την κολεκτομή ex fivo, με ένεση της μπλε χρωστικής εντός του όγκου και μάλαξή του.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου στον καρκίνο του παχέος εντέρου αποτελεί αντικείμενο διχογνωμίας διότι η προγνωστική σημασία των λεμφαδενικών μικρομεταστάσεων αμφισβητείται, το πσοστό των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων φαίνεται να είναι μεγάλο (60%) σύμφωνα με τους Joosten και συν, Br Surg, 1999), αν και η διαγνωστική ακρίβεια μπορεί να αυξηθεί με χρήση ραδιοσεσημασμένου υλικού (έως και 92% σύμφωνα με Kitagawa και συν, Dis Colon Rectum, 2002) και τέλος, από τα αποτελέσματα της πολυκεντρικής μελέτης των Bertagnoli και συν (Αnn Surg, 2004) η μέθοδος δεν μετατρέπει την έκταση της χειρουργικής εκτομής (68-70).


Ο ρόλος της ωοθηκεκτομής

Η συχνότητα σύγχρονων μεταστάσεων στις ωοθήκες κυμαίνεται από 2 έως 8%. Διεγχειρητικά οι ωοθήκες πρέπει να ελέγχονται λεπτομερώς. Εάν οι ωοθήκες είναι μακροσκοπικά παθολογικές ή φαίνεται να διηθούνται κατά συνέχεια ιστού, τότε πρέπει να αφαιρούνται en block με τον πρωτοπαθή όγκο. Δεν υπάρχει αποδεδειγμένο πλεονέκτημα στην επιβίωση των ασθενών που να σχετίζεται με τη διενέργεια ωοθηκεκτομής στις ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου (τυχαιοποιημένη μελέτη των Young-Fadok και συν, Dis Colon Rectum, 1998), αλλά εάν η μία ωοθήκη φαίνεται να είναι διηθημένη, η διενέ ργεια αμφοτερόπλευρης ωοθηκεκτομής είναι απολύτως ενδεδειγμένη λόγω του κινδύνου μεταστατικής νόσου στην ετερόπλευρη ωοθήκη (Επίπεδο ένδειξης ΙΙ, Βαθμός σύστασης Β) (13, 71, 72).


Αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων

Απόφραξη παχέος εντέρου

Πολλαπλές μη τυχαιοποιημένες μελέτες με σειρές ασθενών που αντιμετωπίστηκαν για κακοήθη απόφραξη του δεξιού κόλου έχουν επιβεβαιώσει ότι η δεξιά κολεκτομή με άμεση ειλεο-εγκαρσία αναστόμωση, χωρίς κολονική έκπλυση (Lavage) είναι ασφαλής και αποτελεσματική χειρουργική τεχνική (Επίπεδο ένδειξης ΙΙ, Βαθμός σύστασης C) (13). Αν και δεν υπάρχουν μελέτες που αναλύουν ειδικά τη συγκεκριμένη περίπτωση, η ύπαρξη νεοπλασματικής απόφραξης στο εγκάριο κόλο απαιτεί διενέργεια εκτεταμένης δεξιάς κολεκτομής και ειλεο-κατιούσας αναστόμωσης.

Στις περιπτώσεις αποφράξεως του παχέος εντέρου από καρκίνο που εντοπίζεται στο αριστερό κόλο η χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να εξατομικεύεται με την επιλογή της καταλληλότερης από μία σειρά ενδεδειγμένων χειρουργικων προσεγγίσεων (Επίπεδο ένδειξης ΙΙ, Βαθμός σύστασης C) (13). Κάθε μία από τις παρακάτω επιλογές έχει τους υποστηρικτές της: εκτομή του φέροντος τον όγκο τμήματος του παχέος εντέρου και τελική κολοστομία (επέμβαση κατά Hartmann), εκτομή ακολουθούμενη από διεγχειρητική κολονική έκπλυση (on table colonic lavage) και αναστόμωση κατά πρώτο σκοπό, και υφολική κολεκτομή με ειλεο-ορθική αναστόμωση (Εικόνα 3) (73-76).

Υπάρχει μόνο μία τυχαιοποιημένη μελέτη η οποία συγκρίνει την υφολική κολεκτομή έναντι της τμηματικής εκτομής ακολουθούμενης από διεγχειρητική κολονική έκπλυση και πρωτογενή αναστόμωση. Η μελέτη δημοσιεύτηκε το 1995 από την ομάδα SCOTTIA και η θνητότητα και η επίπτωση των επιπλοκών ήταν παρόμοια ανάμεσα στις 2 προσεγγίσεις (77). Βασιζόμενοι, όμως, στην καλύτερη γαστρεντερική λειτουργία μετά από 4 μήνες από την επέμβαση, στους ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε τμηματική εκτομή και κολονικό lavage, πρότειναν αυτήν τη χειρουργική πρακτική για τις περισσότερες αποφράξεις του αριστερού κόλου αν και η παρουσία σύγχρονης ή επαπειλούμενης διάτρησης του τυφλού από την εξεσημασμένη διάταση του παχέος εντέρου καθώς και η παρουσία ή η υποψία σύγχρονης νεοπλασματικής βλάβης κεντρικότερα (λόγω της αδυναμίας του κεντρικώς του όγκου τμήματος του εντέρου προεγχειρητικά) καθιστούν την υφολική κολεκτομή ως την προτιμητέα επέμβαση. Η ύπαρξη ενδοκοιλιακής σήψης ή σοβαρών τεχνικών δυσκολιών για την κατασκεύη της αναστόμωσης επιβάλλουν τη διενέργεια επέμβασης κατά Hartmann (78-80).

Η σύγχρονη βιβλιογραφία υποστηρίζει, επίσης, την επιλογή της ενδοσκοπικής τοποθέτησης κολονικής ενδοπρόθεσης (stent) (81-84). Εάν χρησιμοποιηθεί σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, η τοποθέτηση του stent παρέχει τη δυνατότητα της ανακούφισης της οξείας απόφραξης προκειμένου να προσφερθεί ο απαραίτητος χρόνος για προγραμματισμένη προετοιμασία του παχέος εντέρου, κολονοσκόπηση, ογκολογική εκτομή και αναστόμωση σε πρώτο χρόνο.

 

Εικόνα 3. Παρασκεύασμα υφολικής κολεκτομής για πλήρως αποφράσσοντα όγκο κατιόντος κόλου. Ο ασθενής προσήλθε με κλινική εικόνα απόφραξης και στον προεγχειρητικό αξονοτομογραφικό έλεγχο αναδείχθηκε ενδοτοιχωματικός αέρας στο δεξιό κόλον. Διεγχειρητικά η επαπειλούμενη ρήξη του τυφλού οδήγησε στη διενέργεια της υφολικής κολεκτομής και στην αποκατάσταση της συνέχειας του εντέρου με ειλεο-ορθική αναστόμωση

 

Διάτρηση παχέος εντέρου

Ο πρωταρχικός στόχος είναι η απομάκρυνση του τμήματος του εντέρου που φέρει τη βλάβη και αποτελεί και το κύριο αίτιο  της ενδοκοιλιακής σήψης. Κάθε προσπάθεια πρέπει να καταβάλεται για τη διενέργεια κολεκτομής (Επίπεδο ένδειξης ΙΙ, Βαθμός σύστασης C) (13). Εάν υπάρχει ελεύθερη διάτρηση με περιτονίτιδα λόγω ενός καρκίνου στο δεξιό κόλο, μετά τη δεξιά κολεκτομή η αναστόμωση δεν είναι η σοφότερη επιλογή και η δημιουργία μίας τελικής ειλεοστομίας με το άπω κολονικό κολόβωμα να συγκλισθεί ή να εκστομωθεί σα βλεννογονικό συρίγγιο φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή. Εάν υπάρχει όμως περιορισμένη κοπρανώδης διαφυγή, η αναστόμωση μπορεί να είναι εφικτή με ή χωρίς εγγύς προσωρινή εκτροπή με προστατευτική στομία. Όταν η διάτρηση λαμβάνει χώρα στη θέση ενός καρκίνου αριστερού κόλου, συνήθως διενεργείται μία επέμβαση κατά Hartmann. Στις περιπτώσεις που η διάτρηση συνοδεύεται από εξεσημασμένη εγγύς διάταση με ή χωρίς ισχαιμία, η υφολική κολεκτομή μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή. Εάν η περιτοναϊκή σήψη είναι περιορισμένη, η ειλεο-ορθική ή η ειλεο-σιγμοειδική αναστόμωση συνήθως με μία προστατευτική loop-ειλεοστομία είναι έγκριτη επιλογή.


Μαζική αιμορραγία παχέος εντέρου

Η αιματοχεσία που χρειάζεται επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση είναι ασυνήθης επιπλοκή του καρκίνου του παχέος εντέρου (85-87). Η προεγχειρητική ή διεγχειρητική εντόπιση της θέσης της αιμορραγίας πρέπει να προηγείται με κάθε προσπάθεια. Εφόσον η θέση του καρκίνου έχει ταυτοποιηθεί, η τμαματική ογκολογικά άρτια εκτομή του τμήματος πρέπει να διενεργείται όπως, ακριβώς, και μία προγραμματισμένη εκτομή καρκίνου του παχέος εντέρου (Επίπεδο ένδειξης ΙΙΙ, Βαθμός σύστασης C) (13). Λόγω της καθαρτικής δράσης του αίματος το έντερο έχει ήδη επαρκώς καθαριστεί από τον όγκο των κοπράνων και η αναστόμωση σε πρώτο χρόνο μπορεί να είναι εφικτή. Αφού δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες που να διευκρινίζουν το συγκεκριμένο θέμα, η ανάγκη για τη δημιουργία στομίας ορίζεται από την κρίση του χειρουργού. Στις περιπτώσεις που η θέση της αιμορραγίας δε μπορεί να εντοπιστεί με ακρίβεια, η προτιμητέα χειρουργική επέμβαση σύμφωνα με τις αναδρομικές μελέτες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό είναι η υφολική κολεκτομή, αφού η συχνότητα επανεμφάνισης της αιμορραγίας είναι ελαττωμένη μετά από υφολική κολεκτομή, ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης αυτής δεν είναι σημαντικά διαφορετική από τις διάφορες τμηματικές εκτομές του εντέρου (88).


Είδη κολεκτομών

Δεξιά κολεκτομή

Η δεξιά κολεκτομή ενδείκνυται σε ασθενείς με κακοήθεις όγκους στο τυφλό, ανιόν κόλον και την ηπατική καμπή, αφού η άρδευση των περιοχών αυτών προέρχεται από την ειλεοκολική και τη δεξιά κολική αρτηρία. Ο ασθενής τοποθετείται σε θέση ύπτια ή σε θέση λιθοτομής στις πριπτώσεις που θα απαιτηθεί διεγχειρητική κολονοσκόπηση. Η τοποθέτηση του χειρουργού στην αριστερή πλευρά του ασθενούς διευκολύνει σημαντικά. Η διενέργεια κάθετης χειρουργικής τομής στη μέση γραμμή βοηθά στην πλήρη επισκόπηση της κοιλιάς και του χειρουργικού πεδίου. Η διεγχειρητική σταδιοποίηση της νόσου λαμβάνει χώρα με επισκόπηση και ψιλάφηση των ενδοκοιλιακών οργάνων δίνοντας   έμφαση στις θέσεις πιθανών μεταστατικών εστιών, όπως το ήπαρ και οι ωοθήκες. Η εξαιρεσιμότητα του όγκου ελέγχεται με ήπιους ψιλαφητικούς χειρισμούς, όπως γίνεται και η διερεύνηση τυχόν διήθησης παρακείμενων οργάνων. Οι έλικες του λεπτού εντέρου απομακρύνονται από το χειρουργικό  πεδίο έτσι ώστε να αποκαλυφθει η ριζα του δεξιού μεσοκόλου και το μεσεντέριο του εγκάρσιου κόλου. Στην τεχνική της παρασκεύης του δεξιού κόλου από το κέντρο προς την περιφέρεια (μέση-προς-πλάγια προσέγγιση, medial-to-lateral approach) γίνεται αρχικά αναγνώριση, διατομή και απολίνωση των δεξιών κολικών αγγείων και των δεξιών κλάδων των μέσων κολικών αγγείων στη ρίζα του μεσεντερίου του δεξιού κόλου, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγγειακή απομόνωση της περιοχής του όγκου (Εικόνα 4).

Μετά την αποκάλυψη της ρίζας του δεξιού μεσοκόλου, η δεξιά κολική αρτηρία (παρούσα στο 50% των ασθενών) και τα ειλεοκολικά αγγεία ανασπώνται απομακρυνόμενα από το οπισθοπετιτόναιο. Μία κάθετη τομή διενεργείται στη ρίζα του δεξιού μεσοκόλου ουραίως της 3ης μοίρας του δωδεκαδακτύλου στα δεξιά της άνω μεσεντερίου αρτηρίας. Τα αγγεία απομακρύνονται από το οπισθοπεριτόναιο και η εγγύς απολίνωση λαμβάνει χώρα στην αρχή της ειλεοκολικής αρτηρίας από την άνω μεσεντέριο (Εικόνα 5). Το δεξιό μεσόκολο παρασκευάζεται διαχωριζόμενο από το οπισθοπεριτόναιο με αποτέλεσμα την ανεύρεση του ηπατικού κλάδου της μέσης κολικής αρτηρίας ο οποίος και απολινώνεται. Με ανάλογη παρασκευή με ουραία κατεύθυνση προς τον τελικό ειλεό ανευρίσκονται και απολινώνονται οι ειλεϊκοί αγγειακοί κλάδοι.

Ο τελικός ειλεός και το δεξιό κόλο ανασπώνται και, μετά από τη διατομή της πλαγίας ανάκαμψης του τοιχωματικού περιτοναίου (γραμμή Toldt), το μεσόκολο αποκολλάται πλήρως από το οπισθοπεριτόναιο έως το ύψος της ηπατικής καμπής. Καθ’ όλη τη διαδικασία της παρασκευής ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διατήρηση του σύστοιχου ουρητήρα, των έσω σπερματικών αγγείων και της κάτω κοίλης φλέβας. Οι αναρτούντες σύνδεσμοι της ηπατικής καμπής διατέμνονται με προσοχή για την αποφυγή τραυματισμών στα εξωηπατικά χολιφόρα, την ηπατική κάψα και τη χοληδόχο κύστη. Εξέχουσας σημασίας είναι η αναγνώριση και η διατήρηση της ακεραιότητας της οπισθοπεριτοναϊκής μοίρας του δωδεκαδακτύλου. Η αποκάλυψη της κεφαλής του παγκρέατος πιστοποιεί την επάρκεια της παρασκεύης του δωδεκαδάκτυλου και τη δυνατότητα της ασφαλούς απολινώσεως των δεξιών κλάδων των μέσων κολικών αγγείων. Η παρασκευή του δεξιού κόλου από την περιφέρεια προς το κέντρο (πλάγια-προς-μέση παρασκευή, lateral-to-medial approach) γίνεται με την αρχική διατομή του περιτοναίου κατά μήκος της λευκής γραμμής του Τoldt έως το ύψος της ηπατικής καμπής, η κινητοποίηση και ανάσπαση του δεξιού κόλου και ακολούθως τη διατομή του περιτοναίου κατά μήκος της ρίζας του μεσοκόλου, με την απολίνωση και διατομή των αγγειακών στελεχών του να λαμβάνουν χώρα στο τέλος (Εικόνα 6).

Η παρασκευή του εγκαρσίου κόλου και η εκτομή του συμφυόμενου με αυτό επιπλόου ακολουθεί την κινητοποίηση της ηπατικής καμπής και γίνεται με την είσοδο στον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο η οποία και επιτυγχάνεται με τη διατομή του ελάσσονος επιπλόου κάτωθεν των γαστροεπιπλοϊκών τόξων. Η ανάσπαση του οπίσθιου τοιχώματος του στομάχου βοηθά στην αποφυγή κακώσεων. Το επίπλουν διατέμνεται στο όριο της θέσης του εγκαρσίου κόλου όπου θα διενεργηθεί η αναστόμωση.

Μετά την παρασκευή του δεξιού κόλου ο τελικός ειλεός διατέμνεται 5 έως 10 εκατοστά εγγύς της ειλεοτυφλικής βαλβίδας προκειμένου την εξασφάλιση ικανής αγγείωσης στο τμήμα αυτό. Το εγκάρσιο κόλο διατέμνεται δεξιά του αγγειακού κορμού της μέσης κολικής αρτηρίας. Το χειρουργικό παρασκεύασμα απομακρύνεται. Η ειλεο-εγκαρσία αναστόμωση εκτελείται με τη χρήση κοπτοσυρραπτικών εργαλείων πλάγιο-παλαγίως μεταξύ των αντιμεσεντερικών επιφανειών των δύο εντερικών κολοβωμάτων (Εικόνα 7). Είναι τεχνικώς ευκολότερη και απαιτεί λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με την αναστόμωση η οποία διενεργείται με τη χρήση ραμμάτων. Εάν χρησιμοποιηθούν ράμματα για την κατασκευή της αναστόμωσης, γεγονός που είναι πάνω από όλα θέμα προτίμησης του χειρουργού, βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της στεγανότητάς της είναι το να συμπεριλαμβάνονται στη ραφή ο ορομυϊκός χιτώνας του εντέρου με μικρό τμήμα της βλεννογονικής στιβάδας. Η σύγκλειση του μεσεντερικού ελλείμμταος είναι προαιρετική.


Εικόνα 4. Δεξιά κολεκτομή. Στην τεχνική της παρασκευής του δεξιού κόλου από το κέντρο προς την περιφέρεια (μέση-προς-πλάγια προσέγγιση, medial-to-lateral approach) γίνεται αρχικά αναγνώριση, διατομή και απολίνωση των ειλεοκολικών αγγείων (1) και των δεξιών κλάδων των μέσων κολικών αγγείων (2) στη ρίζα του μεσεντερίου του δεξιού κόλου. Ακολουθεί η διατομή του τελικού ειλεού και του εγκαρσίου κόλου

 


Εικόνα 5. Τμήμα παρασκευάσματος δεξιάς κολεκτομής. Η ειλεοκολική αρτηρία απολινώνεται στην εκφυσή της από την άνω μεσεντέριο αρτηρία (βέλος)

 


Εικόνα 6. Δεξιά κολεκτομή. Η παρασκευή του δεξιού κόλου από την περιφέρεια προς το κέντρο (πλάγια-προς-μέση παρασκευή, lateral-to-medial approach) γίνεται με την αρχική διατομή του περιτοναίου κατά μήκος της λευκής γραμμής του Τoldt έως το ύψος της ηπατικής καμπής

 


Εικόνα 7. Η ειλεο-εγκαρσία αναστόμωση εκτελείται με τη χρήση κοπτοσυρραπτικών εργαλείων πλάγιο-παλαγίως μεταξύ των αντιμεσεντερικών επιφανειών των δύο εντερικών κολοβωμάτων

 

Eκτεταμένη δεξιά κολεκτομή

Ενδείξεις για τη διενέργεια της δεξιάς εκτεταμένης κολεκτομής αποτελούν τα καρκινώματ που εντοπίζονται στο εγκάρσιο κόλον, συμπεριλαμβανομένων της ηπατικής και της σπληνικής καμπής. Τα μέσα κολικά αγγεία, τα οποία διατηρούνται στην τυπική δεξιά κολεκτομή, απολινώνονται κατά την εκτέλεση της εκτεταμένης δεξιάς κολεκτομής. Η επέμβαση παραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως στη δεξιά κολεκτομή, με τη διαφορά ότι, αντί της παρασκευής του εγκαρσίου μεσοκόλου για την απολίνωση του δεξιού κλάδου της μέσης κολικής αρτηρίας, η παρασκευή του εγκαρσίου κόλου συνεχίζεται οπισθοπεριτοναϊκώς, προκειμένου την ανεύρεση του κυρίου αγγειακού κορμού της μέσης κολικής αρτηρίας έμπροσθεν του παγκρέατος, η οποία και απολινώνεται.

Η είσοδος στον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο γίνεται διά του γαστροκολικού συνδέσμου επί τα εκτός του γαστροεπιπλοϊκού αγγειακού τόξου, έτσι ώστε το επίπλοθν να εκταμεί μαζί με το εγκάρσιο κόλον. Η σπληνική καμπή απελευθερώνεται από την ουρά του παγκρέατος, τον κάτω πόλο του σπληνός και την πρόσθια επιφάνεια της περινεφρικής περιτονίας. Το αριστερό κόλον και το σύστοιχο μεσεντέριο διαιρούνται εγγύς της αριστερής κολικής αρτηρίας, η οποία διατηρείται για τις δεξιές βλάβες, ενώ ο ανιόν κλάδος της αριστερής κολικής χρειάζεται να απολινωθεί όταν η βλάβη βρίσκεται στο άπω εγκάρσιο και τη σπληνική καμπή, με διατήρηση του κατιόντος κλάδου και των σιγμοειδικών αρτηριών, οπότε και μια περισσότερο άπω ειλεοσιγμοειδική αναστόμωση θα χρειαστεί να κατασκευαστεί (Εικόνα 8). Η ειλεοκατιούσα ή η ειλεοσιγμοειδική αναστόμωση διενεργείται τελικο-τελικά ή πλαγιο-πλάγια, ανάλογα με την προτίμηση του χειρουργού.

Εικόνα 8. Παρασκεύασμα εκτεταμένης δεξιάς κολεκτομής που έγινε για καρκίνο της μεσότητας του εγκαρσίου κόλου. 1. Ειλεοκολική αρτηρία. 2. Μέση κολική αρτηρία. 3. Ανιόν κλάδος αριστερής κολικής αρτηρίας. 4. Επιχείλιος αρτηρία. 5. Τελικός ειλεός. 6. Δεξιό κόλον. 7. Ηπατική καμπή. 8. Εγκάρσιο κόλον. 9. Σπληνική καμπή


Αριστερή κολεκτομή

Η αριστερή κολεκτομή ενδείκνυται στους ασθενείς με όγκους που εντοπίζονται στο κατιόν και σιγμοειδές κόλον. Οι αρχές που διέπουν κάθε κολεκτομή, όπως περιγράφονται παραπάνω για τη δεξιά κολεκτομή ισχύουν και εδώ. Κατά τη μέση-προς-πλάγια (medial-to-lateral) κινητοποίηση, το μεσεντέριο του λεπτού εντέρου απωθείται προς το δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλιάς, προκειμένου την αναγνώριση του στελέχους της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας. Διενεργείται επιμήκης διατομή του περιτοναίου κατά μήκος της ρίζας του μεσοκόλου από την ιερά ακρολοφία έως το σύνδεσμο του Treitz. Η κάτω μερσεντεριος αρτηρία απολινώνεται εγγύς της έκφυσης της αριστερής κολικής αρτηρίας και η κάτω μεσεντέριος φλέβα ανευρίσκεται στην περιοχή της νηστιδοδωδεκαδακτυλικής καμπής, κάτω από την ουρά του παγκρέατος, όπου και απολινώνεται.

Ο ανάγγειος χώρος ανάμεσα στο αριστερό μεσόκολο και το οπισθοπεροτόναιο παρασκευάζεται, ούτως ώστε να ανευρεθεί ο αριστρερός ουρητήρας και τα σπερματικά αγγεία, δομές που διατηρούνται απωθούμενες ραχιαίως προς την οπισθοπεριτοναϊκή πλευρά, ενώ το μεσόκολο ανασηκώνεται απομακρυνόμενο από τους οπισθοπεριτοναϊκούς ιστούς. Το σιγμοειδές κινητοποιείται από την είσοδο της πυέλου και ολόκληρο το αριστερό κόλον, που έχει ήδη κινητοποιηθεί από τα μέσα-πρός-πλάγια, παρασκευάζεται από το πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα με τη διατομή της πλάγιας περιτοναϊκής ανάκαμψης κατά μήκος της γραμμής του Toldt.

Ακολουθεί η κινητοποίηση της σπληνικής καμπής, με την απελευθέρωση των προσφύσεων  της από τον αριστερό νεφρό, το σπλήνα και την ουρά του παγκρέατος. Το επίπλουν συναφαιρείται με το αριστερό εγκάριο κόλον. Ο αριστερός κλάδος της μέσης κολικής αρτηρίας στη βάση του εγκαρσίου μεσοκόλου απολινώνεται, ενώ μπορεί να είναι αναγκαίο να να διαιρεθεί και ο δεξιός κλάδος της, προκειμένου να επιτραπεί στο εγκάρσιο κόλον να «φθάσει» στο σιγμοειδές ή στο ορθό για την αναστόμωση (Εικόνα 9). Εάν όμως υπάρχουν ερωτηματικά όσον αφορά τη βιωσιμότητα του δεξιού κόλου για τη χρησιμοποίησή του ως το εγγύς κολόβωμα της αναστόμωσης, τότε η διενέργεια μιας εκτεταμένης δεξιάς κολεκτομής και ειλεοσιγμοειδικής ή ειλεοορθικής αναστόμωσης είναι προτιμητέα. Αναλόγως του τμήματος του αριστερού κόλου που χρειάζεται να αφαιρεθεί, κάτι που ορίζεται από τη θέση του όγκου, η αναστόμωση μετά τη διατομή και την απομάκρυσνση του παρασκευάσματος διενεργείται στο επίπεδο στου σιγμοειδούς ή στο ορθό, ως κολο-ορθική αναστόμωση.

Κατά την πλάγια-προς-μέση (lateral-to-medial) κινητοποίηση), αρχικά το σιγμοειδές κινητοποιείται από την είσοδο της πυέλου και ολόκληρο το αριστερό κόλον, παρασκευάζεται από το πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα με τη διατομή της πλάγιας περιτοναϊκής ανάκαμψης κατά μήκος της γραμμής του Toldt. Η σπληνική καμπή κινητοποιείται με οδηγό το πλάνο που δημιουργείται από την πλάγια κινητοποίηση του αριστερού κόλου. Τελευταία λαμβάνουν χώρα η διατομή του περιτοναίου και η απολίνωση της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας και της φλέβας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

 

Εικόνα 9. Α. Διατεταμένο δεξιό και εγκάρσιο κόλον σε έδαφος καρκίνου του κατιόντος κόλου που προκαλεί απόφραξη του παχέος εντέρου. Β. Παρασκεύασμα αριστερής κολεκτομής που ακολούθησε. Κατασκευάστηκε τελική εγκαρσιοστομία η οποία αναστράφηκε σε δεύτερο χρόνο για την αποκατάσταση της συνέχειας του εντέρου

 

Σιγμοειδεκτομή

Η υψηλή απολίνωση της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας είναι απαραίτητη κατά τη διενέργεια της σιγμοειδεκτομής, προκειμένου την πληρέστερη δυνατή αφαίρεση του σύστοιχου λεμφαδενικού ιστού, αλλά και για τη δυνατότητα κατασκευής μιας χωρίς τάση αναστόμωσης (Εικόνα 10). Ωστόσο, καλό είναι να γίνεται 1-2 εκ από την έκφυσή της από την αορτή, για την αποφυγή τρώσης του προαρτικού συμπαθητικού κάτω μεσεντερίου πλέγματος και την αποφυγή δυσάρεστων ουρογενετήσιων λειτουργικών διαταράχων μετεγχειρητικά. Ο ανιόν κλάδος της αριστερής κολικής αρτηρίας διατηρείται για την ενίσχυση της ανάδρομης ροής από τη μέση κολική μέσω της επιχειλίου αρτηρίας και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αιμάτωσης της αναστόμωσης.

Για την αποφυγή τάσης στην αναστόμωση, η σπληνική καμπή πρέπει να κοινητοπιείται. Είτε με μέση-προ-πλάγια ή με πλάγια-προς-μέση προσέγγιση, το σιγμοειδές κινητοποιείται, ενώ το ανώτερο ορθό κινητοποιείται από την ιερά ακρολοφία (Εικόνα 11). Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε θέση λιθοτομής για να καταστεί εφικτή η δια του ορθού, με κυκλικό αναστομωτήρα, διενεργούμενη τελικο-τελική κολο-ορθική αναστόμωση, μετά τη διατομή της ορθοσιγμοειδικής ανάκαμψης (Εικόνα 12).

 


Εικόνα 10. Υψηλή απολίνωση της κάτω μεσεντερίου σε παρασκεύασμα σιγμοειδεκτομής (βέλος)

 


Εικόνα 11. Σιγμοειδεκτομή. Η παρασκευή του αριστερού κόλου από την περιφέρεια προς το κέντρο (πλάγια-προς-μέση παρασκευή, lateral-to-medial approach) γίνεται με την αρχική διατομή του περιτοναίου κατά μήκος της λευκής γραμμής του Τoldt έως το ύψος της σπληνικής καμπής

 

 


Εικόνα 12. Σιγμοειδεκτομή. Μετά την αφαίρεση του παρασκευάσματος, διενεργείται τελικο-τελική κολο-ορθική αναστόμωση με τη δια του ορθού διεκβολή κυκλικού αναστομωτήρα

 

Υφολική κολεκτομή

Παρά το γεγονός ότι η εκτομή του μεγαλύτερου τμήματος του παχέος εντέρου απποτελεί μία μείζονα επέμβαση, η αναστόμωση του ειλεού με το σιγμοειδές ή με το ανώτερο ορθό μπορεί να πλεονεκτεί της κολο-κολικής αναστόμωσης ως προς τη συχνότητα και τη βαρύτητα των αναστομωτικών επιπλοκών, λόγω της χρησιμοποίησης του εξ’ ορισμού καλύτερα αγγειούμενου τμήματος του λεπτού εντέρου ως το εγγύς κολόβωμα, αλλά και ίσως από ογκολογικής απόψεως, εάν ληφθεί υπόψιν ότι απομακρύνται το μέγιστο ποσό λεμφαδενικού ιστού, ελαττώνοντας έτσι την πιθανότητα παραμονής υπολειμματικής νόσου.

Η υφολική κολεκτομή απαιτείται στις περιπτώσεις συνδρόμου μη πολυποδισιακού καρκίνου (σύνδρομο Lynch), εξασθενημένων τύπων οικογενούς πολυποδιάσεως (Attenuated Familial Adenomatous Polyposis, AFAP), μετάχρονων ή σύγχρονων καρκίνων σε διαφορετικά τμήματα του παχέος εντέρου, και, συχνά, σε περπτώσεις οξείας κακοήθους απόφραξης, ειδικά εάν το η κατάσταση του εγγύς της απόφραξης τμήματος του παχέος εντέρου είναι άγνωστη. Τα διάφορα τμήματα της παρασκευής, κινητοποίησης και των αγγειακών απολινώσεων που απαιτούνται προκύπτουν από το συνδυασμό των τμηματικών κολεκτομών, όπως αυτές περιγράφεισαν στις παραπάνω επιμέρους ενότητες. Ο τελικός ειλεός κινητοποιείται επαρκώς για να «φθάσει» στο ορθό και η ειλεο-ορθική αναστόμωση διενεργείται τελικο-τελικά ή, συνηθέστερα, πλάγιο-τελικά, με τη βοήθεια του κατάλληλου μεγέθους κυκλικού αναστομωτήρα.   


Βιβλιογραφία

1. Nivatvongs S. Complications in colonoscopic polypectomy. An experience with 1,555 polypectomies. Dis Colon Rectum 1986;29:825-30.
2. Nusko G, Mansmann U, Partzsch U, Altendorf-Hofmann A, Groitl H, Wittekind C, et al Invasive carcinoma in colorectal adenomas: multivariate analysis of patient and adenoma characteristics. Endoscopy 1997;29:626-31.
3. Nivatvongs S. Surgical management of malignant colorectal polyps. Surg Clin North Am 2002;82:956-66.
4. Haggitt RC, Glotzbach RE, Soffer EE, Wruble LD.Prognostic factors in colorectal carcinomas arising in adenomas: implications for lesions removed by endoscopic polypectomy. Gastroenterology. 1985;89:328-36.
5. Kudo S. Endoscopic mucosal resection of flat and depressed types of early colorectal cancer. Endoscopy 1993;25:455-61.
6. Nivatvongs S, Rojanasakul A, Reiman HM, Dozois RR, Wolff BG, Pemberton JH,  et al. The risk of lymph node metastasis in colorectal polyps with invasive adenocarcinoma. Dis Colon Rectum 1991;34:323-8.
7. Nascimbeni R, Burgart LJ, Nivatvongs S, Larson DR. Risk of lymph node metastasis in T1 carcinoma of the colon and rectum. Dis Colon Rectum. 2002;45:200-6.
8. Kikuchi R, Takano M, Takagi K, Fujimoto N, Nozaki R, Fujiyoshi T, Uchida Y. Management of early invasive colorectal cancer. Risk of recurrence and clinical guidelines. Dis Colon Rectum. 1995;38:1286-95.
9. Ueno H, Mochizuki H, Hashiguchi Y, Shimazaki H, Aida S, Hase K, et al. Risk factors for an adverse outcome in early invasive colorectal carcinoma. Gastroenterology. 2004;127:385-94.
10. Seitz U, Bohnacker S, Seewald S, Thonke F, Brand B, Bräiutigam T, Soehendra N. Is endoscopic polypectomy an adequate therapy for malignant colorectal adenomas? Presentation of 114 patients and review of the literature. Dis Colon Rectum. 2004 ;47:1789-96
11. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Colon Cancer V.I.2009. www.nccn.org  
12. Senagore AJ, Fry R. Surgical management of colon cancer. In: Wolff BG, Fleshman JW, Beck DE, Pemerton JH, Wexner SD, editors. The ASCRS Textbook of Colon and Rectal Surgery. New York: Springer; 2007. p. 395-404
13. Otchy D, Hyman NH, Simmang C, Anthony T,  Buie D, Cataldo P, et al.  Practice Parameters for Colon Cancer Prepared by The Standards Practice Task Force
The American Society of Colon and Rectal Surgeons. Dis Colon Rectum 2004; 47: 1269–1284
14. Nelson H, Petrelli N, Carlin A, Couture J, Fleshman J, Guillem J, et al. Guidelines 2000 for Colon and Rectal Cancer Surgery J Natl Cancer Inst 2001;93:583–96
15. McAndrew MR, Saba A. Efficacy of routine preoperative computed tomography scans in colon cancer. Am Surg 1999;65:205–8.
16. Hundt W, Braunschweig R, Reiser M. Abdominal radiology: evaluation of spiral CT in staging of colon and rectum carcinoma. Eur Radiol 1999;9:78–84.
17. Lavin PT, Day J, Holyoke ED, et al. A statistical evaluation of baseline and follow-up carcinoembryonic antigen in patients with resectable colorectal carcinoma. Cancer 1981;47:823–6.
18. Steele G, Ellenberg S, Ramming K, et al. CEA monitoring among patients in multi-institutional adjuvant therapy protocols. Ann Surg 1982;196:162–9.
19. Zmora O, Mahajna A, Barak B, et al. Colon and rectal surgery without mechanical bowel preparation: randomized prospective trial. Ann Surg 2003;237:363–7.
20. Guenaga KF, Matos D, Castro AA, Atallah AN, Wille-Jorgensen P. Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery. Cochrane Databse Syst Rev 2003;(2):CD001544
21. BucherP, Mermillod B, Morel P, Sovaria C. Does mechanical bowel preparation have a role in preventing postoperativecomplicationsin elective colorectal surgery? Swiss Med Wkly 2004;134(5-6):69-74
22. Baum ML, Anish DS, Chalmers TC, Sacks HS, Smith J, Fagerstrom RM. A survey of clinical trials of antibiotic prophylaxis in colon surgery: evidence against further use of no-treatment controls. N Engl J Med 1981;305: 795–8.
23. Polk HC, Lopez-Mayor JF. Postoperative wound infection: a prospective study of determinant factors and prevention. Surgery 1969;66:97–103.
24. Stone HH, Hooper CA, Kolb LD, Geheber CE, Dawkins EJ. Antibiotic prophylaxis in gastric, biliary, and colonic surgery. Ann Surg 1976;184:443–50.
25. Stone HH, Haney BB, Kolb LD, Geheber CE, Hooper CA. Prophylactic and preventive antibiotic therapy: timing, duration and economics. Ann Surg 1979;189: 691–9.
26. Chung M, Steinmetz OK, Gordon PH. Perioperative blood transfusion and outcome after resection for colorectal carcinoma. Br J Surg 1993;80:427–32.
27. Jensen LS, Kissmeyer-Nielsen P, Wolff B, Qvist N. Randomized comparison of leucocyte-depleted versus buffy-coat poor blood transfusion and complications after colorectal surgery. Lancet 1996;348:841–5.
28. Busch OR, Hop WC, Hoynck MA, Marguet RL, Jeekel J. Blood transfusions and prognosis in colorectal cancer. N Engl J Med 1993;328:1372–6.
29. Tang R, Wang JY, Chien CR, Chen JS, Lin SE, Fan HA. The association between perioperative blood transfusion and survival of patients with colorectal cancer. Cancer 1993;72:341–8.
30. Anonymous. Practice guidelines for blood component therapy. A report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Blood Component Therapy. Anesthesiology 1996;84:732–47.
31. Jensen LS, Andersen AJ, Christiansen PM, et al. Postoperative infection and natural killer cell function following blood transfusion in patients undergoing elective colorectal surgery. Br J Surg 1992;79:513–6.
32. Fischer E, Lenhard V, Seifert P, Kluge A, Johannsen R. Blood transfusion induced suppression of cellular immunity in man. Hum Immunol 1980;3:187–94.
33. van Twuyver E, Mooijaart RJ, Berge IJ, et al. Pretransplantation blood transfusion revisited. N Engl J Med 1991;325:1210–3.
34. Houbiers JG, van de Velde CJ, van de Watering IM, et al. Transfusion of red cells is associated with increased incidence of bacterial infection after colorectal surgery; a prospective study. Transfusion (Paris) 1997;37: 126–34.
35. Vignali A, Braga M, Dionigi P, et al. Impact of a programme of autologous blood donation on the incidence of infection in patients with colorectal cancer. Eur J Surg 1995;161:487–92.
36. Voogt PG, van de Velde CJ, Brand A, et al. Perioperative blood transfusion and cancer prognosis. Cancer 1987;59:836–43.
37. Heiss MM, Mempel W, Delanoff C, et al. Blood transfusion- modulated tumor recurrence; first results of a randomized study of autologous versus allogenic blood transfusion in colorectal cancer surgery. J Clin Oncol 1994;12:1859–67.
38. Vanvakas EC. Perioperative blood transfusion and cancer recurrence, meta-analysis for explanation. Transfusion (Paris) 1995;35:760–8.
39. Collins R, Scrimgeour A, Yusuf S, Peto R. Reduction in fatal pulmonary embolism and venous thrombosis by perioperative administration of subcutaneous heparin. Overview of results of randomized trials in general, orthopedic and urologic surgery. N Engl J Med 1988; 318:1162–73.
40. Ho Y-H, Seow-Choen F, Leong A, Eu K-W, Nyam D, Teoh M-K. Randomized, controlled trial of low molecular weight heparin vs. no deep vein thrombosis prophylaxis for major colon and rectal surgery in Asian patients. Dis Colon Rectum 1999;42:196–203.
41. Kakkar VV, Djazaeri B, Fokm J, Fletcher M, Sculh MF, Westwick J. Low-molecular-weight heparin and prevention of postoperative deep vein thrombosis. Br J Med 1982;284:375–9.
42. Turpie AG, Levin MN, Hirsh J, et al. A randomized controlled trial of a low-molecula-weight heparin (Enoxaprin) to prevent deep-vein thrombosis in patients undergoing elective hip surgery. N Engl J Med 1986;315:925–9.
43. McLeod RS, Geerts WH, Sniderman KW, et al. Subcutaneous heparin versus low-molecular-weight heparin as thromboprophylaxis in patients undergoing colorectal surgery. Results of the Canadian colorectal DVT Prophylaxis Trial: a randomized, double-blind trial. Ann Surg 2001;233:438–44
44. Dentsman F, Lowry A, Vernava A, et al. Practice parameters for the prevention of venous thromboembolism. Dis Colon Rectum 2000;43:1037–47.
45.  Rouffet F, Hay JM, Vacher B, Fingerhut A, Elhadad A, Flamant Y, et al. Curative resection for left colonic carcinoma: hemicolectomy vs. segmental colectomy. A prospective, controlled, multicenter trial. French Association for Surgical Research. Dis Colon Rectum. 1994;37:651-9.
46. Malassagne B, Valleur P, Serra J, Sarnacki S, Galian A, Hoang C, Hautefeuille P. Relationship of apical lymph node involvement to survival in resected colon carcinoma.  Dis Colon Rectum. 1993;36:645-53.
47. Newland RC, Chapes PH, Smyth EJ. The prognostic value of substaging colorectal cancer. Cancer 1987;60: 852–7.
48. Kawamura YJ, Umetani N, Sunami E, Watanabe T, Masaki T, Muto T. Effect of high ligation on the long-term of patients with operable colon cancer, particularly those with limited nodal involvement. Eur J Surg 2000; 166:803–7.
49. Scott KW, Grace RH. Detection of lymph node metastases in colorectal carcinoma before and after fat clearance. Br J Surg 1989;76:1165–7.
50. Goldstein NS, Sanford W, Coffey M, Layfield LJ. Lymph node recovery from colorectal resection specimens removed for adenocarcinoma. Trends over time and a recommendation for a minimum number of lymph nodes to be recovered. Am J Clin Pathol. 1996;106:209-16.
51. Hernanz F, Revuelta S, Redondo C, Madrazo C, Castillo J, Gomez-Fleitas M. Colorectal adenocarcinoma: quality of the assessment of lymph node metastases. Dis
Colon Rectum 1994;37:373–7.
52. Haboubi NY, Clark P, Kaftan SM, Schofield PF. The importance of combining xylene clearance and immunohistochemistry in the accurate staging of colorectal carcinoma. J R Soc Med 1992;85:386–8.
53. Le Voyer TE, Sigurdson ER, Hanlon AL, Mayer RJ, Macdonald JS, Catalano PJ, Haller DG. Colon cancer survival is associated with increasing number of lymph nodes analyzed: a secondary survey of intergroup trial INT-0089. J Clin Oncol. 2003;21:2912-9.
54. Sarli L, Bader G, Iusco D, Salvemini C, Mauro DD, Mazzeo A, et al. Number of lymph nodes examined and prognosis of TNM stage II colorectal cancer. Eur J Cancer. 2005 Jan;41(2):272-9.
55. Johnson PM, Porter GA, Ricciardi R, Baxter NN. Increasing negative lymph node count is independently associated with improved long-term survival in stage IIIB and IIIC colon cancer. J Clin Oncol. 2006;24:3570-5.
56. Turnbull RB Jr, Kyle K, Watson FR, Spratt J. Cancer of the colon: the influence of the no-touch isolation technic on survival rates. Ann Surg 1967;166:420–7.
57. Wiggers T, Jeekel J, Arends JW, Brinkhorst AP, Kluck HM, Luyk CI, et al. No-touch isolation technique in colon cancer: a controlled prospective trial. Br J Surg 1988;75:409–15.
58. Garcia-Olmo D, Ontanon J, Garcia-Olmo DC, Vallejo M, Cifuentes J. Experimental evidence does not support use of the “no-touch” isolation technique in colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1999;42:1449–56
59. Hayashi N, Egami H, Kai M, Kurusu Y, Takano S, Ogawa M. No-touch isolation technique reduces intraoperative shedding of tumor cells into the portal vein during resection of colorectal cancer. Surgery 1999;125:369–74.
60. Welch JP. Multiple colorectal tumors: an appraisal of natural history and therapeutic options. Am J Surg 1981;142:274–80.
61. Whelan RL, Wong WD, Goldberg SM, Rothenberger DA. Synchronous bowel anastomoses. Dis Colon Rectum 1989;32:365–8.
62. Sugerbaker PH, Corlew S. Influence of surgical techniques on survival in patients with colorectal cancer: a review. Dis Colon Rectum 1982;25:545–57.
63. Lopez MS, Monafo WW. Role of extended resection in the initial treatment of locally advanced colorectal carcinoma. Surgery 1993;113:365–72.
64. Gall FP, Tonak J, Altendorf A. Multivisceral resections in colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1987;30:337–41.
65. Hunter JA, Ryan JA, Schultz P. En bloc resection of colon cancer adherent to other organs. Am J Surg 1987;154:67–71.
66. Talamonti MS, Shumate CR, Carlson GW, Curley SA. Locally advanced carcinoma of the colon and rectum involving the urinary bladder. Surg Gynecol Obstet 1993;177:481–7.
67. Mulsow J, Winter DC, O'Keane C, O'Connell PR. Sentinel lymph node mapping in colorectal cancer. Br J Surg. 2003;90:1452.
68. Joosten JJ, Strobbe LJ, Wauters CA, Pruszczynski M, Wobbes T, Ruers TJ. Intraoperative lymphatic mapping and the sentinel node concept in colorectal carcinoma. Br J Surg. 1999;86:482-6.
69. Kitagawa Y, Watanabe M, Hasegawa H, Yamamoto S, Fujii H, Yamamoto K, et al. Sentinel node mapping for colorectal cancer with radioactive tracer. Dis Colon Rectum. 2002 Nov;45(11):1476-80.
70. Bertagnolli M, Miedema B, Redston M, Dowell J, Niedzwiecki D, Fleshman J, et al. Sentinel node staging of resectable colon cancer: results of a multicenter study. Ann Surg. 2004;240:624-8.
71. Young-Fadok TM, Wolff BG, Nivatrongs S, Metzger PP, Ilstrup DM. Prophylactic oophorectomy in colorectal carcinoma: preliminary results of a randomized, prospective trial. Dis Colon Rectum 1998;41: 277–85.
72. Morrow M, Enker WE. Late ovarian metastases in carcinoma of the colon and rectum. Arch Surg 1984;119: 1385–8.
73. Stocchi L, Nelson H. Laparoscopic colectomy for colon cancer: Trial update. J Surg Oncol 1998;68:255–67.
74. Runkel HS, Hinz U, Lehnert T, Buhr HJ, Herfarth C. Improved outcome after emergency surgery for cancer of the large intestine. Br J Surg 1998;85:1260–5.
75. Smithers BM, Theile DE, Cohen JR, Evans EB, Davis NC. Emergency right hemicolectomy in colon carcinoma: a prospective study. ANZ J Surg 1986;56:749– 52.
76. Matheson NA. Management of obstructed and perforated large bowel carcinoma. Bailleires Clin Gastroenterol 1989;3:671–97.
77. Lopez-Kostner F, Hool GR, Lavery IC. Management and causes of acute large bowel obstruction. Surg Clin North Am 1997;77:1265–90.
78. The SCOTIA Group. Single stage treatment for malignant left-sided colonic obstruction: a prospective randomized clinical trial comparing subtotal colectomy with segmental resection following intraoperative irrigation. Br J Surg 1995;82:1622–7.
79. Kopera T, Kisser M, Schultz F. Emergency surgery for colon cancer in the aged. Arch Surg 1997;132:1032–7.
80. Perrier G, Peillon C, Liberge N, Steinmetz L, Boyet L, Testart J. Cecostomy is a useful surgical procedure: study of 113 colonic obstructions caused by cancer. Dis Colon Rectum 2000;43:50–4.
81. Kronberg O. Acute obstruction from tumor in the left colon without spread. A randomized trial of emergency colostomy versus resection. Int J Colorectal Dis 1995;10:1–5.
82. Dauphine CE, Tan P, Beart RW, Vukasin P, Cohen H, Corman ML. Placement of self-expanding metal stents for acute management of large-bowel obstruction: a collective review. Ann Surg Oncol 2002;9:574–9.
83. Spinelli P, Mancini A. Use of self-expanding metal stents for palliation of rectosigmoid cancer. Gastrointest Endosc 2001;53:203–6.
84. Binkert CA, Ledermann H, Jost R, Saurenmann P, Decurtins M, Zollikofer CL. Acute colonic obstruction: clinical aspects and cost-effectiveness of preoperative and palliative treatment with self-expanding metallic stents: a preliminary report. Radiology 1998;206:199–204.
85. Camunez F, Echenagusia A, Simo G, Turgano F, Vasquez J, Barreiro-Meiro I. Malignant colorectal obstruction treated by means of self-expanding metallic stents: effectiveness before surgery and in palliation. Radiology 2000;216:492–7.
86. Corman ML. Carcinoma of the colon. In: Corman ML, editor. Colon and rectal surgery. Philadelphia: Lippincott- Raven 1998, p:625–732.
87. Vernava AM, Moore BA, Longo WE, Johnson FE. Lower gastrointestinal bleeding. Dis Colon Rectum 1997;40:846–58.
88. Parkes BM, Obeid FN, Sorensen VJ, Horst HM, Fath JJ. The management of massive lower gastrointestinal bleeding. Am Surg 1993;59:676–8.
89. Farner F, Lichliter W, Kuhn J, Fisher T. Total colectomy versus limited colonic resection for acute lower gastrointestinal bleeding. Am J Surg 1999;178:587–91.

Οι τεχνικές δυσκολίες της χειρουργικής του ορθού

 Τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι, παγκοσμίως, 737.000 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο του ορθού (GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 11 (Internet). Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. http://globocan.iarc.fr.). Η σταθερή και πλέον αποδεκτή, δυνητικά θεραπευτική, χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού είναι η ολική μεσοορθική εκτομή, η οποία και πρέπει να αποτελεί το απαραίτητο συστατικό κάθε μεθόδου που φιλοδοξεί να προσφέρει χειρουργική θεραπεία για τον καρκίνο αυτό. Μετά την «ανοικτή» ολική μεσοορθική εκτομή, όπως αυτή αρχικά περιγράφηκε από τον Heald, ο εμπλουτισμός του χειρουργικού οπλοστασίου με την ελάχιστα επεμβατική, λαπαροσκοπική ολική μεσοορθική εκτομή εξέγειρε ανησυχίες όσον αφορά την ογκολογική ασφάλειά της λαπαροσκοπικής προσπέλασης. Βέβαια η λαπαροσκοπική είχε ήδη από νωρίτερα, αποδείξει την ισοδυναμία της με την «ανοικτή» προσπέλαση στην αντιμετώπιση του υπόλοιπου παχέος εντέρου, πλην του ορθού. Πολυκεντρικές μελέτες που εστίασαν στον καρκίνο του ορθού, όπως η COLOR II (COlorectal cancer Laparoscopic or Open Resection) ανέδειξαν ότι η λαπαροσκοπική οδηγεί σε καλυτερα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα συγκριτικά με την «ανοικτή» χειρουργική, ενώ τα ογκολογικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα δεν υστερούν. Παρ’ όλα αυτά, τόσο στην «ανοικτή» όσο και στη λαπαροσκοπική χειρουργική η παρασκευή του μέσου και του κατώτερου τριτημορίου του ορθού είναι τεχνικά απαιτητική λόγω της «εκλέπτυνσης» του μεσοορθού στο κατώτερο τμήμα του, αλλά και της φυσιολογικά πρόσθιας γωνίωσης του περιφερικού ορθού. Έτσι το κατώτερο ορθό καθίσταται εξ’ ορισμού λιγότερο προσβάσιμο από την κοιλιά.

Πέραν των τεχνικών δυσκολιών, οι παραπάνω ανατομικοί παράγοντες προδιαθέτουν σε «ατελή» μεσοορθική εκτομή στο κατώτερο τμήμα του ορθού. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπαρκή «καθαρισμό» των περιμετρικών «πλαγίων» ορίων των όγκων, γεγονός που αυξάνει αναπόφευκτα την πιθανότητα της τοπικής υποτροπής. Επιπλέον, λόγω των τεχνικών δυσκολιών που προκύπτουν από τη στενή πύελο, η διατομή του παρασκευάσματος με τα ειδικά σχεδιασμένα συρραπτικά και η επακόλουθη αναστόμωση μπορεί να αποβούν επισφαλή ή και ανεπαρκή.

Μία αποτυχία δε, σε μία στενή, βαθιά πύελο δεν είναι εύκολα επισκευάσιμη από την κοιλιά και οδηγεί, τουλάχιστον στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, σε μεγαλύτερα ποσοστά «μετατροπών» σε «ανοικτές», προκειμένου να διευκολυνθούν αυτά τα ιδιαίτερα κρίσιμα βήματα, αυτό της διατομής και εκείνο της αναστόμωσης. Μάλιστα τα αναφερόμενα ποσοστά «μετατροπών» στις λαπαροσκοπικές ολικές μεσοορθικές εκτομές ανέρχονται σε 34%, ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα που αφορούν τη λαπαροσκοπική χειρουργική του υπόλοιπου παχέος εντέρου. «Μετατροπές» απαιτούνται συχνά σε άνδρες, παχύσαρκους και σε περιπτώσεις ευμεγέθων όγκων, που περιορίζουν το χώρο εργασίας στο στενό χώρο της πυέλου, αλλά και τους χειρισμούς του ορθού με τα λαπαροσκοπικά εργαλεία. Οι τεχνικές δυσκολίες και οι επακόλουθες «κακότεχνες» αναστομώσεις ή και οι αναστομωτικές διαφυγές, οι οποίες συνηθέστερα είναι το αποτέλεσμα ανεπαρκούς τεχνικής, οδηγούν και σε χειρότερα λειτουργικά προβλήματα της αφόδευσης.

 

Οι προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων της χειρουργικής του κατώτερου ορθού: Πώς φθάσαμε στην ta-TME;

 Με στόχο τη βελτίωση της όρασης εντός της πυέλου και την επίτευξη καταλληλότερου και επαρκέστερου χειρουργικού πεδίου, αλλά και αποσκοπώντας στη μακροπρόθεσμη λειτουργική και ογκολογική αναβάθμιση αυτών των δύσκολων σφιγκτηροσωστικών επεμβάσεων, ο G. Marks, τη δεκαετία του 1990, εισήγαγε τη «διαπρωκτική διακοιλιακή» (Transanal Transabdominal, TATA) τεχνική. Αυτή η τεχνική περιελάμβανε  μία «ανοικτή», διαπρωκτική «από κάτω» προπέλαση για καρκίνους του κατώτερου τριτημορίου του ορθού.

Η είσοδος των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων «διά μίας οπής» (“single-port”) και η εμφάνιση πλατφόρμων ειδικά σχεδιασμένων για αυτόν τον σκοπό έδωσε την ιδέα της χρήσης τους και για διαπρωκτική ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, και, κατ’ επέκταση, αυτή να καταστεί δυνατή και για την ολική μεσοορθική εκτομή αρχικά από το Lacy το 2010. Η διαπρωκτική εκτέλεση της ολικής μεσοορθικής εκτομής του κατώτερου ορθού με τη βοήθεια ειδικής πλατφόρμας, που περιλαμβάνει κανάλι εργασίας, κατάλληλο να υποδέχεται πολλαπλά trocars, χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένα ή και «συμβατικά» λαπαροσκοπικά εργαλεία και  βασίζεται στην εμφύσηση CO2 περιμεσοορθικά για τη διάνοιξη πλάνων και τη διευκόλυνση της παρασκευής υπό λαπαροσκοπική όραση, έγινε γνωστή ως διαπρωκτική ολική μεσοορθική εκτομή (Transanal Τotal Mesorectal Excision) και φέρεται διεθνώς με το ακρωνύμιο ta-TME.

Βέβαια ο αρχικός σχεδιασμός και η δυνατότητα χρήσης ειδικών πρωκτοσκοπίων για την εκτέλεση διαπρωκτικών ενδοσκοπικών επεμβάσεων, όπως τοπικών αφαιρέσεων αδενωμάτων και πρώιμων καρκίνων του ορθού, με την υποβοήθηση του χώρου που δημιουργείται μετά την εμφύσηση και πλήρωση του ορθού με CO2 (πνευμο-ορθό), ανήκουν στον Buess. To 1983 εισήγαγε την τεχνική της «διαπρωκτικής ενδοσκοπικής μικροχειρουργικής» (Transanal Endoscopic Microsurgery, TEM). Όμως η ΤΕΜ απαιτεί τη χρήση ενός μεγάλου, άκαμπτου πρωκτοσκοπίου, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται προορίζεται μόνο για αυτή την τεχνική και είναι ακριβός. Ως εναλλακτική στην ΤΕΜ και σε μία άλλη, πιο οικονομική παρόμοια, όμως, πλατφόρμα, αυτή της ΤΕΟ, οι Atallah και συν, το 2010, απέδειξαν τη δυνατότητα χρήσης μιας εύχρηστης πλατφόρμας, που αποτελείτο από λαπαροσκοπικό κανάλι εργασίας, ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείτο και για τη χειρουργική «διά μίας οπής» (“single-incision

laparoscopic port”) και από συμβατικό λαπαροσκοπικό εξοπλισμό, δηλαδή λαβίδες, εργαλεία παρασκευής και συσκευές εμφύσησης, που χρησιμοποιούνται και στην «κλασσική» λαπαροσκοπική χειρουργική. Η τεχνική αυτή ονομάστηκε «διαπρωκτική ελάχιστα επεμβατική χειρουργική» (“Transanal Minimally invasive Surgery”) και  φέρεται διεθνώς με το ακρωνύμιο TAMIS.

Στην ta-TME προσφέρεται η δυνατότητα εκτέλεσης λαπαροενδοσκοπικής, δια του πρωκτού, ανάστροφης, «από τα κάτω-προς τα πάνω», ριζικής αφαίρεσης του ορθού χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες ΤΕΜ/ΤΕΟ ή της TAMIS, με την τελευταία να είναι η πιο δημοφιλής για το σκοπό αυτό. Η εκτομή αυτή έχει ήδη αποδειχθεί να είναι εφικτή και ασφαλής και να προσφέρει τη δυνατότητα επίτευξης «καθαρών» ογκολογικά περιφερικών και περιμετρικών ορίων εκτομής για τους καρκίνους του ορθού που έχει εφαρμοστεί.

 

Η διαπρωκτική ολική μεσοορθική εκτομή (ta-TME)

A. Το διαπρωκτικό κανάλι εργασίας της TAMIS (GelPOINT® Path TRANSANAL ACCESS PLATFORM, Applied Medical), που χρησιμοποιείται συνήθως

Β, Γ, Δ. Διπρωκτική παρασκευή πέριξ του μεσοορθού του κατώτερου ορθού υπό λαπαροσκοπική όραση για την ta-TME

(Από το προσωπικό αρχείο του Γ. Θεοδωρόπουλου)

 

 

Τα πλεονεκτήματα της ta-TME

Η  ta-TME δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μία απολύτως καινούρια τεχνική που επινοήθηκε εκ του ουδενός. Εκμεταλλεύεται, όμως τα πιο σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων 30 ετών στη χειρουργική του ορθού, και τα συνδυάζει σε μία τεχνική. Μπορεί να συνδυαστεί με μία διακοιλιακή λαπαροσκοπική επέμβαση, η οποία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λαπαροσκοπικά, διότι η πυελική παρασκευή μπορεί να παρεμποδίζεται από τη στενότητα του χώρου και από το μέγεθος του όγκου στο κατώτερο ορθό. Αντί να εξελιχθεί η επέμβαση σε μία «μετατροπή» σε «ανοικτή», μπορεί να ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση μιας ογκολογικής αφαίρεσης του κατώτερου ορθού με τη βοήθεια της ta-TME. Eξάλλου, αυτή είναι και η ογκολογικά πιο δύσκολη περιοχή, αφού η επαρκής πλήρης αφαίρεση της μεσοορθικής «ουράς», δηλαδή του μεσοορθού που αντιστοιχεί στο κατώτερο τριτημόριο του ορθού, πολλές φορές δεν είναι καθόλα επιτυχής. Ο ίδιος ο Heald, πατέρας και εμπνευστής της «ανοικτής» ολικής μεσοορθικής εκτομής, είχε, παλαιότερα, δηλώσει ότι «μία ενδοσκοπική διαπρωκτική πλατφόρμα που θα προοριζόταν για τη χειρουργική παρασκευή του κατώτερου ορθού θα έφερνε επανάσταση στην προσπέλαση της πιο δύσκολης ζώνης του «ιερού πλάνου» της μεσοορθικής εκτομής, αυτής που βρίσκεται στην κατώτερη πύελο».

Εκτός από τις λιγότερες «μετατροπές», η συστηματική εφαρμογή της ta-TME θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας των παρασκευασμάτων λόγω της ογκολογικής ριζικότητας που επιτυγχάνεται με την καλύτερη όραση της δύσβατης περιοχής του κατώτερου μεσοορθού, σε ελαττωμένη νοσηρότητα και επιπλοκές από τις κολοπρωκτικές αναστομώσεις, λόγω των «καλύτερων» αναστομωτικών τεχνικών που, με τις κατάλληλες τεχνικές τροποποιήσεις, θα γίνονται διαπρωκτικά και σε περισσότερες σφιγκτηροσωστικές επεμβάσεις χωρίς να διακυβεύεται το ογκολογικό αποτέλεσμα της επέμβασης.

Σε μία πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Techniques in Coloproctology το 2015, όπου συγκεντρώθηκε η εμπειρία από τους πρώτους 150 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν σε 16 κέντρα, η νοσηρότητα και οι ογκολογικές παράμετροι από τα χειρουργικά παρασκευάσματα ήταν απόλυτα ικανοποιητικές. Υπό την αιγίδα του Α. Lacy, βασικού εμπνευστή και με τη μεγαλύτερη εμπειρία χειρουργού στην ta-TME, έχει ξεκινήσει μία τυχαιοποιημένη, διεθνής, πολυκεντρική μελέτη, η COLOR III, που σαν στόχο έχει τη σύγκριση μεταξύ της λαπαροσκοπικής ολικής μεσοορθικής εκτομής και της ta-TME για όγκους του μέσου και του κατώτερου ορθού.

 

Ο Γ. Θεοδωρόπουλος παρακολούθησε το εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ta-TME που διοργανώθηκε στα πλαίσια του Ετησίου Συνεδρίου για το 2016 της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργών Παχέος Εντέρου (Αmerican Society of Colon and Rectal Surgeons) στο Los Angeles των ΗΠΑ (Μάιος 2016). Έχει διενεργήσει την πρώτη ta-TME σε Ελληνικό Δημόσιο Νοσοκομείο χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της TAMIS (GelPOINT® Path TRANSANAL ACCESS PLATFORM, Applied Medical) και στο 30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο (Νοέμβριος 2016) στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε μία διαπρωκτική αναστομωτική τεχνική με ειδικό κυκλικό αναστομωτήρα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ta-TME.

Η ανατομική βάση της μεσοσφιφκτηριακής εκτομής

 Η ολική μεσοορθική εκτομή είναι ουσιαστικής ογκολογικής σημασίας και αποτελεί απαραίτητο τμήμα όλων των χειρουργικών τεχνικών που εφαρμόζονται για τη ριζική χειρουργική αντιμετώπιση των καρκίνων του μέσου και του κατώτερου ορθού, δηλαδή αυτών που εντοπίζονται σε απόσταση έως και 12 cm από το πρωκτικό άνοιγμα. Περιλαμβάνει την πλήρη αφαίρεση του λιπώδους περιβλήματος του ορθού, το οποίο περιέχει λεμφαγγειακό ιστό, λεμφαδένες και τυχόν εναποθέσεις καρκινικών κυττάρων που μεταναστεύουν στο λιπώδη ιστό μετά από νεοπλασματική διήθηση του μυϊκού χιτώνα του ορθού. Η ολική αφαίρεση του μεσοορθού λαμβάνει χώρα περιμετρικά, οπισθίως, πλαγίως και προσθίως διατηρώντας ανέπαφη την ιδίως μεσοορθική περιτονία, η οποία αποτελεί το σπλαγχνικό πέταλο της πυελικής περιτονίας και περιβάλει πλήρως το μεσοορθικό λίπος. Ο ανάγγειος περι-μεσοορθικός χώρος, ο οποίος, χειρουργικά, παρασκευάζεται οξέως, και ποτέ αμβλέως, αντιστοιχεί:

 • Κατά το οπίσθιο τμήμα του στον προϊερό χώρο, δηλαδή στο διάστημα μεταξύ της προϊεράς περιτονίας (τοιχωματικό πέταλο της πυελικής περιτονίας) και της ιδίως μεσοοορθικής περιτονίας (σπλαγχνικό πέταλο της πυελικής περιτονίας), οι οποίες συντήκονται οπισθίως του κατώτερου ορθού στην ενιαία στερεά περιτονία Waldayers.
 • Στα πλάγια στο χώρο ανάμεσα στη σπλαγχνική μεσοορθική περιτονία και τις περιτονίες των πλαγίων μυών της πυέλου. Στον πλάγιο μεσοορθικό ιστό, ο οποίος παλαιότερα αναφερόταν ως «πλάγιοι σύνδεσμοι» εισέρχονται αυτόνομα νεύρα του ορθού και οι συχνά υποτροφικά, αν όχι ανύπαρκτα μέσα αιμορροϊδικά αγγεία.
 • Προσθίως αντιστοιχεί στη σύντηξη της πρόσθιας μοίρας του σπλαγχνικής πυελικής περιτονίας με την οπισθοκυστική περιτονία, που φέρεται ως περιτονία Denonvilliers.

 

Η ολική μεσοορθική εκτομή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σωστής ογκολογικά επέμβασης για καρκίνο του ορθού. Φαίνονται διαγραμματικά οι ανατομικές σχέσεις με σημαντικές δομές της περιοχής

 

Το πέρας του ορθού αντιστοιχεί και με το κατώτερο σημείο στο οποίο εκτείνεται το μεσοορθικό λίπος, το οποίο είναι γνωστό και ως «μεσοορθική ουρά» οπισθίως, ενώ καθίσταται σχεδόν ανύπαρκτο προσθίως του κατώτερου ορθού. Ο ορθοπρωκτικός δακτύλιος, δηλαδή η πρόσφυση του ανελκτήρα μυός στο κατώτερο ορθό, οριοθετεί το σημείο μετάπτωσης του ορθού στον πρωκτικό αυλό. Ο ανελκτήρας συνέχεται ανατομικά με τον έξω σφιγκτήρα, ο οποίος περιβάλει τον πρωκτικό αυλό. Η συνέχεια του κυκλοτερούς μυϊκού χιτώνα του ορθού αποτελεί τον έσω σφιγκτήρα του πρωκτού. Ο χώρος ανάμεσα στον έσω και στον έξω σφιγκτήρα αποτελεί τη φυσική συνέχεια του περι-μεσοορθικού διαστήματος, οπότε η περιμετρική παρασκευή στο ανάγγειο πλάνο της ολικής μεσοορθικής εκτομής μπορεί να επεκταθεί περιφερικά για όγκους του κατώτερου ορθού που εμφανίζουν επέκταση στο πρωκτικό κανάλι. Αυτή η τακτική εμφανώς απαιτεί αφαίρεση άλλοτε άλλου μήκους του έσω σφιγκτήρα. Το τμήμα του σφιγκτήρα που θα αφαιρεθεί θα καθορισθεί από το απώτερο όριο του πρωκτικού αυλού, το οποίο θα αποτελέσει και το περιφερικό όριο εκτομής προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό ογκολογικά περιφερικό όριο εκτομής. Το τελευταίο βιβλιογραφικά υποστηρίζεται ότι πρέπει να είναι από μικροσκοπικά ελεύθερο διηθήσεως έως και 1 εκατοστό.

Στη βάση (α) των ανωτέρω ανατομικών δεδομένων, (β) της απόδειξης ότι η περιφερική εξάπλωση του καρκίνου του κατώτερου ορθού είναι μάλλον σπάνιο ιστολογικό φαινόμενο (γεγονός που έχει ελαχιστοποιήσει το μήκος του ογκολογικά αναγκαίου περιφερικού ορίου) και (γ) του γεγονότος ότι το σύμπλεγμα των γραμμωτών μυών ανελκτήρα και έξω σφιγκτήρα είναι διαφορετικό όργανο από το σύμπλεγμα του έσω σφιγκτήρα-πρωκτού που αποτελούν φυσική ανατομική συνέχεια του κατώτερου ορθού προς τα κάτω (οπότε η αφαίρεση του δεν είναι ογκολογικά αναγκαία στα πλαίσια της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής, εκτός και αν διηθείται κατά συνέχεια ιστού - το τελευταίο το αποκλείει η σταδιοποιητική αξιολόγηση με τη μαγνητική τομογραφία), αναπτύχθηκε η μεσοσφιγκτηριακή εκτομή για την αντιμετώπιση επιλεγμένων καρκίνων του κατώτερου ορθού.

Η μεσοσφιγκτηριακή εκτομή, που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους Schiessel και συν το 1994, «εκμεταλλεύεται» το ανάγγειο πλάνο ανάμεσα στις λείες μυϊκές ίνες (τον έσω σφιγκτήρα) και τις γραμμωτές μυϊκές ίνες (το σύμπλεγμα έξω σφιγκτήρα- ανελκτήρα μυός) για να πετύχει την επιθυμητή ισορροπία ανάμεσα σε μία επαρκή ογκολογική επέμβαση και στη διατήρηση της εγκράτειας.

Κατά τη μεσοφιγκτηριακή εκτομή, η οποία αποτελεί την επέκταση της χαμηλής πρόσθιας εκτομής, ο έσω σφιγκτήρας συναφαιρείται μερικώς ή και πλήρως, προκειμένου να επιτευχθεί ένα περιμετρικά ολικού πάχους επαρκές ογκολογικά περιφερικό όριο. Λόγω του «σεβασμού» στην ακεραιότητα του απαραίτητου για την εγκράτεια των κοπράνων μυϊκού  συμπλέγματος ανελκτήρα – έξω σφιγκτήρα, η μεσοσφιγκτηριακή εκτομή θεωρείται η «απόλυτη» σφιγκτηροσωστική επέμβαση και, μαζί με την υποσταδιοποιητική δράση της νέο-επικουρικής χήμειο-ακτινοθεραπείας, βοηθά στην αποφυγή της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής, με αποτέλεσμα τα καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα, την πιο ικανοποιητική ποιότητα ζωής, χωρίς να κινδυνεύει το ογκολογικό αποτέλεσμα, εφόσον εφαρμοστούν οι χειρουργικές αρχές της σωστής ανατομικής παρασκευής.

 

Οι ενδείξεις της μεσοσφιγκτηριακής εκτομής

Μεσοσφιγκτηριακή εκτομή μπορεί να διενεργηθεί για οποιοδήποτε καρκίνο του κατώτερου ορθού που επεκτείνεται εντός του πρωκτικού καναλιού (τα 3-4 εκατοστά από τον ορθοπρωκτικό δακτύλιο, σημείο πρόσφυσης της ηβοορθικής μοίρας του ανελκτήρα μυός, έως το πρωκτικό άνοιγμα). Αυστηρότερα κριτήρια επιλογής έχουν, ωστόσο, θεσπιστεί και πρέπει να πληρούνται για όγκους του κατώτερου ορθού προκειμένου τη διενέργεια της μεσοσφιγκτηριακής εκτομής. Συνοψίζονται στα παρακάτω:

(α) Ο όγκος να βρίσκεται σε απόσταση 3 εκατοστών από το πρωκτικό άνοιγμα

(β) Ο όγκος να βρίσκεται σε απόσταση 1,5 εκατοστών από την οδοντωτή γραμμή

(γ) Ο όγκος να φθάνει σε απόσταση έως και 1 εκατοστό κάτω από τον ορθοπρωκτικό δακτύλιο

(δ) Η νεοπλασματική διήθηση να περιορίζεται στο τοίχωμα του ορθού ή στον έσω σφιγκτήρα

(ε) Να υφίσταται επαρκής σφιγκτηριακή λειτουργία και εγκράτεια

(στ) Να μην υπάρχει απομακρυσμένη μεταστατική νόσος

 

Αντενδείξεις της μεσοσφιγκτηριακής εκτομής είναι:

(α) Η παρουσία ακράτειας κοπράνων

(β) Οι καρκίνοι σταδίου Τ4

(γ) Οι αδιαφοροποίητοι ιστολογικά όγκοι

(δ) Όγκοι που διηθούν τον ανελκτήρα ή τον έξω σφιγκτήρα

Σε κάποιες μελέτες έχει υποστηριχθεί ότι η χορήγηση νέο-επικουρικής (χήμειο-) ακτινοθεραπείας είναι σχετική αντένδειξη για την εκτέλεση μεσοσφιγκτηριακής εκτομής, λόγω της επιπλέον επιβάρυνσης της σφιγκτηριακής λειτουργίας. Στη μελέτη του Denost και συν, ωστόσο, το 93% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεσοσφιγκτηριακή εκτομή είχαν λάβει προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Πρέπει να τονιστεί ότι σε ασθενείς με ικανοποιητική σφιγκτηριακή λειτουργία κατά τη δακτυλική εξέταση, αλλά με πρόσφατη κλινική έναρξη ακράτειας, η δυσλειτουργία μπορεί να αποδοθεί στην ύπαρξη της νεοπλασματικής εξεργασίας στο κατώτερο ορθό, οπότε και σε αυτή την ομάδα των ασθενών μπορεί να αναμένεται μετεγχειρητική βελτίωση της σφιγκτηριακής λειτουργίας σε σύγκριση με αυτήν που είχαν αμέσως πριν τη διενέργεια της μεσοσφιγκτηριακής εκτομής. Αν και η ηλικία αφ’εαυτής δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότερο ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν μάλλον ελαττωμένο τόνο του σφιγκτήρα και λιγότερη μυϊκή μάζα στο σφιγκτηριακό σύμπλεγμα, τα οποία είναι επιβαρυντικά στοιχεία στην προσπάθεια διατήρησης επαρκούς σφιγκτηριακής λειτουργίας μετά τη μεσοσφιγκτηριακή εκτομή. Η κατατομή του σώματος του ασθενούς παίζει, επίσης, ρόλο στην απόφαση για την επιλογή της τεχνικής, αφού ο ιδεώδης δείκτης μάζας σώματος ενδείκνυται να είναι <32. Άρρενες ασθενείς με στενή πύελο και, ιδιαίτερα μακρύ πρωκτικό κανάλι μπορεί να δυσχεράνουν την εκτέλεση της μεσοσφιγκτηριακής εκτομής.

Η απόφαση για την επιλογή και η ικανότητα για την ολοκλήρωση μιας σφιγκτηροσωστικής επέμβασης πρέπει να καθορίζεται πέρα από την εμπειρία του χειρουργού και από την ύπαρξη της απαραίτητης εξειδίκευσης του στη χειρουργική του παχέος εντέρου και του πρωκτού.  

  

 Η προεγχειρητική προετοιμασία

 Η προεγχειρητική επιλογή των ασθενών είναι ουσιαστικής σημασίας. Η λήψη προσεκτικού ιστορικού και η ολοκληρωμένη αντικειμενική εξέταση του ασθενούς προεξάρχει οποιουδήποτε παρακλινικού και απεικονιστικού – σταδιοποιητικού ελέγχού. Το ύψος στο οποίο εντοπίζεται ο καρκίνος και η σχέση του με κάθε ένα από τα ανατομικά συστατικά του σφιγκτηριακού συμπλέγματος, η παρουσία τυχόν λεμφαδενικής διήθησης ή απομακρυσμένων μεταστάσεων, η τοπικο-περιοχική επέκταση της πρωτοπαθούς εστίας και το περιμετρικό όριο προσβολής του μεσοορθού αξιολογούνται από τη διενέργεια της κλινικής δακτυλικής εξέτασης, της άκαμπτης ορθοσκόπησης, των αξονικών τομογραφιών θώρακα και κοιλίας και της μαγνητικής τομογραφίας πυέλου υψηλής ανάλυσης με ειδικό πρωτόκολλο ακολουθιών για τον καρκίνο του πρωκτού.

Ο μηχανικός καθαρισμός του παχέος εντέρου την προηγούμενη του χειρουργείου εξακολουθεί να είναι αναγκαίος για τις επεμβάσεις που διενεργούνται για τον καρκίνο του ορθού, οι οποίες ακολουθούνται από αποκατάσταση της εντερικής συνέχειας. Οι κατάλληλες θέσεις στομίας, ειδικά της προστευτικής loop ειλεοστομίας (που συνήθως συνοδεύει την επέμβαση μετά το πέρας της) πρέπει να σημειώνονται στο κοιλιακό τοίχωμα πριν από την επέμβαση. Απαραίτητη είναι η θρομβοπροφύλαξη με ηπαρίνη χαμηλού ΜΒ το προηγούμενο βράδυ και η χορήγηση αντιβιοτικής χημειοπροφύλαξης, όπως και σε όλα τα ογκολογικά χειρουργεία του παχέος εντέρου.

 

Η χειρουργική τεχνική

 Η μεσοσφιγκτηριακή εκτομή περιλαμβάνει έναν κοιλιακό και έναν περινεϊκό χρόνο. Η φάση της κοιλιακής παρασκευής διενεργείται «ανοικτά» ή λαπαροσκοπικά. Το πρώτο βήμα του κοιλιακού τμήματος της επέμβασης αποτελείται από την υψηλή απολίνωση της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας και την πλήρη κινητοποίηση της σπληνικής καμπής, συμπεριλαμβανομένης και της απολίνωσης της κάτω μεσεντερίου φλέβας κάτω από τη ουρά του παγκρέατος. Αυτή η κινητοποίηση θα προσφέρει το απαραίτητο μήκος στο τμήμα του αριστερού κόλου το οποίο θα χρειαστεί να κατέλθει έως το πρωκτικό κανάλι προκειμένου την «πολύ χαμηλή» κολο-πρωκτική αναστόμωση στο τέλος της επέμβασης. Το δεύτερο βήμα της κοιλιακής επέμβασης είναι η διενέργεια της ολικής μεσοορθικής εκτομής, η οποία πρέπει να εκτελείται ακολουθώντας την αυστηρά οξεία παρασκευή κατά μήκος των ανάγγειων εμβρυολογικών πλάνων μεταξύ της ιδίως μεσοορθικής και της προϊεράς τοιχωματικής περιτονίας και τη διατήρηση των υπογαστρίων νευρικών πλεγμάτων. H παρασκευή εκτελείται όσο «πιο βαθιά» είναι εφικτό, ώστε να αποκαλυφθεί το πυελικό έδαφος και να γίνει ορατός ο ηβοορθικός μυς, ο οποίος αποτελεί τη μοίρα του ανελκτήρα που περιβάλλει και βρίσκεται σε άμεση επαφή με το κατώτερο ορθό από πίσω και από τα πλάγια. Αυτή η πλήρης κατά το δυνατόν παρασκευή θα διευκολύνει την φάση της περινεϊκής παρασκευής που θα επακολουθήσει.

Το πρώτο βήμα του περινεϊκού χρόνου της επέμβασης συνίσταται στην επίτευξη καλής έκθεσης του πρωκτικού καναλιού με την τοποθέτηση ενός ειδικού αυτοσυγκρατούμενου διαστολέα (Lone Star Retractor; Lone Star Medical Products Inc., Houston, TX, USA), ο οποίος διαθέτει λεπτά άγκιστρα για την αποφυγή τραυματισμού του σφιγκτήρα, αλλά και την επαρκή εξάλειψη της σχισμοειδούς διαμόρφωσης του πρωκτικού ανοίγματος, προκειμένου τη διευκόλυνση των διαπρωκτικών χειρισμών επί του ορθικού βλεννογόνου. Στο μεσοσφιγκτηριακό χώρο ανάμεσα στον έσω και στον έσω σφιγκτήρα εγχέεται διάλυμα 1 mg επινεφρίνης σε 20 ml φυσιολογικού ορού, προκειμένου τη διευκόλυνση της μεσοσφιγκτηριακής παρασκευής, αλλά και την ελαχιστοποίηση της αιμορραγίας με τη βοήθεια της τοπικά αγγειοσυσπαστικής δράσης της επινεφρίνης. Ο ορθοπρωκτικός βλεννογόνος με τον υποκείμενο έσω σφιγκτήρα διατέμνονται περιμετρικά σε απόσταση τουλάχιστον 1 εκατοστού από το περιφερικό άκρο του όγκου. Το ορθοπρωκτικό κολόβωμα που δημιουργείται συγκλείεται με ράμμα περίπαρσης για την παρεμπόδιση διασποράς καρκινικών κυττάρων κατά την επακολουθούσα περινεϊκή παρασκευή. 

Η μεσοσφιγκτηριακή εκτομή που ακολουθεί μπορεί να είναι ολική, υφολική ή μερική. Εάν ο όγκος επεκτείνεται περιφερικότερα της οδοντωτής γραμμής τότε εκτελείται ολική μεσοσφιγκτηριακή εκτομή, κατά την οποία ολόκληρος ο έσω σφιγκτήρας αφαιρείται με την αρχή της περιμετρικής διατομής του ορθοπρωκτικού βλεννογόνου να ξεκινά από το επίπεδο της μεσοσφιγκτηριακής αύλακας. Εάν το περιφερικό άκρο του όγκου βρίσκεται από την  οδοντωτή γραμμή έως και 2 εκατοστά κεντρικότερα αυτής, τότε διενεργείται υφολική μεσοσφιγκτηριακή εκτομή, οπότε το περιφερικό όριο εκτομής ξεκινά ανάμεσα στην οδοντωτή γραμμή και στη μεσοσφιγκτηριακή αύλακα. Εφόσον ο όγκος βρίσκεται κεντρικότερα, τότε το περιφερικό όριο εκτομής μπορεί να βρίσκεται επί της οδοντωτής γραμμής ή και κεντρικότερα, εφόσον εξασφαλίζεται το 1 εκατοστό, ως περιφερικό όριο εκτομής. Η τελευταία μεσοσφιγκτηριακή εκτομή καλείται μερική. Η παρασκευή συνεχίζεται εντός του μεσοσφιγκτηριακού χώρου οπίσθίως, πλάγια και προσθίως και συνδέεται με το περιμεσοορθικό πλάνο της κοιλιακής παρασκευής, η οποία έχει προηγηθεί. Τελικώς το ορθό αποκολλάται από τον προστάτη ή από τον κόλπο και το το ορθοσιγμοειδές συνεχόμενο με τμήμα του πρωκτικού καναλιού και του περιβάλλοντα αυτού έσω σφιγκτήρα, ως ένα χειρουργικό παρασκεύασμα αφαιρούνται δια του πρωκτού.

Μετά την απομάκρυνση του παρασκευάσματος το κινητοποιημένο κόλον αναστομώνεται με το πρωκτόδερμα «με το χέρι» ή με «μηχανική» τεχνική όπου χρησιμοποιείται κυκλικός αναστομωτήρας, είτε με τη δημιουργία μιας ευθείας κολο-πρωκτικής αναστόμωσης, είτε μετά τη δημιουργία μιας κολονικής ληκύθου τύπου J και την αναστόμωσή της με τον πρωκτό. Σχεδόν πάντα η δημιουργία μιας προστατευτικής loop ειλεοστομίας είναι επιβεβλημένη.

 

Η μεσοσφιγκτηριακή εκτομή

 

 

Περινεϊκοί χρόνοι της μεσοσφιγκτηριακής εκτομής: Α. Διήθηση με επινεφρίνη. Β. Τοποθέτηση του ειδικού άγκιστρου Lone Star. Γ. Μεσοσφιγκτηριακή παρασκευή

(Από το προσωπικό αρχείο του Γ. Θεοδωρόπουλου)

 

 

 Τα αποτελέσματα της μεσοσφιγκτηριακής εκτομής

Οι ογκολογικές ανησυχίες για τη μεσοσφιγκτηριακή εκτομή αφορούσαν όχι τόσο την επίτευξη ενός επαρκούς περιφερικού ορίου εκτομής, αλλά την πιθανότητα ο όγκος να εκτείνεται πέραν του μεσοσφιγκτηριακού διαστήματος στον έξω σφιγκτήρα, οπότε το πολύ σημαντικότερο ογκολογικά περιμετρικό «πλάγιο» όριο εκτομής να βρεθεί σε κίνδυνο ή και να είναι διηθημένο. Σε μία τέτοια περίπτωση η επίτευξη ενός «καθαρού» περιμετρικού ορίου θα απαιτούσε τη διενέργεια, αναπόφευκτα, μιας κοιλιοπερινεϊκής εκτομής. Όμως, από μεγάλες σειρές ασθενών που έχουν δημοσιευθεί σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, και σε 14 υψηλής ποιότητας μελέτες που συμπεριελάμβαναν 1200 ασθενείς, αναδείχθηκε ότι ογκολογικά επαρκής, με ελεύθερα ιστολογικά όρια, εκτομή R0 επιτεύχθηκε στο 97%, ενώ το μέσο περιμετρικό όριο εκτομής ήταν 1,7 εκατοστά, δηλαδή πέρα από επαρκές. Συνολικά το ποσοστό της τοπικής υποτροπής ήταν 6,7% (διακύμανση: 0-23%), η 5ετής επιβίωση 86,3% (διακύμανση: 62-97%) και η ελεύθερη νόσου επιβίωση 78,6% (69-87%).  

Δεδομένων της αφαίρεσης έστω και τμήματος του έσω σφιγκτήρα και της δημιουργίας μιας ενδοπρωκτικής αναστόμωσης, η οποία θα διαταράξει φυσιολογικούς αισθητηριακούς μηχανισμούς του πρωκτικού καναλιού, η ενημέρωση των ασθενών, που υποβάλλονται σε μεσοσφιγκτηριακή εκτομή, οφείλει να είναι πλήρης και να αφορά τα συγκεκριμένα λειτουργικά προβλήματα που μπορεί να έχουν να αντιμετωπίσουν μετά την επανεγκατάσταση της λειτουργίας του εντέρου. Φαίνεται ότι οι νεότεροι ασθενείς, που διαθέτουν ισχυρό σφιγκτηριακό μηχανισμό, ιδιαίτερα δε εάν αυτός συνυπάρχει με ένα μακρύ πρωκτικό κανάλι, θα επωφεληθούν περισσότερο και θα έχουν τα καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα. Στην αρχική σειρά των ασθενών των Shissel και συν, αν και υπήρξαν τοπικές υποτροπές σε 5,5% και σε 9,4% αναπτύχθηκε μακροπρόθεσμα στένωση στην περιοχή της αναστόμωσης, η εγκράτεια για τα αέρια, τα υγρά και τα στερεά κόπρανα διατηρήθηκε σε 86% των ασθενών. Η συχνότητα των καθημερινών κενώσεων ήταν αρχικά υψηλή, αλλά έπεσε σε περίπου 2-3 κενώσεις/ημέρα μετά από 6-12 μήνες. Σε μία συστηματική ανασκόπηση 8 μελετών, 11-63% των ασθενών ανέφεραν διαβροχή από υδαρή κόπρανα και «λέρωμα» (soiling), ενώ το 30-86% είχαν τέλεια εγκράτεια κοπράνων. Η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζονται μεγάλες διακυμάνσεις στην αναφορά των λειτουργικών διαταραχών που ακολουθούν αυτές τις επεμβάσεις, οι οποίες φαίνεται να σχετίζονται θετικά με το ύψος της αναστόμωσης περισσότερο παρά με τη δημιουργία μιας κολονικής ληκύθου, η οποία σε ένα βαθμό φαίνεται να προστατεύει από τις δυσμενείς μετεγχειρητικές λειτουργικές συνέπειες.

.

Βασιζόμενος στην προσωπική μου εμπειρία, ενισχύω τη θεώρηση ότι η μεσοσφιγκτηριακή εκτομή είναι μία ασφαλής και ογκολογικά επαρκής σφιγκτηροσωστική επέμβαση, που μπορεί να προσφέρει μακρές επιβιώσεις στους ασθενείς με όγκους που βρίσκονται πολύ χαμηλά στο ορθό. Οι λειτουργικές διαταραχές, που απασχόλησαν τους ασθενείς μετά τη διενέργεια αυτών των επεμβάσεων, ενέπιπταν στο φάσμα αυτού που αποκαλείται «σύνδρομο πρόσθιας εκτομής», με κύρια την εμφάνιση του φαινομένου της κατάτμησης των κενώσεων. Ο ασθενής επισκέπτεται συχνά την τουαλέτα σε διάστημα 1-2 ωρών και αφοδεύει από μικρές ποσότητες κοπράνων κάθε φορά. Η δυσλειτουργία αυτή βελτιώνεται σημαντικά μετά την πάροδο 6 μηνών και, σε σημαντικό βαθμό, ρυθμίζεται μέσω διαιτολογικών χειρισμών ή με τη λήψη σκευασμάτων φυτικών ινών ή αντιδιαρροϊκών φαρμάκων. Σχεδόν πότε δεν παραπονέθηκε ασθενής για πραγματική ακράτεια κοπράνων. Επίσης, όταν ερωτήθηκαν, κανένας δεν θα επιθυμούσε να επανέλθει σε μία κατάσταση με στομία, ακόμη και εάν αυτή η ερώτηση γινόταν σε περιόδους που διέρχονται δύσκολες καταστάσεις λόγω του «συνδρόμου πρόσθιας εκτομής». Σημειοτέον, αφού σε όλους τους ασθενείς μου που υποβάλλονται σε σφιγκτηροσωστικές επεμβάσεις, ακολουθώ την ασφαλή τακτική δημιουργίας μιας προστατευτικής στομίας, η οποία και συγκλείεται μετά από 2-3 μήνες, όλοι οι ασθενείς έχουν βιώσει μία μικρή περίοδο με στομία, ακόμη και αν αυτή ήταν παροδική. Επομενως η εμπειρία της «παρά φύσιν» έδρας είναι υπαρκτή σε όλους. Ποτέ οι λειτουργικές διαταραχές μετά από μία σφιγκτηροσωστική επέμβαση για καρκίνο του ορθού δεν ήταν τόσο σοβαρή και αναπηρική που ανάγκασε τον ασθενή να αποδεχθεί την εγκατάσταση μιας μόνιμης «παρά φύσιν» έδρας και την απώλεια της φυσιολογικής λειτουργίας της αφόδευσης από τον πρωκτό, ακόμα και εάν αυτή δεν ήταν τέλεια.

 Γ. Θεοδωρόπουλος    

 

 

 

 

Ογκολογική επάρκεια και λειτουργική αποκατάσταση: οι σύγχρονοι στόχοι της χειρουργικής θεραπείας του καρκίνου του ορθού

Η θεραπευτική στρατηγική για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού έχει εξελιχθεί σε μία περίπλοκη πολυδύναμη προσέγγιση, κατά την οποία η επιμήκυνση της συνολικής επιβίωσης των ασθενών, η ελαχιστοποίηση της τοπική υποτροπής και η βελτιστοποίηση όλων των λειτουργικών παραμέτρων που συνιστούν την ποιότητα ζωής των ασθενών να αποτελούν βασικούς στόχους για την επιτυχή έκβαση. Η χειρουργική θεραπεία για των καρκίνο του ορθού, ιδιαίτερα δε, για τον καρκίνο που προσβάλει το κατώτερο τριτημόριο του ορθού, το οποίο και βρίσκεται σε στενή ανατομική σχέση με το σφιγκτήρα του πρωκτού, έχει αλλάξει δραματικά μέσα στα τελευταία 100 χρόνια. Τις τελευταίες όμως τρεις δεκαετίες η μεταβολή στη συμπεριφορά των χειρουργών που εξειδικεύονται σε αυτήν την κακοήθεια, η αναμόρφωση των χειρουργικών προσεγγίσεων, η υιοθέτηση «αυστηρότερων» ογκολογικών αρχών στις σχετικές εκτομές του ορθού και η κατανόηση των ανατομικών πλάνων με βάση την εμβρυολογική αρχή τους και τη σχέση τους με τις δυσδιάκριτες ανατομικές δομές της πυέλου, έχουν ορίσει τη χειρουργική προσέγγιση στον καρκίνο του ορθού ως την πλέον δυναμικά εξελισσόμενη συγκριτικά με τις άλλες κακοήθειες του πεπτικού σωλήνα. Εξάλλου, ενώ για τους περισσότερους καρκίνους, τα τελευταία χρόνια, οι επικουρικές ογκολογικές θεραπείες με τα καλύτερα νεότερα φάρμακα βελτίωσαν την πρόγνωση των ασθενών, για τον καρκίνο του ορθού ισχύει το ότι «η καλύτερη και σωστότερη χειρουργική» ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στις μακρές επιβιώσεις των ασθενών και, μάλιστα, με ελαχιστοποίηση της αναπηρικής και ιδιαιτέρως επώδυνης απειλής της τοπικής υποτροπής.

Πέρα όμως από την ογκολογική ωφέλεια που έχει προσφέρει η σύγχρονη χειρουργική στον καρκίνο του ορθού, η βαθύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νόσου, η επινόηση νεοτερισμών στη χειρουργική προσπέλαση της ανατομικά δύσκολης περιοχής, στην οποία εδράζεται το κατώτερο τμήμα του ορθού, οι τεχνολογικές επιτεύξεις με την εξέλιξη εύκαμπτων και περισσότερο εργονομικών μηχανικών συρραπτικών και αναστομωτήρων, οι νέο-επικουρικές ογκολογικές θεραπείες με τη δυνατότητα που προσφέρουν για την προεγχειρητικιή συρρίκνωση των όγκων του ορθού, αλλά και, κυρίως, το γεγονός ότι ο σύγχρονος εξειδικευμένος χειρουργός άρχισε να εκτιμά περισσότερο και τελικά να αποσκοπεί στη διατήρηση του βέλτιστου δυνατού επιπέδου ποιότητας ζωής μετά την επέμβαση για τον καρκίνο του ορθού, οδήγησαν στη διενέργεια όλο και περισσότερων «σφιγκτηροσωστικών» επεμβάσεων. Τέτοιου τύπου χειρουργικές επεμβάσεις στοχεύουν στην αποκατάσταση της εντερικής συνέχειας και στη διατήρηση του σφιγκτηριακού μηχανισμού, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η ογκολογική επάρκεια του χειρουργείου. Έτσι η κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, που περιλαμβάνει και την πλήρη αφαίρεση του πρωκτικού αυλού με τον περιβάλλοντα σφιγκτήρα και, εν τέλει, τη δημιουργία μόνιμης κολοστομίας, η οποία κάποτε αποτελούσε τη «χρυσή σταθερά» της χειρουργικής θεραπείας του καρκίνου του κατώτερου ορθού, διενεργείται όλο και λιγότερο συχνά από τους χειρουργούς παχέος εντέρου, οι οποίοι προτιμούν τις δυσκολότερες τεχνικά, αλλά με ικανοποιητικότερο για τους ασθενείς αποτέλεσμα, «πολύ χαμηλές» πρόσθιες εκτομές ή ακόμη και τις τοπικές εκτομές, πάντα, ωστόσο, υπό δεδομένες συνθήκες και με ορισμένες ενδείξεις και προϋποθέσεις. Ο ασθενής με καρκίνο του κατώτερου ορθού, ενώ κάποτε ήταν «καταδικασμένος» σε ανικανότητα και κολοστομία, σήμερα, πέρα από την καλύτερη επιβίωση που τους προσφέρεται με την καλύτερη χειρουργική, έχουν και τη δυνατότητα αποφυγής της μόνιμης «παρά φύσιν» έδρας και της διατήρησης της φυσιολογικής οδού για τη λειτουργία της αφόδευσης.     

 

Η εξέλιξη της χειρουργικής του ορθού στον 20ο αιώνα

Η μοντέρνα περίοδος της χειρουργικής για τον καρκίνο του ορθού ξεκινά με την περιγραφή της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής από τον Ernest Miles το 1908. Η επέμβαση κατά Miles ήταν μία ευρεία, «επιθετική» και ριζική επέμβαση, που βασιζόταν στην ανεύρεση καρκινικών εμφυτεύσεων στο πυελικό περιτόναιο, στο μεσοορθό και στα λαγόνια αγγεία. Αυτά τα ευρήματα οδήγησαν τον Miles στη διαμόρφωση της «κυλινδρικής θεώρησης» στην επέκταση του καρκίνου του ορθού σε τρείς ζώνες: «προς τα πάνω», «προς τα πλάγια» και «προς τα κάτω». Σήμερα γνωρίζουμε ότι η προς τα πλάγια επέκταση με παρουσία εμφυτεύσεων εντός του ισχιοορθικού χώρου, πέραν των πλαγίων ορίων των σφιγκτήρων δεν υφίσταται, εκτός και εάν υπάρχει κατά συνέχεια ιστών προσβολή από ευμεγέθεις, παραμελημένους όγκους, ενώ η προς τα κάτω επέκταση είναι σπάνια και αφορά κυρίως καρκίνους χαμηλής διαφοροποίησης με εγγενώς επιθετική συμπεριφορά. Στις κοιλιοπερινεϊκές εκτομές της εποχής εκείνης η θνητότητα ήταν υψηλή, η τοπική υποτροπή του καρκίνου, ωστόσο, μετά τις επεμβάσεις αυτές ελαττώθηκε δραματικά από 95% σε 29%. Επακόλουθες βελτιώσεις στην αναισθησία, στην αντισηψία και στη μετεγχειρητική φροντίδα ων ασθενών οδήγησαν σε πτώση της θνητότητας και σε καλύτερη επιβίωση των ασθενών. Η κοιλιοπερινεϊκή εκτομή κατέστη η βασική επέμβαση για όλους τους καρκίνους του ορθού. Παρά τις διάφορες τροποποιήσεις της τεχνικής, οι οποίες αφορούσαν κυρίως τη θέση του ασθενούς στο χειρουργείο και τον περινεϊκό χρόνο της επέμβασης, ο στόχος παρέμεινε αναλλοίωτος: η πλήρης αφαίρεση του ορθοπρωκτικού σωλήνα μαζί με τον ευρύ καθαρισμό του περιβάλλοντα λεμφαγγειακού ιστού.   

Η χειρουργική πρόοδος κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα οδήγησε στον περιορισμό της διενέργειας κοιλιοπερινεϊκών εκτομών στους καρκίνους που προσέβαλαν το κατώτερο τριτημόριο του ορθού, δηλαδή κάτω από την πρόσθια περιτοναϊκή ανάκαμψη. Η επιτυχής εκτέλεση της χαμηλής πρόσθιας εκτομής για τους καρκίνους του ανώτερου και μέσου τριτημορίου του ορθού, δηλαδή της αφαίρεσης του προσβεβλημένου τμήματος και της διενέργειας κολο-ορθικής αναστόμωσης για αποκατάσταση της εντερικής συνέχειας και της διατήρησης της σφιγκτηριακής λειτουργίας, όπως αυτή, ως τεχνική, έκανε την εμφάνισή της και πρωτοδημοσιεύτηκε από τον Claude F. Dixon το 1948, οδήγησε στην ευρύτερη αποδοχή της και στην καθιέρωση του κανόνα των «5 εκατοστών» ως την ελάχιστη απόσταση στην οποία θα έπρεπε να βρίσκεται ο όγκος από την οδοντωτή γραμμή, προκειμένου να επιτευχθεί επαρκές ογκολογικά «άπω όριο», αλλά και αναστόμωση με το ορθοπρωκτικό κολόβωμα. Η κοιλιοπερινεϊκή εκτομή διατηρήθηκε ως η ενδεικνυόμενη τεχνική για τους όγκους που βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη των 5 εκατοστών από την οδοντωτή γραμμή, ή αλλιώς 7 εκατοστών από το πρωκτικό άνοιγμα. Στην κλασσική δημοσίευσή του ο Dixon σχολίασε για τα τελευταία 20 εκατοστά του πεπτικού σωλήνα ως εξής: “the most controversial segment of the large intestine… It is for this region new procedures are constantly being advocated and interest in old ones is being rekindled”. Τα τελευταία 60 χρόνια, οι προτάσεις αυτές παραμένουν αληθείς, αν και περισσότερο πια αφορούν τα τελευταία 5 εκατοστά του ορθού.

 

Η λογική της διάσωσης των σφιγκτήρων

Η αναθεώρηση του κανόνα των «5 εκατοστών» ξεκίνησε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, οπότε το «προαπαιτούμενο» μήκος του ελεύθερου «άπω ορίου» εκτομής άρχισε να «συρρικνώνεται». Με την παράλληλη συστηματική εισαγωγή της νέο-επικουρικής (χημειο-)ακτινοβολίας για τους καρκίνους σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ, η αξία της εμμονής στο «επαρκές ογκολογικά» «άπω όριο» αμφισβητήθηκε από την αναγνώριση της σημασίας του περιμετρικού «πλάγιου ορίου» εκτομής, την εισαγωγή της τεχνικής της «ολικής μεσοορθικής εκτομής» και την ευρεία υιοθέτηση του κυκλικού αναστομωτήρα που διευκόλυνε την εκτέλεση των «χαμηλών» κολοπρωκτικών αναστομώσεων. Το 1983 οι Williams και συν., μετά την εξέταση 50 χειρουργικών παρασκευασμάτων κοιλιοπερινεϊκής εκτομής, βρήκαν ότι, στο 90% αυτών, ενδοτοιχωματική επέκταση των όγκων δεν υπήρχε καθόλου ή περιοριζόταν μόνο σε <1 εκατοστό από τον όγκο. Οι λίγοι ασθενείς με ενδοτοιχωματική επέκταση του καρκίνου σε απόσταση >1 εκατοστό είχαν και χαμηλής διαφοροποίησης όγκους με, έτσι ή αλλιώς, βιολογικά κακή πρόγνωση και, τελικά, κατέληξαν από απομακρυσμένες μεταστάσεις. Συμπέραναν ότι η αυστηρή εφαρμογή του κανόνα των «5 εκατοστών» προσέφερε μικρό ογκολογικό όφελος, ενώ, ταυτόχρονα, επηρέαζε δυσμενώς την ποιότητα ζωής των ασθενών, αναγκάζοντάς τους σε μόνιμη απώλεια του πρωκτού και κολοστομία. Σε μία αναδρομική μελέτη που δημοσιεύτηκε την ίδια χρονιά από τους Pollett & Nicholls, σε 334 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χαμηλή πρόσθια εκτομή με «άπω όρια» εκτομής <2, 2–5, και >5 εκατοστά δεν βρέθηκαν διαφορές στα ποσοστά τοπικής υποτροπής (7.3%, 6.2%, και 7.8 %, αντίστοιχα) ή στη 5ετή επιβίωση (69.1%, 68.4%, και 69.6 %, αντίστοιχα). Οι ενδείξεις υπέρ της ελάττωσης των «απαραίτητων» «άπω ορίων» αυξήθηκαν μέσα στα επόμενα έτη και σε μία πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση 17 σχετικών μελετών δεν αναδείχθηκε σημαντικό αρνητικό ογκολογικό αντίκτυπο για «άπω όριο» < 1 εκατοστό ή ακόμη και < 5 χιλιοστά, όσον αφορά τόσο την τοπική υποτροπή όσο και τη συνολική επιβίωση. Συνεπώς η εφαρμογή «σφιγκτηροσωστικών» επεμβάσεων είναι επιτρεπτή και ασφαλής ογκολογικά ακόμα και για καρκίνους του ορθού που βρίσκονται πολύ χαμηλά.

 

To περιμετρικό «πλάγιο όριο» εκτομής και η «ολική μεσοορθική εκτομή»

Η αναθεώρηση του κανόνα των «5 εκατοστών» συνέπεσε με την αναγνώριση του «ελεύθερου», μη διηθημένου περιμετρικού «πλάγιου ορίου» εκτομής ως του πλέον σημαντικού ογκολογικά στοιχείου καθώς και με την περιγραφή της «ολικής μεσοορθικής εκτομής». Ο ρόλος του «πλάγιου ορίου» εκτομής άρχισε να διερευνάται μετά τη διαπίστωση των απαράδεκτα υψηλών ποσοστών τοπικής υποτροπής που ακολουθούσαν τις χειρουργικές επεμβάσεις για τον καρκίνο του ορθού. Οι Quirke και συν. σε μία σειρά 52 ασθενών διαπίστωσαν ότι στο ¼ αυτών τα «πλάγια όρια» ήταν διηθημένα και σε 80% από αυτή την ομάδα ασθενών επήλθε τοπική υποτροπή του καρκίνου του ορθού. Οι προοπτικές μελέτες που ακολούθησαν αυτή τη σημαντική παρατήρηση επιβεβαίωσαν το δυσμενή ρόλο των «θετικών» περιμετρικών ορίων στην υποτροπή και στην επιβίωση των ασθενών. Χειρουργικά το πρόβλημα της επίτευξης των ογκολογικά καθαρών και επαρκών «πλαγίων ορίων» διευθετήθηκε από τη σωστή εφαρμογή και την υιοθέτηση της άρτιας «ολικής μεσοορθικής εκτομής». Πρωτοπόρος στη λεπτομερή περιγραφή της και στη διάδοση της ήταν ο Bill Heald. Η «ολική μεσοορθική εκτομή» αποσκοπεί στην ανατομικά ορθή αφαίρεση του ορθού ως ένα «πακέτο που περιέχει τον όγκο» εντός ενός άθικτου μεσοορθικού διαμερίσματος, το οποίο ορίζεται από το εμβρυολογικό πλάνο που βρίσκεται ανάμεσα στην τοιχωματική πυελική προϊερά περιτονία και τη σπλαγχνική μεσοορθική περιτονία. Το πλάνο αυτό έγινε γνωστό στην ιστορία της σύγχρονης χειρουργικής ως «ιερό πλάνο» (“holy plane”), λόγω του σεβασμού του και στην επιμονή της χειρουργικής παρασκευής μόνο εντός αυτού, καθώς και της αυστηρότητας που πρέπει να διέπει η κάθε προσπάθεια διατήρησης άθικτης της μεσοορθικής περιτονίας.

Η υιοθέτηση της «ολικής μεσοορθικής εκτομής» από τους Σουηδούς χειρουργούς παχέος εντέρου οδήγησε σε πτώση της συχνότητας διενέργειας κοιλιοπερινεϊκών εκτομών από 60% σε 27%, αποδεικνύοντας τη δύναμη που έχει μία ανατομικά σωστή χειρουργική τεχνική στη διασφάλιση μιας ογκολογικά επαρκούς παρασκευής και κατ’επέκταση ενός ογκολογικά ικανοποιητικού αποτελέσματος. 

 

Ο ρόλος της ιατρικής βιομηχανίας

Οι χαμηλές αναστομώσεις κοντά στο σφιγκτήρα διευκολύνθηκαν όχι μόνο από την «ολική μεσοορθική εκτομή», αλλά και από την εισαγωγή των κυκλικών αναστομωτήρων, καθώς και, αργότερα, από την εφεύρεση και την ευρεία χρήση ευθύγραμμων συρραπτικών με ειδική γωνιώδη διαμόρφωση, τα οποία είχαν τη δυνατότητα να διατέμνουν το ορθό μέσα στη «βαθειά» πύελο, δημιουργώντας γραμμή συρραφής ταυτόχρονα επί των κολοβωμάτων. Ο κυκλικός αναστομωτήρας αναπτύχθηκε αρχικά στη Ρωσσία και οι μετέπειτα βελτιώσεις του και η αποδοχή της χρήσης του από τους χειρουργούς επέτρεψε την πραγματοποίηση γρήγορων χρονικά και σχετικώς εύκολων τεχνικά χαμηλών αναστομώσεων. Το 1980 ο Heald ανέφερε ότι, μετά την εισαγωγή των κυκλικών αναστομωτήρων για τις χαμηλές αναστομώσεις, ελάττωσε τα ποσοστά των κοιλιοπερινεϊκών εκτομών από 27% σε 4%. Η ανοχή ελαττωμένων ελεύθερων «άπω ορίων», η «ολική μεσοορθική εκτομή» και η διαθεσιμότητα συρραπτικών για την πύελο και κυκλικών αναστομωτήρων οδήγησαν στη δραματική ελάττωση των κοιλιοπερινεϊκών εκτομών.

 

Η κοιλιοπερινεϊκή εκτομή δεν είναι ογκολογικά καλύτερη επέμβαση

Οι ενδείξεις της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής έχουν αναδιαμορφωθεί ριζικά από τη στιγμή της πρώτης περιγραφής της από τον Miles. Η διατήρηση του σφιγκτήρα σήμερα αποτελεί δείκτη ποιότητας για τη χειρουργική του ορθού, με άλλα λόγια όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των σφιγκτηροσωστικών επεμβάσεων έναντι των κοιλιοπερινεϊκών εκτομών τόσο περισσότερο εξειδικευμένη είναι η ομάδα των χειρουργών παχέος εντέρου και πιο ειδική η Μονάδα παχέος εντέρου ή το αντίστοιχο Ίδρυμα. Όχι, όμως, μόνο η επιδείνωση των παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, αλλά και τα ογκολογικά αποτελέσματα μετά από την κοιλιοπερινεϊκή εκτομή δημιούργησαν ανησυχίες, αφού φαίνεται να είναι χειρότερα από τα αντίστοιχα των χαμηλών πρόσθιων εκτομών, όπου και διασώζεται ο σφιγκτήρας. Σήμερα πιστεύουμε ότι η ογκολογική κατωτερότητα των κοιλιοπερινείκών εκτομών οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, αν και αρχικά από τον Miles περιγράφηκε ως μία ευρεία «κυλινδρική» επέμβαση που συμπεριελάμβανε την αφαίρεση των ανελκτήρων (που αποτελούν και τον κύριο όγκο του σφιγκτηριακού συμπλέγματος) από την έκφυσή τους, στη σύγχρονη έκφρασή της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής, η παρασκευή γινόταν κοντά στο ορθό, πλησίον του ηβοορθικού μυός (της εσωτερικής μοίρας του ανελκτήρα), με αποτέλεσμα τον μη καλό «καθαρισμό» του κατώτερου μεσοορθού και τη δημιουργία ενός ελλείμματος στο μεσοορθό, γνωστού ως μεσοορθική «μέση» (mesorectal “waist”). Ο τρόπος που γίνεται αυτή η συμβατική κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, λόγω των μη διακριτών πλάνων, μπορεί να οδηγήσει και σε διεγχειρητική διάτρηση του όγκου με συνέπεια την τοπική διασπορά του καρκίνου και την ογκολογική επιδείνωση του ασθενούς.  Αυτός είναι και ο λόγος ότι η συμβατική αυτή κοιλιοπερινεϊκή εκτομή αντικαταστάθηκε από την ευρεία «εξωανελκτηριακή» κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει η ένδειξη για απώλεια του σφιγκτήρα. Η εξωανελκτηριακή κοιλιοπερινεϊκή εκτομή στη σύγχρονη της μορφή, όπως εφαρμόζεται τουλάχιστον από εξειδικευμένες ομάδες μέσα στην τελευταία δεκαετία, μοιάζει με τη ριζική εκτομή που περιγράφηκε αρχικά από το Miles, αλλά υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις όσον αφορά τη σύγκλειση του μεγάλου περινεϊκού τραύματος που απομένει μετά τη εκτεταμένη αφαίρεση του πρωκτού μαζί με ολόκληρο το σφιγκτηριακό σύμπλεγμα.

Η μετα-ανάλυση 14 Ευρωπαϊκών μελετών που αφορούσαν τον καρκίνο του ορθού έδειξαν ότι η χαμηλή πρόσθια εκτομή υπερτερούσε  της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής (σημειοτέον της συμβατικής και όχι τα σύγχρονης «εξωανελκτηριακής») όσον αφορά τα «καθαρά» περιμετρικά όρια (5% έναντι 10%), τις τοπικές υποτροπές (11% έναντι 20%) και την 5ετή συνολική επιβίωση των ασθενών (70% ένατι 59%). Αυτά τα σαφώς κατώτερα ογκολογικά αποτελέσματα της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής οφείλονται τόσο στην εγγενώς «κακή» χειρουργική τεχνική, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, αλλά και στα βιολογικώς άσχημα χαρακτηριστικά των όγκων που υποβάλλονται σε αυτή την ακρωτηριαστική επέμβαση.    

Υπάρχει θέση για την κοιλιοπερινεϊκή εκτομή στη σύγχρονη εποχή των σφιγκτηροσωστικών επεμβάσεων; Απόλυτη ένδειξη για τη διενέργεια μιας κοιλιοπερινεϊκής εκτομής αποτελεί η άμεση διήθηση, αλλά και η έμμεση προσβολή του (όπως στην συνύπαρξη περιεδρικού συριγγίου που εξορμάται από τον καρκίνο) του σφιγκτήρα από τον καρκίνο του ορθού, οπότε, όπως είναι λογικό, ο σφιγκτήρας πρέπει να συναφαιρεθεί στο χειρουργικό παρασκεύασμα προκειμένου να επιτευχθεί ο ογκολογικός καθαρισμός. Άλλη σχετική ένδειξη για την κοιλιοπερινεϊκή εκτομή είναι η πρόβλεψη ότι η λειτουργική αποκατάσταση στο θέμα της εγκράτειας των κοπράνων μετεγχειρητικά θα είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητική. Τέτοιες καταστάσεις είναι η ήδη υπάρχουσα ακράτεια του σφιγκτήρα πριν από το χειρουργείο, το ιστορικό ιατρογενών, τραυματικών ή μαιευτικών κακώσεων στο σφιγκτήρα και τα χρόνια διαρροϊκά σύνδρομα, όπως αυτά που συνοδεύουν τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου.

 

Ο ρόλος της νέο-επικουρικής θεραπείας

Ο βασικός ρόλος της χορήγησης (χήμειο-) ακτινοθεραπείας πριν ο ασθενής υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή για τοπικά προχωρημένο καρκίνο του ορθού (Τ3-Τ4), οριζόμενης και ως νεο-επικουρικής θεραπείας έγκειται στη συρρίκνωση του όγκου, προκειμένου να επιτευχθεί αρτιότερη και πιο σίγουρη ογκολογικά εκτομή με ελεύθερα ιστολογικά όρια (R0 εκτομή). Υποτίθεται ότι  η νέο-επικουρική θεραπεία θα μπορούσε να έχει ρόλο στην αύξηση της πιθανότητας διατήρησης του σφιγκτήρα ή ακόμη και στην πλήρη αλλαγή της θεραπευτικής στρατηγικής στις περιπτώσεις που  ο όγκος, μετά την επίδραση της (χήμειο-)ακτινοβολίας, εξαφανίζεται (πλήρης ανταπόκριση), οπότε μια «μη χειρουργική» στρατηγική αναμονής (“watch and wait”) θα μπορούσε να εφαρμοστεί.  

Εάν η νεο-επικουρική θεραπεία αποδεικνυόταν τόσο αποτελεσματική στη συρρίκνωση και στην υποσταδιοποίηση του όγκου, τότε θα έπρεπε περισσότεροι ασθενείς, που αρχικά δεν θα απέφευγαν την κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, τελικά να κατάφερναν να διατηρήσουν τους σφιγκτήρες τους και να υποβάλλονταν σε χαμηλές πρόσθιες εκτομές. Τα υπάρχοντα δεδομένα, ωστόσο, δεν υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση. Η μετα-ανάλυση 10 μελετών και η πρόσφατη ανάλυση από την ομάδα Cochrane, που περιελάμβανε 6 τυχαιοποιημένες μελέτες  δεν αποκάλυψε διαφορές στις συχνότητες διενέργειας χαμηλών προσθίων εκτομών ανάμεσα στις ομάδες των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε προεγχειρητική ακτινοθεραπεία και σε αυτούς που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο απ’ευθείας. Επιπροσθέτως, ο Heald, πρωτεργάτης και βασικός εμπνευστής της σωστότερης υπάρχουσας χειρουργικής εκτομής για τον καρκίνο του ορθού, της «ολικής μεσοορθικής εκτομής» κατάφερε να επιτύχει άριστα αποτελέσματα στη διατήρηση των σφιγκτήρων χωρίς τη χορήγηση νέο-επικουρικής θεραπείας, με ποσοστά χαμηλών προσθίων εκτομών στο 90% των ασθενών του, με μόνο το 10% των ασθενών με καρκίνο να καταλήγουν στην κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, το οποίο και μεταφραζόταν σε μόνιμη απώλεια των σφιγκτήρων τους. Έτσι, φαίνεται ότι η άρτια χειρουργική τεχνική είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη σημασία στη διατήρηση των σφιγκτήρων και όχι η χορήγηση της προεγχειρητικής ακτινο-θεραπείας.

 

Διδακτορική διατριβή

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ

Ιστική ανίχνευση και μελέτη καρκινικών δεικτών (TPA, Ki67-Ag, Ινονενκτίνη, Καθεψίνη D) σε νεοπλάσματα του γαστρεντερικού σωλήνα

Αθήνα 1998

Συγγραφή βιβλίου

Β.Α. ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ, Γ.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Φ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

«ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ», ΙSBN: 978-960-93-4232-2

Αθήνα 2012

 

Κεφαλαία σε βιβλία

ΓΑΖΟΥΛΗ Μ,  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

«Moριακή Βιολογία Οισοφαγικού Καρκίνου- Υπερέκφραση Κυκλίνης D, p53, NFκB, E-Cadherin», Καρκίνος Οισοφάγου, Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού, σελ. 113-119

 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

«Η σημασία της ολικής εκτομής του μεσοορθού», Τιμητικός   Τόμος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 50 χρόνια, Εκδ. 2007, σελ: 173-181

Συνεργασία στη συγγραφή του κεφαλαίου «Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση Καρκίνων      Πεπτικού Συστήματος» (Κεφ. 14), Επίτομος Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού Συστήματος, Δ. Πανουσόπουλος, Ν. Αποστολίδης, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 2006

 

THEODOROPOULOS G

Health-Related Quality of Life Issues after Laparoscopic and Open Resections for      Colorectal Cancer: The International Perspectives and the Experience from a Greek University Hospital

Abstracts of the Eighth International Conference of Anticancer Research, Anticancer Research, Vol 28, No 5C, pp: 3516-17, September-October 2008

 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

«Λεπτό έντερο», Κεφ. 32 (σελ.565-573) στο Βιβλίο: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Από το Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό του Χειρουργικού Τομέα», ΙSBN: 978-960-489-253-2, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2012

 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ Γ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

«Ειλεός», Κεφ. 37 (σελ. 617-628) στο      Βιβλίο: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Από το Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό του Χειρουργικού Τομέα», ΙSBN: 978-960-489-253-2, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2012

 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

«Αρχές χειρουργικής εκτομής πρώιμου καρκίνου του παχέος εντέρου» (σελ. 195-218) στο Βιβλίο: «Καρκίνος του Παχέος Εντέρου», Επιμελητής έκδοσης: Β. Μπαρμπούνης, ISBN: 978-960-99062-1-0, Σειρά: Εγχειρίδια για τον καρκίνο, Α΄ Έκδοση, Αθήνα 2011

 

THEODOROPOULOS G.

“Cutaneous Advancement Flap Combined with “Tailored” Lateral Internal Sphincterotomy for Chronic Anal Fissure: Results from our Prospective Database and Review of the Literature” (pages: 25-47) στο βιβλίο: Fistulas and Fissures: Types, Symptoms, Causes and Treatment, Editors: D. Pavlovich & S. Ivanovich, ISBN: 987-1-62618-069-7, Nova Science Publishers, Inc, New York, New York, USA, 2013

Προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδρια

 1. Διάλεξη σε δορυφορικό συμπόσιο στα πλαίσια του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005, με θέμα: «Η μέθοδος SECCA στην αντιμετώπιση της ακράτειας»
 2. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Βασικών Ιατρικών Επιστημών, «Από την Εργαστηριακή Εξέταση στην Κλινική Εφαρμογή και Πράξη», Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 7-10.12.2005, με θέμα: «Νέα δεδομένα σε κληρονομικά σύνδρομα πεπτικού»
 3. Ομιλία στα πλαίσια του 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2006, Αθήνα, 22-26.11.2006 με θέμα: « Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών (DG-HAL) στην αντιμετώπιση της αιμορροϊδικής νόσου»
 4. Ομιλία στα πλαίσια της Επιστημονικής Ημερίδας: «Τι νεότερο στις Παθήσεις Παχέος εντέρου- Πρωκτού», Αθήνα 16.12.2006 με θέμα: «Ακράτεια πρωκτού»
 5. Ομιλία στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Ερέτρια, 28-30.9.2006 με θέμα: «Η οργάνωση της μονάδας ελέγχου του Γαστρεντερικού Σωλήνα»
 6. Ομιλία στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο για τις Προοπτικές της Ποιότητας Ζωής των Ασθενών- Απαρτιωμένη Προσέγγιση στις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, στη Χειρουργική Ογκολογία & Ογκολογία στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, Σμύρνη, Τουρκία, 5-8.5.2006, με θέμα: «Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του οισοφάγου»
 7. Διάλεξη στο 10ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, Κύπρος, 21-22.10.2006 με θέμα: «Χειρουργικές Παθήσεις Πρωκτού»
 8. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στο 10ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, Κύπρος, 21-22.10.2006 με θέμα ομιλίας: «Ενδοσκοπική προσπέλαση παθήσεων παχέος εντέρου»
 9. Διάλεξη στην 4η Επιστημονική Ημερίδα Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ) Αθηνών- Καρκίνος...Μπορεί να νικηθεί, Αθήνα 11.11.2007 με θέμα: «Εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου»
 10. Συμμετοχή σε επιστημονική συνεδρία με τίτλο: “Laparoscopy and adhesions” στο 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7.7.2007 με θέμα ομιλίας: “Adhesions: a medical, surgical, or economical problem”
 11. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στο 7th Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery (MMESA), El-Gouna Hurghada- Egypt, 2-5.12.2007 με θέμα ομιλίας: “Laparoscopic Low Anterior Resection”
 12. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Εγχειρητική προσπέλαση του ορθοκολικού καρκίνου σήμερα» στο Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Συνέδριο, Αθήνα 25.11-2.12.2007 με εισήγηση με τίτλο: «Η σημασία της αφαίρεσης του μεσοορθού στη χειρουργική του καρκίνου του ορθού»
 13. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Εξελίξεις στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών- «Τι νεότερο στην Ιατρική», Αθήνα, 21-22.3.2008 με θέμα ομιλίας: «Διαπρωκτική Ενδοσκοπική Μικροχειρουργική- ΤΕΜ»
 14. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Τεχνικές πρόσβασης NOTES- προσπέλαση της περιτοναϊκής κοιλότητας» στην 1η Επιστημονική Συνάντηση Ενδοσκοπικής Χειρουργικής μέσω Φυσικών Οπών (NOTES), Aθήνα, 28-29.3.2008 με θέμα ομιλίας: «Διαορθική προσπέλαση της περιτοναϊκής κοιλότητας»
 15. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Επίκαιρα Θέματα στον Καρκίνο του Ορθού» στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο & International Forum του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, Αθήνα, 17-19.4.2008 με θέμα ομιλίας: «Η σημασία της ολικής εκτομής του μεσοορθού»
 16. Διάλεξη σε δορυφορικό συμπόσιο με τίτλο «Αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας με την υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών (DG-HAL)» στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού (ΕΛΕΧΕΠ), Αθήνα, 4-6.4.2008, με θέμα ομιλίας: «H.A.L. Τεχνική, ενδείξεις, παγκόσμια δεδομένα»
 17. Διάλεξη σε δορυφορικό συμπόσιο με τίτλο «Αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας με την υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών (DG-HAL)» στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού (ΕΛΕΧΕΠ), Αθήνα, 4-6.4.2008, με θέμα ομιλίας: «H.A.L., R.A.R., Αιμορροϊδοπηξία και ελαχίστη εκτομή για αιμορροΐδες ΙΙΙ και ΙV βαθμού: Προοπτική, πολυκεντρική μελέτη»
 18. Συμμετοχή σε συνεδρίαση με τίτλο «Καρκίνος Παχέος Εντέρου» στο συνέδριο Θέματα Αιχμής στη Σύγχρονη Ογκολογία- Σημερινές Απαντήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές, Αθήνα, 17-18.10.2008 με θέμα ομιλίας: «Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού. Κριτήρια και επιλογές»
 19. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Λαπαροσκοπική Χειρουργική: παρόν και μέλλον» στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008, Αθήνα, 12-15.11.2008 με εισήγηση με τίτλο: «Λαπαροσκοπική χειρουργική παθήσεων παχέος εντέρου»
 20. Συμμετοχή σε επιστημονική συνεδρία με τίτλο “ICU as a specialty in surgery and nursing” στο Τhe 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TRBI) and the 3rd Egyptian-Greek Training Course on “Intensive Care Skills and Associated Infection Control Protocols”, Cairo, Egypt, 2-5.3.2009 με ομιλία με τίτλο: “ICU and clinical specialty in surgery (Greek experience)”
 21. Συμμετοχή σε επιστημονική συνεδρία με τίτλο “Patient admission, access and diagnostic procedures in the ICU” στο Τhe 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TRBI) and the 3rd Egyptian-Greek Training Course on “Intensive Care Skills and Associated Infection Control Protocols”, Cairo, Egypt, 2-5.3.2009 με ομιλία με τίτλο: “Access procedures in the ICU: Vascular, Urologic, Respiratory and Pulmonary catheters”
 22. Συμμετοχή σε επιστημονική συνεδρία με τίτλο “Specific problems, Basic monitoring and Infection control measures in ICU” στο Τhe 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TRBI) and the 3rd Egyptian-Greek Training Course on “Intensive Care Skills and Associated Infection Control Protocols”, Cairo, Egypt, 2-5.3.2009 με ομιλία με τίτλο: “Pressure ulcers”
 23. Συμμετοχή σε επιστημονική συνεδρία με τίτλο “Circulatory system: Theoritical and Practical” στο Τhe 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TRBI) and the 3rd Egyptian-Greek Training Course on “Intensive Care Skills and Associated Infection Control Protocols”, Cairo, Egypt, 2-5.3.2009 με ομιλία με τίτλο: “Cardiac arrest”
 24. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Χειρουργική Θεραπεία του Καρκίνου του Ορθού» στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009 με εισήγηση με τίτλο: «Λειτουργικές επιπτώσεις (εγκαρσία κολοπλαστική vs J-pouch) και ογκολογικά αποτελέσματα»
 25. Διάλεξη στο New European Surgical Academy (NESA) Congress 2009, Athens, 28-30.5.2009 με θέμα: “Innovative techniques for colorectal specimen retrieval”
 26. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στο συνέδριο Θέματα Αιχμής στη Σύγχρονη Ογκολογία- Σημερινές Απαντήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές, Αθήνα, 9-10.10.2009 με την ομιλία: «Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού»
 27. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Λαπαροσκοπική Χειρουργική Πεπτικού» στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Χαλκιδική, 15-18.10.2009 με εισήγηση με τίτλο: «Η λαπαροσκοπική χειρουργική στον καρκίνο του ορθού»
 28. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Προηγμένη Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική» στο 9ο ΕλλαδοΚυπριακό Συνέδριο, Λευκωσία, 30.10-1.11.2009 με την ομιλία: «Ποιότητα ζωής μετά ανοικτή ή λαπαροσκοπική κολεκτομή»
 29. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Αφόδευση- Ακράτεια κοπράνων» στην Εκπαιδευτική Πρωκτολογική Ημερίδα, Αθήνα, 16.10.2010 με την εισήγηση: «Χειρουργική αντιμετώπιση ακράτειας κοπράνων»
 30. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Ηπατικές μεταστάσεις από κολο-ορθικό καρκίνο (ΙΙ)» στο 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Βόλος, 18-19.02.2011 με την εισήγηση: «Σταδιοποίηση και χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού»\
 31. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Καρκίνος Ορθού. Σύγχρονη Αντιμετώπιση» στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Λιτόχωρο Πιερίας, 16-18.09.2011 με την εισήγηση: «Χειρουργικές τεχνικές στον καρκίνο του ορθού»
 32. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Επιπλεγμένη περιεδρική νόσος Crohn» στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Καλαμάτα, 27-29.05.2011 με θέμα: «Συνδυασμένη συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση της περιεδρικής νόσου Crohn (εξέταση υπό αναισθησία)» (ταυτόχρονη παρουσίαση με τον κο Ε. Συμβουλάκη)
 33. Διάλεξη στο 16ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Αγ. Νικόλαος, 25-28.10.2012 με θέμα: «Οξεία εκκολπωματίτιδα: Σύγχρονες ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης»
 34. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «ACS-Greek Chapter: Νεότερες απόψεις στη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του παχέος εντέρου» στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012 με την εισήγηση: «Φλεγμονώδεις νόσοι: Σύγχρονες απόψεις» (21.11.2012)
 35. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Ανατομικές και λειτουργικές διαταραχές της πυέλου στη χειρουργική του ορθού και του πρωκτού» στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012 με την εισήγηση: «Mετεγχειρητική πυελική δυσλειτουργία» (21.11.2012)
 36. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Surgical Oncology» στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012 με την εισήγηση: «Sphincter-preserving and rectal-saving approaches for lower rectal cancer. How far can we go?» (22.11.2012)
 37. Σχολιαστής σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Αμφιλεγόμενα θέματα που αφορούν στη χρήση νέων υλικών στη Χειρουργική» στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012
 38. Σχολιαστής σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Εξατομικευμένη γονιδιωματική ιατρική - Καρκίνος ορθού» στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012
 39. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Καρκίνος παχέος εντέρου» στα πλαίσια του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δεικτών Καρκίνου & Στοχευμένης Θεραπείας, Αθήνα, 29.11-1.12.2012 που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας, με την εισήγηση: «Κληρονομικός καρκίνος παχέος εντέρου» (30.11.2012)
 40. Σχολιαστής σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Νεότερα δεδομένα στον καρκίνο του παχέος εντέρου- Παρουσίαση περιστατικού» στο 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Ναύπλιο, 21-22.02.2014
 41. Συμμετοχή στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, 7-9.03.2014, Καλαμπάκα,με ομιλία με τίτλο: «Περιεδρική νόσος Crohn»
 42. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «NESA’S SURGICAL, GYNECOLOGICAL INTERDISCIPLINARY SESSION» στο AOGQ 4th International Symposium/MSRM/NESA Days 2014, Ag. Nikolaos, Crete, 19-21.09.2014 με την εισήγηση: «Do minimally invasive approaches confer an advantage to inflammatory bowel disease surgery?» (21.09.2014)
 43. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Ελκώδης κολίτιδα: Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις (Evidence Based Medicine) και κατευθυντήριες οδηγίες» στο 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014 με την εισήγηση: «Αντιμετώπιση των επιπλοκών της ειλεϊκής ληκύθου μετά την ολική ορθοκολεκτομή» (16.11.2014)
 44. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Σύγχρονα Θέματα στην Ογκολογία» στις Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές ημερίδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «Γ. Παπαδάκης», Αθήνα, 9-13.02.2015 με την εισήγηση: «Καρκίνος Παχέος Εντέρου»
 45. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κατώτερου Πεπτικού» στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 8-10.05.2015 με την εισήγηση: «Δεξιά Κολεκτομή. Κινητοποίηση, απολίνωση αγγείων και αναστόμωση. Πώς; (video)»
 46. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Χειρουργική Αντιμετώπιση Κολίτιδων» στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ηράκλειο Κρήτης, 29.04-01.05.2015 με την εισήγηση: «Η αντιμετώπιση της ισχαιμικής κολίτιδας»
 47. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «ΙΦΝΕ» στο 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11.10.2015 με την εισήγηση: «Νόσος Crohn: Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιμετώπιση;»
 48. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Εμβολιασμός για την πρόληψη HPV-σχετιζόμενων παθήσεων σε γυναίκες και άνδρες» στην 7η Σύνοδο της Ελληνικής ΗPV Εταιρείας, Θεσσαλονίκή, 26.02.2016 με την εισήγηση «ΗPV εμβολιασμός και η επίδρασή του στον HPV επιπολασμό και στις αλλοιώσεις στην περιοχή του πρωκτού»

 

Συμμετοχή σε συνέδρια ως μέλος οργανωτικής επιτροπής και ως πρόεδρος επιστημονικού προγράμματος

 1. Πρόεδρος σε συνεδρία ελεύθερων ανακοινώσεων με θέμα «Παθήσεις Πεπτικού Συστήματος», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Ιnternational Symposium του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, 9-12.3.2006
 2. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο για τις Προοπτικές της Ποιότητας Ζωής των Ασθενών- Απαρτιωμένη Προσέγγιση στις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, στη Χειρουργική Ογκολογία & Ογκολογία στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, Σμύρνη, Τουρκία, 5-8.5.2006
 3. Πρόεδρος σε διάλεξη με θέμα: «Πρόληψη των νεοπλασμάτων της ουροδόχου κύστεως» στην 4η Επιστημονική Ημερίδα Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ) Αθηνών- Καρκίνος...Μπορεί να νικηθεί, Αθήνα 11.11.2007
 4. Πρόεδρος σε διάλεξη με θέμα: «Πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτικές προσεγγίσεις στον πρωτοπαθή καρκίνο του ήπατος» στην 4η Επιστημονική Ημερίδα Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ) Αθηνών- Καρκίνος...Μπορεί να νικηθεί, Αθήνα 11.11.2007
 5. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Colorectal» στο 7th Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery (MMESA), El-Gouna Hurghada- Egypt, 2-5.12.2007
 6. Faculty στο 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7.7.2007
 7. Πρόεδρος σε συνεδρία ελεύθερων ανακοινώσεων με τίτλο “Gastroduodenal Diseases” στο 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7.7.2007
 8. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο “Νon malignant pathology of the esophagus: VATS versus endoscopic/laparoscopic techniques” στο 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7.7.2007
 9. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο “Minimal invasive surgery for anorectal pathologies” στο 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7.7.2007
 10. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της Επιστημονικής Διημερίδας «Αμφιλεγόμενα σημεία στον καρκίνο του μαστού», Αθήνα 12.9.2007
 11. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στην 1η Επιστημονική Συνάντηση Ενδοσκοπικής Χειρουργικής μέσω Φυσικών Οπών (NOTES), Aθήνα, 28-29.3.2008
 12. Πρόεδρος δορυφορικού συμποσίου με τίτλο «Αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας με την υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών (DG-HAL)» στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού (ΕΛΕΧΕΠ), Αθήνα, 4-6.4.2008
 13. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Colorectal Cancer» στο 8th International Conference of Anticancer Research, Kos, Greece, 17-22.10.2008
 14. Πρόεδρος σε επιστημονικές συνεδρίες στο Τhe 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TRBI) and the 3rd Egyptian-Greek Training Course on “Intensive Care Skills and Associated Infection Control Protocols”, Cairo, Egypt, 2-5.3.2009
 15. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009
 16. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο New European Surgical Academy (NESA) Congress 2009, Athens, 28-30.5.2009
 17. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου» στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Διεθνές Συμπόσιου, Αθήνα, 21-23.5.2009
 18. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Prevention of Lymphedema» στο XXXVI Congress of European Society of Lymphology, Αθήνα 14-16.5.2010
 19. Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Αναρτημένων Ανακοινώσεων – Βιντεοπροβολών στο 27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα, 24-27.11.2010
 20. Πρόεδρος σε συνεδρία ελεύθερων ανακοινώσεων με θέμα: «Κόλον-Ορθό» (27.11.2010) στο 27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα, 24-27.11.2010
 21. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Εκκολπωματίτιδα: Σταδιοποίηση-Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας» στο 10ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο, Λευκωσία, 18-20.11.2011
 22. Γενικός Γραμματέας, 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012
 23. Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Αναρτημένων Ανακοινώσεων, 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012
 24. Συντονιστής (21.11.2012) στρογγυλού τραπεζιού με τίτλο: «Ανατομικές και λειτουργικές διαταραχές της πυέλου στη χειρουργική του ορθού και του πρωκτού» στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012
 25. Πρόεδρος σε διάλεξη με τίτλο «Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα αλλά και μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα: πότε, πώς, γιατί» (Ομιλητής: Καθηγητής Ι.Μπράμης) στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012
 26. Πρόεδρος σε διάλεξη με τίτλο «Response to chemoradiation in rectal cancer: are we ready for a new era?» (Ομιλήτρια: Μ. Maas) στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012
 27. Πρόεδρος σε διάλεξη με τίτλο «Reading rectal cancer MRI: what should surgeons know?» (Ομιλήτρια: Μ. Maas) στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012
 28. Πρόεδρος σε συνεδρίαση βιντεοπροβολών (22.11.2012) στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012
 29. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Rectal Cancer (III)» στο 6th International meeting- Colorectal games, Aθήνα, 13-14.06.2014
 30. Γενικός Γραμματέας, 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014
 31. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Νόσος Crohn: Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις (Evidence Based Medicine) και κατευθυντήριες οδηγίες» στο 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014
 32. Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Προφορικών Ανακοινώσεων, 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014
 33. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Η θέση της Ακτινοθεραπείας στις νεοπλασίες του γαστρεντερικού συστήματος» στο 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014
 34. Πρόεδρος σε διάλεξη με τίτλο « Single-port colectomy: A help or a hype» (Oμιλητής: T. Voloyiannis) στο 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014
 35. Ειδικός Γραμματέας του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31.03-2.04.2016
 36. Ειδικός Γραμματέας του 30ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

 

Παρακολούθηση εργασιών συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων (χωρίς την παρουσίαση εργασιών ή εισηγήσεων)

 1. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, Αθήνα, 25-27.1.1990
 2. XVII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 10-14.11.1990
 3. International Gastro-Surgical Club, Second International Meeting, Athens, 15- 17.11.1990
 4. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, Αθήνα, 23-26.1.1991
 5. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 30.10-2.11.1991
 6. 17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 7-11.5.1991
 7. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Αθηνών, 45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-23.11.1991
 8. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 5-8.12.1991
 9. 18ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 12-16.5.1992
 10. 13ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 26-28.11.1992
 11. ΙΙ Symposium: Advances in Oncology and Respective Surgery, Αθήνα, 6.1993
 12. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής, Αθήνα, 9.1993
 13. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα, 11.1993
 14. International Gastro-Surgical Club Athens, 12.1993
 15. 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ογκολογία του Γαστρεντερολογικού Συστήματος, Αθήνα, 12.1993
 16. III Greek Friends of the Methodist Hospital Symposium, Athens, 5.1994
 17. ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 10.1994
 18. American College of Surgeons, New Jersey Chapter, 43rd Annual Meeting, Princeton, New Jersey, USA, 12.1994
 19. Breast Cancer Symposium II, Eatontown, New Jersey, USA, 10.1995
 20. American College of Surgeons, New Jersey Chapter, 44th Annual Meeting, New Brunswick, New Jersey, USA, 12.1995
 21. New Jersey Society of Colon and Rectal Meeting, East Orange, New Jersey, USA, 2.1996
 22. Society for Surgical Oncology, 49th Cancer Symposium, Atlanta, Georgia, USA, 3.1996
 23. Eastern Pennsylvania Chapter, American College of Surgeons, Annual Scientific Meeting, Seraton, Pennsylvania, USA, 25.10.1996
 24. Society of Laparoendoscopic Surgeons, 5th Annual Meeting, Orlando, Florida, USA, 12.1996
 25. Seventh Annual Critical Care Symposium, Lehigh Valley Hospital, Allentown, Pennsylvania, USA, 2.1997
 26. Fourth Annual Update on Heart and Lung Surgery, Lehigh Valley Hospital, Allentown, Pennsylvania, USA, 4.1997
 27. Trauma Management: Moving from the Bench to the Bedside, Lehigh Valley Hospital, Allentwon, Pennsylvania, USA, 5.1997
 28. Trauma Symposium, Detroit, Michigan, USA, 11.1997
 29. Breast Cancer Update, St. John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan, USA, 3.1998
 30. American College of Surgeons, 84th Annual Clinical Congress, Orlando, Florida, USA, 10.1998
 31. Trauma Symposium, Detroit, Michigan, USA, 11.1998
 32. Radiology Update, St.John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan, 3.1999
 33. American College of Surgeons, 85th Annual Clinical Clinical Congress, San Francisco, California, USA, 10.1999
 34. Minimally Invasive Surgery Update, St. John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan, USA, 3.2000
 35. American College of Surgeons, Michigan Chapter, 47th Annual Meeting, Traverse City, Michigan, USA, 5.2000
 36. Innovations in the Management of Inflammatory Bowel Disease, Columbus, Ohio, USA, 21.7.2000
 37. 46th Annual Meeting of Ohio Chapter, American College of Surgeons, Dayton, Ohio, USA, 10-12.5.2001
 38. Annual Meeting of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, San Diego, California, USA, 2-7.6.2001
 39. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, υπό την αιγίδα του European Council of Coloproctology, Αθήνα 20-22.9.2002
 40. 23ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, Αθήνα 9-12.11.2002
 41. Επιστημονική Ημερίδα: Τεχνικές στη Χειρουργική "How I do it", Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 17.5.2003
 42. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium of Advanced Laparoendoscopic Surgery, Αθήνα 22-24.5.2003
 43. 89th Annual Clinical Congress, American College of Surgeons, Chicago, Illinois, USA, 19-23.10.2003
 44. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα 20-23.11.2003
 45. 4η Επιστημoνική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα 5-7.12.2003
 46. SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
 47. XXXIX Congress of the European Society for Surgical Research, Athens, Greece, 12.5-15.5.2004
 48. European Council of Coloproctology- European Association of Coloproctology (ECCP-EACP) 2nd Joint Meeting, Bologna, Italy, 15-17.9.2005
 49. 2005 Clinical Congress American College of Surgeons, San Francisco, CA,USA, 16-20.10.2005
 50. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα, 10-13.11.2005
 51. Παρακολούθηση τηλεδιάσκεψης με θέμα: «Μέθοδος SECCA: The 20 minutes RF Treatment for Fecal Incontinence», Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ., 14.02.2006
 52. 1ο Διεθνές Συμπόσιο Χειρουργικής Ήπατος- Παγκρέατος- Χοληφόρων «Αντιμετωπίζοντας τον Ηπατοκυτταρικό Καρκίνο και τις Ηπατικές Μεταστάσεις», Αθήνα- Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 7-8.7.2006
 53. 2nd International Symposium “Colorectal Games”, Ηράκλειο Κρήτης, 5-7.10.2006
 54. 2nd International Congress of Laparoscopic Colorectal Surgery, Cleveland Clinic, Florida, USA, 13-14.2.2007
 55. 18th Annual International Colorectal Disease Symposium, An International Exchange of Medical and Surgical Concepts, Cleveland Clinic, Florida, USA, 15-17.2.2007
 56. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 5-7.7.2007
 57. Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Συνέδριο, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Αθήνα, 25.11-2.12.2007
 58. Στρατηγική αντιμετώπισης των ηπατικών μεταστάσεων από καρκίνο παχέος εντέρου, Καστοριά, 10-12.4.2009
 59. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Διεθνές Συμπόσιο, Αθήνα, 21-23.5.2009
 60. 14th World Congress of Endoscopic Surgery, Paris, France, 25-28.06.2014
 61. 23rd Intrnational Congress of European Association of Endoscopic Surgery (EAES), Bucharest, Romania, 03-06.06.2015

 

Συνέδρια και συναντήσεις με παρουσίαση εργασιών ή εισηγήσεων

Ελληνικά συνέδρια

 1. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ρόδος, 13.10-17.10.1993 (2 εργασίες)
 2. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993 (5 εργασίες)
 3. ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 30.10- 3.11.1994 (4 εργασίες)
 4. 20ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.5.1994 (5 εργασίες)
 5. Συμπόσιο «Νεοπλασματικές Παθήσεις Οισοφάγου- Στομάχου», Ιωάννινα, 27.5.1995 (1 εργασία)
 6. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, υπό την αιγίδα του European Council of Coloproctology, Αθήνα 20-22.9.2002 (4 εργασίες)
 7. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 7-10.11.2002 (1 εργασία)
 8. 23ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, Αθήνα 9-12.11.2002 (1 εργασία)
 9. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium of Advanced Laparoendoscopic Surgery, Αθήνα 22-24.5.2003 (6 εργασίες)
 10. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα 20-23.11.2003 (5 εργασίες)
 11. 9ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο, Καβάλα, 24-26.6.2004 (1 εργασία)
 12. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 6-9.11.2004 (1 εργασία)
 13. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου- Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005 (5 εργασίες)
 14. 2ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 20-22.5.2005 (1 εργασία)
 15. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Βασικών Ιατρικών Επιστημών, «Από την Εργαστηριακή Εξέταση στην Κλινική Εφαρμογή και Πράξη», Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 7-10/12/2005 (1 ομιλία)
 16. 4ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, Σπάρτη, 23-24.6.2006 (1 εργασία)
 17. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2006, Αθήνα, 22-26.11.2006 (2 εργασίες & συμμετοχή σε Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο)
 18. Επιστημονική Ημερίδα: «Τι νεότερο στις Παθήσεις Παχέος εντέρου- Πρωκτού», Αθήνα 16.12.2006 (1 ομιλία)
 19. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Ιnternational Symposium του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, 9-12.3.2006 (πρόεδρος σε επιστημονική συνεδρία)
 20. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Ερέτρια, 28-30.9.2006 (1 ομιλία)
 21. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Ιnternational Symposium του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, 26-28.04.2007 (1 εργασία)
 22. Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Συνέδριο, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Αθήνα, 25.11-2.12.2007 (1 ομιλία)
 23. 4η Επιστημονική Ημερίδα Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ) Αθηνών- Καρκίνος...Μπορεί να νικηθεί, Αθήνα 11.11.2007 (1 ομιλία)
 24. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών- «Τι νεότερο στην Ιατρική», Αθήνα, 21-22.3.2008 (1 ομιλία)
 25. 1η Επιστημονική Συνάντηση Ενδοσκοπικής Χειρουργικής μέσω Φυσικών Οπών (NOTES), Aθήνα, 28-29.3.2008 (1 ομιλία)
 26. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο & International Forum του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, Αθήνα, 17-19.4.2008 (1 ομιλία)
 27. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού (ΕΛΕΧΕΠ), Αθήνα, 4-6.4.2008 (2 ομιλίες, 1 πρόεδρος δορυφορικού συμποσίου)
 28. Θέματα Αιχμής στη Σύγχρονη Ογκολογία- Σημερινές Απαντήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές, Αθήνα, 17-18.10.2008 (1 ομιλία)
 29. 5η Επιστημονική Ημερίδα Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ) Αθηνών- Καρκίνος...Μπορεί να νικηθεί, Αθήνα 2.11.2008 (1 πρόεδρος διάλεξης)
 30. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008, Αθήνα, 12-15.11.2008 (1 ομιλία, 7 εργασίες)
 31. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009 (1 ομιλία, 7 εργασίες)
 32. Θέματα Αιχμής στη Σύγχρονη Ογκολογία- Σημερινές Απαντήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές, Αθήνα, 9-10.10.2009 (1 ομιλία)
 33. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Διεθνές Συμπόσιου, Αθήνα, 21-23.5.2009 (1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 1 συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε κλινικό σεμινάριο με πρακτική άσκηση- workshop)
 34. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Χαλκιδική, 15-18.10.2009 (1 ομιλία)
 35. XXXVI Congress of European Society of Lymphology, Αθήνα 14-16.5.2010 (1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)
 36. Εκπαιδευτική Πρωκτολογική Ημερίδα, Αθήνα, 16.10.2010 (1 εισήγηση)
 37. 27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα, 24-27.11.2010 (1 πρόεδρος σε συνεδρία ελεύθερων ανακοινώσεων, 1 μέλος επιτροπής αξιολόγησης εργασιών, 1 εκπαιδευτής σε μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο, 20 εργασίες)
 38. Εκπαιδευτική Ημερίδα του Πρωκτολογικού Τμήματος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 16.10.2010 (1 εισήγηση)
 39. 1η Ετήσια Διημερίδα Επιστημονικών Τμημάτων Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 17-18.06.2011 (1 εισήγηση)
 40. 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Βόλος, 18-19.02.2011 (1 εισήγηση)
 41. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Λιτόχωρο Πιερίας, 16-18.09.2011 (1 εισήγηση)
 42. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Καλαμάτα, 27-29.05.2011 (1 εισήγηση)
 43. 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012 (Γενικός Γραμματέας, 1 μέλος επιτροπής αξιολόγησης εργασιών, 1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 1 πρόεδρος σε συνεδρία βιντεοπροβολών, 3 πρόεδρος διαλέξεων, 1 συντονιστής σε μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο, 1 εκπαιδευτής σε μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο, 3 ομιλίες, 2 σχολιασμός σε στρογγυλές τράπεζες, 25 εργασίες)
 44. 16ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Αγ. Νικόλαος, 25-28.10.2012 (1 ομιλία)
 45. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου & Στοχευμένης Θεραπείας, Αθήνα, 29.11-1.12.2012 (1 ομιλία)
 46. Εκπαιδευτική Ημερίδα «Στομίες: Τεχνικές-Προκλήσεις-Φροντίδα», Αθήνα, 19.01.2013 (Οργανωτής, 2 ομιλίες)
 47. 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Ναύπλιο, 21-22.02.2014 (1 σχολιασμός σε στρογγυλή τράπεζα)
 48. 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εταιρείας Μελέτης του Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ), Θεσσαλονίκη, 22-24.11.2013 (1 συντονιστής σε στρογγυλή τράπεζα)
 49. 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εταιρείας Μελέτης του Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ), Θεσσαλονίκη, 24-26.10.2014, 25.10.2014 (1 συντονιστής σε στρογγυλή τράπεζα)
 50. 6th International meeting- Colorectal games, Aθήνα, 13-14.06.2014 (1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)
 51. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού 2014, Αθήνα, 7-8.11.2014 (1 εισήγηση)
 52. 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014 (Γενικός Γραμματέας, 1 μέλος επιτροπής αξιολόγησης εργασιών, 2 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 1 πρόεδρος ομιλίας, 1 ομιλία, 1 συντονιστής μετεκπαιδευτικού φροντιστηρίου, 2 ομιλητής σε μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο, 21 εργασίες)
 53. Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές ημερίδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «Γ. Παπαδάκης», Αθήνα, 9-13.02.2015 (1 ομιλία)
 54. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 8-10.05.2015 (1 ομιλία)
 55. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ηράκλειο Κρήτης, 29.04-01.05.2015 (1 ομιλία)
 56. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11.10.2015 (1 ομιλία, 3 εργασίες)
 57. 7η Σύνοδος της Ελληνικής ΗPV Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 26.02.2016 (1 ομιλία, 1 πρόεδρος εκπαιδευτικού σεμιναρίου, 2 ομιλητής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο)

 

Διεθνή συνέδρια

 1. 3rd International Conference of the Mediterranean Society of Tumor Marker Oncology (MESTMO), Athens, 26-29.10.1994 (2 εργασίες)
 2. 19th Congress of the European Society for Medical Oncology, Lisbon-Portugal, Athens, 11.1994 (1 εργασία)
 3. 49th Annual Meeting of the Society of Surgical Oncology, Atlanta, USA, 21-24.3.1996 (1 εργασία)
 4. New Jersey Chapter of the American College of Surgeons, 44th Annual Clinical Meeting, Robert Woοd Johnson Medical School, New Jersey-USA, 12.1995 (1 εργασία)
 5. The New Jersey Society of Colon and Rectal Surgeons, New Jersey-USA, 2.1996 (1 εργασία)
 6. 10th International Congress on Senology-Breast Diseases, Portu­gal, 31.5-4.6.1998 (1 εργασία)
 7.  American College of Surgeosn, 84th Annual Clinical Congress, Orlando, Flori­da, USA, 10.1998 (1 εργασία)
 8. American College of Surgeons, Michigan Chapter, 47th Annual Meeting, Traverse City, Michigan, USA, 5.2000 (1 εργασία)
 9. Midwest Surgical Association Meeting, Maekinak Island, Michigan, USA, 8.2000 (1 εργασία)
 10.  Columbus Surgical Society, 12th Annual Presidential Symposium, Columbus, Ohio, USA, 3.3.2001 (1 εργασία)
 11.  American College of Surgeons, Michigan Chapter, 46th Annual Meeting, Dayton, Ohio, USA, 11.5.2001 (1 εργασία)
 12.  Annual Meeting of American Society of Colon and Rectal Surgeons, San Diego, California, USA, 2-7.6.2001 (1 εργασία)
 13. 9th Congress of the European Council of Coloproctology, Athens, 31.5-4.6.2003 (1 εργασία)
 14. XXXIX Congress of the European Society for Surgical Research, Athens, 12- 15.5.2004 (1 εργασία)
 15. 13th International Congress of the EAES, Venice, Italy, 1-4.6.2005 (3 εργασίες)
 16. 20th European Congress of Pathology, Paris, France, 3-8. 9. 2005 (2 εργασίες)
 17. 10ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, Κύπρος, 21-22.10.2006 (2 ομιλίες)
 18. 1ο Διεθνές Συμπόσιο για τις Προοπτικές της Ποιότητας Ζωής των Ασθενών-Απαρτιωμένη Προσέγγιση στις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, στη Χειρουργική Ογκολογία & Ογκολογία στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, Σμύρνη, Τουρκία, 5-8.5.2006 (1 ομιλία)
 19. 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7.7.2007 (1 ομιλία, 2 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 1 πρόεδρος συνεδρίας ανακοινώσεων)
 20. 7th Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery (MMESA), El-Gouna Hurghada- Egypt, 2-5.12.2007(1 ομιλία, 1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)
 21. American Society of Colorectal Surgery (ASCRS) Annual Meeting and Tripartite Meeting, Boston, MA, USA, 7-11.6.2008 (1 εργασία)
 22. 3rd International Symposium “Colorectal Games”, Ρέθυμνο, Κρήτη, 16-17.10.2008 (1 εργασία)
 23. 8th International Conference of Anticancer Research, Kos, Greece, 17-22.10.2008 (1 ομιλία, 3 εργασίες, 1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)
 24. 16th International congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Stockholm, Sweden, 11-14.6.2008 (4 εργασίες)
 25. Τhe 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TRBI) and the 3rd Egyptian-Greek Training Course on “Intensive Care Skills and Associated Infection Control Protocols”, Cairo, Egypt, 2-5.3.2009 (4 ομιλίες, πρόεδρος σε επιστημονικές συνεδρίες)
 26. New European Surgical Academy (NESA) Congress 2009, Athens, 28- 30.5.2009 (1 ομιλία)
 27. 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Prague, 17-20.6.2009 (3 εργασίες)
 28. 9o EλλαδοΚυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, 30.10-1.11.2009 (1 ομιλία)
 29. 1st International Conference on Molecular Cancer Research, Athens, 28-30.11.2009 (2 εργασίες)
 30. European Colorectal Congress 2009, Benign Colorectal Diseases, St Gallen, Switzerland, 2-4.12.2009 (1 εργασία)
 31. European Colorectal Congress 2010, Metastasis-Complications, St Gallen, Switzerland, 1-3.12.2010 (3 εργασίες)
 32. 10ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο, Λευκωσία, 18-20.11.2011 (1 πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα)
 33. American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2011, Vancouver, Canada, 24-18.05.2011 (2 εργασίες)
 34. 6th International Congress of Laparoscopic Colorectal Surgery, Anglia Ruskin University, Chelmsford, UK, 5-7.09.2011 (3 εργασίες)
 35. Falk Symposium 2012- Carcinogenesis, Prevention and Treatment of Colorectal Cancer-State-of-the-Art, Munich, Germany, 10-11.02.2012 (2 εργασίες)
 36. European Colorectal Congress 2011, What’s New in Rectal Cancer, St Gallen, Switzerland, 29.11-2.12.2014 (5 εργασίες)
 37. American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2013, Phoenix, Arizona, USA, 27.04-01.05.2013 (2 εργασίες)
 38. American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2014, Hollywood, Florida, USA, 17-21.05.2014 (1 εργασία)
 39. AOGQ 4th International Symposium/MSRM/NESA Days 2014, Ag. Nikolaos, Crete, 19-21.09.2014 (1 εισήγηση)
 40. Falk Symposium 196- Critical Evaluation of Current Concepts and Moving to New Horizons in the Management of IBD, Frankfurt, Germany, 06-07.03.2015 (1 εργασία)

 

 

Δεκέμβριος 2001- Ιούλιος 2002: Συμβολή στην οργάνωση και λειτουργία χειρουργείου στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Σάμου (79 ΤΥΕΘ)

Οκτώβριος 2007- Φεβρουάριος 2013:  Στα ακαδημαϊκά πλαίσια εκπόνησης διδακτορικών διατριβών που αφορούν στη μετεγχειρητική Ποιότητα Ζωής ασθενών, οργάνωση Ιατρείου παρακολούθησης ασθενών με κύριο στόχο την επιτήρηση της ογκολογικής θεραπείας, την παρακολούθηση των ασθενών με ορθοκολικό καρκίνο και την αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε κολεκτομή για καλοήθη ή κακοήθη παθολογία του παχέος εντέρου

2009-2010: Υπεύθυνος Τμήματος Παχέος Εντέρου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας μαζί με τους κους: Κομπορόζο Β, Παπασταματίου Μ, Τούτουζα Κ.

2011-2012: Συμμετοχή ως μέλος στη Δευτεροβάθμια Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί θεμάτων νοσηλείας στο εξωτερικό ασθενών ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) 

Γενικός Γραμματέας (μαζί με τους κους Κ. Αλεξίου, Γ. Σγουράκη) του 28ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Στα πλαίσια του 28ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2012, οργανωτής (μαζί με τον Καθηγητή κο Δ. Λινό) του Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου με τίτλο: «Καρκίνος ορθού» (Αθήνα, 21.11.2012)

Οργάνωση της Ημερίδας «Στομίες: Τεχνικές-Προκλήσεις-Φροντίδα», που διοργανώθηκε από την Hollister (Συνεργαζόμενος Επιστημονικός Φορέας: Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ) Αθήνα, 19.01.2013

Γενικός Γραμματέας (μαζί με τους κους Κ. Τούτουζα, Ν. Ρουκουνάκη) του 29ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-15.11.2012

Μέλος του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας για τα έτη 2013 και 2014

Στα πλαίσια του 29ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2014, οργανωτής (μαζί με τον κο S. Papagrigoriadis) του Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου με τίτλο: «Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική του Παχέος Εντέρου» (Αθήνα, 14.11.2014)

2013-  τώρα: Υπεύθυνος του Τμήματος Παχέος Εντέρου & Φλεγμονωδών Νόσων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Ζωγράφος)

Μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας για τις διετίες 2015-2016 και 2016-2018

Ειδικός Γραμματέας (μαζί με τους κους Ε. De Bree και Δ. Μαγγανά) του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31.03-2.04.2016

Ειδικός Γραμματέας του 30ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

Στα πλαίσια των τακτικών Μαθημάτων/Ημερίδων που οργανώνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, συντονιστής (μαζί με τον κο Β. Κομπορόζο) της 4ης Εκπαιδευτικής Ημερίδας για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 (Αθήνα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 16.04.2016) με θέμα: «Παθήσεις Παχέος Εντέρου»

2015-  τώρα: Οργάνωση λειτουργίας και υπεύθυνος (με τον Αναπλ. Καθηγητή Παθολογίας Σ. Μανωλακόπουλο και την Επιμελήτρια Α΄ Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Α. Μήκα) «Μονάδας Μελέτης Κατώτερου Πεπτικού» στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών (έγκριση Επιστημονικού Συμβουλίου 59/30-10-2014 και Διοικητικού Συμβουλίου, Απόφαση 23/18-6-2015), με στόχο τη θεμελίωση ομάδας πολυπαραγοντικής προσέγγισης ειδικών παθήσεων παχέος εντέρου (π.χ. Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου) και την ενσωμάτωση ειδικών απεικονιστικών εξετάσεων (π.χ. αξονική κολονογραφία, αξονική εντερογραφία)

 

1. Lazaris AC, Davaris P, Nakopoulou L, Theodoropoulos GE, Koullias G, Golematis BC.
Correlation between immunohistochemical expression of proliferating cell nuclear antigen and flow cytometry parameters in colorectal neoplasia.
Dis Colon Rectum. 1994 Nov;37(11):1083-9.


2. Theodoropoulos GE, Lazaris AC, Panoussopoulos D, Davaris P, Golematis BC.
Significance of estrogen receptors and cathepsin D tissue detection in gastric adenocarcinoma.
J Surg Oncol. 1995 Mar;58(3):176-83.


3. Lazaris AC, Theodoropoulos GE, Davaris PS, Panoussopoulos D, Nakopoulou L, Kittas C, Golematis BC.
Heat shock protein 70 and HLA-DR molecules tissue expression. Prognostic implications in colorectal cancer.
Dis Colon Rectum. 1995 Jul;38(7):739-45.


4. Lazaris AC, Theodoropoulos GE, Aroni K, Saetta A, Davaris PS. Immunohistochemical expression of C-myc oncogene, heat shock protein 70 and HLA-DR molecules in malignant cutaneous melanoma.
Virchows Arch. 1995;426(5):461-7.


5. Lazaris AC, Theodoropoulos GE, Anastassopoulos P, Nakopoulou L, Panoussopoulos D, Papadimitriou K.
Prognostic significance of p53 and c-erbB-2 immunohistochemical evaluation in colorectal adenocarcinoma.
Histol Histopathol. 1995 Jul;10(3):661-8.


6. Nakopoulou L, Constantinides C, Papandropoulos J, Theodoropoulos G, Tzonou A, Giannopoulos A, Zervas A, Dimopoulos C.
Evaluation of overexpression of p53 tumor suppressor protein in superficial and invasive transitional cell bladder cancer: comparison with DNA ploidy.
Urology. 1995 Sep;46(3):334-40.


7. Nakopoulou LL, Alexiadou A, Theodoropoulos GE, Lazaris AC, Tzonou A, Keramopoulos A.
Prognostic significance of the co-expression of p53 and c-erbB-2 proteins in breast cancer.
J Pathol. 1996 May;179(1):31-8.


8. Lazaris AC, Theodoropoulos GE, Diamantopoulos AK, Anastassopoulos PD, Davaris PS.
Immunohistochemical detection of cathepsin D in low grade breast invasive cancer.
Anticancer Res. 1997 Jul-Aug;17(4A):2651-5.


9. Theodoropoulos GE, Panoussopoulos D, Lazaris AC, Golematis BC.
Evaluation of cathepsin D immunostaining in colorectal adenocarcinoma.
J Surg Oncol. 1997 Aug;65(4):242-8.


10. Theodoropoulos G, Lloyd LR, Cousins G, Pieper D.
Intraoperative and early postoperative gastric intramucosal pH predicts morbidity and mortality after major abdominal surgery.
Am Surg. 2001 Apr;67(4):303-8; discussion 308-9.


11. Theodoropoulos G, Wise WE, Padmanabhan A, Kerner BA, Taylor CW, Aguilar PS, Khanduja KS.
T-level downstaging and complete pathologic response after preoperative chemoradiation for advanced rectal cancer result in decreased recurrence and improved disease-free survival.
Dis Colon Rectum. 2002 Jul;45(7):895-903.


12. Panoussopoulos D, Yotakis J, Pararas B, Theodoropoulos G, Papadimitriou K.
Giant pleomorphic adenoma of the parotid gland involving the parapharyngeal space treated by a totally extraoral transparotid approach.
J Surg Oncol. 2002 Nov;81(3):155-7.


13. Perdiki M, Lazaris AC, Theodoropoulos GE, Sofos GE, Davaris PS.
Cecum malakoplakia: a tumor-like lesion with coexistent adenocarcinoma.
Int J Gastrointest Cancer. 2002;32(2-3):157-60.


14. Lazaris ACh, Papanikolaou IS, Theodoropoulos GE, Petraki K, Davaris PS.
Ischaemic necrosis of the rectum and sigmoid colon complicating systemic lupus erythematosus.
Acta Gastroenterol Belg. 2003 Apr-Jun;66(2):191-4.


15. Theodoropoulos GE, Vlahos K, Lazaris AC, Tahteris E, Panoussopoulos D.
Modified Bascom's asymmetric midgluteal cleft closure technique for recurrent pilonidal disease: early experience in a military hospital.
Dis Colon Rectum. 2003 Sep;46(9):1286-91.


16. Panoussopoulos D, Theodoropoulos G, Lazaris AC, Papadimitriou K.
Focal divergent chondrosarcomatous differentiation in a primary pleomorphic liposarcoma and expression of transforming growth factor beta. Report of a case and review of the literature.
Int J Surg Pathol. 2004 Jan;12(1):79-85.


17. Lazaris ACh, Tzoumani AN, Thimara I, Theodoropoulos GE, Thomopoulou G, Dicoglou C, Panoussopoulos D, Davaris P.
Immunohistochemical assessment of basement membrane components in colorectal cancer: prognostic implications.
J Exp Clin Cancer Res. 2003 Dec;22(4):599-606.


18. Vlahos K, Theodoropoulos GE, Lazaris ACh, Agapitos E, Christakopoulos A, Papatheodorou D, Kalogreas G, Tahteris E.
Isolated colonic leukocytoclastic vasculitis causing segmental megacolon: report of a rare case.
Dis Colon Rectum. 2005 Jan;48(1):167-71.


19. Theodoropoulos G, Panoussopoulos D, Papaconstantinou I, Gazouli M, Perdiki M, Bramis J, Lazaris ACh.
Assessment of JC polyoma virus in colon neoplasms.
Dis Colon Rectum. 2005 Jan;48(1):86-91.


20. Theodoropoulos VE, Lazaris AC, Kastriotis I, Spiliadi C, Theodoropoulos GE, Tsoukala V, Patsouris E, Sofras F.
Evaluation of hypoxia-inducible factor 1alpha overexpression as a predictor of tumour recurrence and progression in superficial urothelial bladder carcinoma.
BJU Int. 2005 Feb;95(3):425-31.


21. Nikiteas NI, Tzanakis N, Gazouli M, Rallis G, Daniilidis K, Theodoropoulos G, Kostakis A, Peros G.
Serum IL-6, TNFalpha and CRP levels in Greek colorectal cancer patients: prognostic implications.
World J Gastroenterol. 2005 Mar 21;11(11):1639-43.


22. Papaconstantinou I, Theodoropoulos G, Gazouli M, Panoussopoulos D, Mantzaris GJ, Felekouras E, Bramis J.
Association between mutations in the CARD15/NOD2 gene and colorectal cancer in a Greek population.
Int J Cancer. 2005 Apr 10;114(3):433-5.


23. Konstantinidis K, Theodoropoulos GE, Sambalis G, Georgiou M, Vorias M, Anastassakou K.
Cystic lymphangioma of the small bowel in a woman at 15 weeks' gestation: laparoscopic approach.
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2005 Aug;15(4):244-5.


24. Konstantinidis K, Theodoropoulos GE, Spanomihos G, Sambalis G, Vorias M, Georgiou M, Anastassakou K.
Laparoscopic-assisted small bowel resection of a leiomyoma causing recurrent obscure gastrointestinal bleeding.
J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2005 Aug;15(4):396-9.


25. Konstantinidis K, Theodoropoulos GE, Sambalis G, Georgiou M, Vorias M, Anastassakou K, Mpontozoglou N.
Laparoscopic resection of presacral schwannomas.
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2005 Sep;15(5):302-4.


26. Kousta E, Konstantinidis K, Michalakis C, Vorias M, Sambalis G, Georgiou M, Theodoropoulos GE
Ectopic thyroid tissue in the lower neck with a coexisting normally located multinodular goiter and brief literature review.
Hormones (Athens). 2005 Oct-Dec;4(4):231-4.


27. Theodoropoulos GE, Lazaris AC, Theodoropoulos VE, Papatheodosiou K, Gazouli M, Bramis J, Patsouris E, Panoussopoulos D.
Hypoxia, angiogenesis and apoptosis markers in locally advanced rectal cancer.
Int J Colorectal Dis. 2006 Apr;21(3):248-57.


28. Theodoropoulos G, Papaconstantinou I, Felekouras E, Nikiteas N, Karakitsos P, Panoussopoulos D, Lazaris ACh, Patsouris E, Bramis J, Gazouli M.
Relation between common polymorphisms in genes related to inflammatory response and colorectal cancer.
World J Gastroenterol. 2006 Aug 21;12(31):5037-43.


29. Tzanakis N, Gazouli M, Rallis G, Giannopoulos G, Papaconstantinou I, Theodoropoulos G, Pikoulis E, Tsigris C, Karakitsos P, Peros G, Nikiteas N.
Vascular endothelial growth factor polymorphisms in gastric cancer development, prognosis, and survival.
J Surg Oncol. 2006 Dec 1;94(7):624-30.


30. Vlachos K, Siafakas N, Karameris A, Athanasas G, Theodoropoulos G, Parassi E, Peros G, Papadopoulos J, Hakim N.
Fas and WAF1 expression in esophageal squamous cell carcinomas.
Int Surg. 2006 Nov-Dec;91(6):320-5.


31. Panoussopoulos D, Theodoropoulos G, Lazaris AC, Papadimitriou K.
Distant solitary skeletal muscle metastasis from papillary thyroid carcinoma.
Int Surg. 2007 Jul-Aug;92(4):226-9.


32. Nikiteas NI, Tzanakis N, Theodoropoulos G, Atsaves V, Christoni Z, Karakitsos P, Lazaris AC, Papachristodoulou A, Klonaris C, Gazouli M.
Vascular endothelial growth factor and endoglin (CD-105) in gastric cancer.
Gastric Cancer. 2007;10(1):12-7.


33. Vlachos K, Siafakas N, Karameris A, Theodoropoulos G, Parassi E, Peros G, Papadopoulos J, Hakim N.
Esophageal squamous cell carcinomas and expression of p53, Bcl-2, and Bcl-X(L).
Int Surg. 2008 Mar-Apr;93(2):63-71.


34. Vlachos K, Siafakas N, Karameris A, Athanasas G, Theodoropoulos G, Peros G, Papadopoulos J, Hakim N.
Apoptosis and adenocarcinoma of the cardia: expression of p53, Bcl-2, Bcl-XL, WAF1, and fas proteins and association with characteristics of the tumors.
Int Surg. 2008 May-Jun;93(3):145-54.


35. Gazouli M, Tzanakis N, Rallis G, Theodoropoulos G, Papaconstantinou I, Kostakis A, Anagnou NP, Nikiteas N.
Survivin -31G/C promoter polymorphism and sporadic colorectal cancer.
Int J Colorectal Dis. 2009 Feb;24(2):145-50.


36. Theodoropoulos GE, Karafoka E, Papailiou JG, Stamopoulos P, Zambirinis CP, Bramis K, Panoussopoulos SG, Leandros E, Bramis J.
P53 and EGFR expression in colorectal cancer: a reappraisal of 'old' tissue markers in patients with long follow-up.
Anticancer Res. 2009 Feb;29(2):785-91.


37. Dassoulas K, Gazouli M, Rizos S, Theodoropoulos G, Christoni Z, Nikiteas N, Karakitsos P.
Common polymorphisms in the vascular endothelial growth factor gene and colorectal cancer development, prognosis, and survival.
Mol Carcinog. 2009 Jun;48(6):563-9.


38. Theodoropoulos GE, Linardoutsos D, Tsamis D, Stamopoulos P, Giannopoulos D, Zagouri F, Michalopoulos NV
Gastrointestinal stromal tumor causing small bowel intussusception in a patient with Crohn’s disease
World J Gastroenterol 2009 Nov; 15(41): 5224-7.


39. Stamopoulos P, Theodoropoulos GE, Papailiou J, Savidis D, Golemati C, Bramis K, Panoussopoulos SG, Leandros E.
Prospective evaluation of sexual function after open and laparoscopic surgery for rectal cancer.
Surg Endosc. 2009 Dec;23(12):2665-74


40. Theodoropoulos GE, Sevrisarianos N, Papaconstantinou J, Panoussopoulos SG, Dardamanis D, Stamopoulos P, Bramis K, Spiliotis J, Datsis A, Leandros E.
Doppler-guided haemorrhoidal artery (DGHAL), rectoanal repair (RAR), sutured haemorrhoidopexy (SHP) and minimal mucocutaneous excision (MMCE) for grade III-IV haemorrhoids: A multicenter prospective study of safety and efficacy.
Colorectal Disease 2010 Feb; 12(2): 125-34


41. Theodoropoulos GE, Tsamis D, Linardoutsos D, Stamopoulos P, Zoumpouli C, Zagouri F, Michalopoulos NV
Ruptured cystadenoma of a duplicated appendix: report of a unique case
Am Surgeon, 2010 Mar;76(3):341-3.


42. Theodoropoulos GE, Michalopoulos NV, Panoussopoulos SG, Taka S, Gazouli M.
Effects of Caspase-9 and Survivin Gene Polymorphisms in Pancreatic Cancer Risk and Tumor Characteristics.
Pancreas. 2010 Oct;39(7):976-80.


43. Dassoulas K, Gazouli M, Theodoropoulos GE, Christoni Z, Rizos S, Zisi-Serbetzoglou A, Glava C, Karantanos T, Klonaris C, Karakitsos P
Vascular endothelial growth factor and endoglin expression in colorectal cancer
J Cancer Res Clin Oncol. 2010 May;136(5):703-8.


44. Theodoropoulos GE, Papailiou JG, Stamopoulos P, Golemati C, Tsamis D, Zagouri F, Michalopoulos NV, Leandros E
Prospective evaluation of health-related quality of life in a homogeneous Mediterranean group of colorectal cancer patients
Am Surgeon, 2010 May;76(5):502-8.


45. Theodoropoulos GE, Panoussopoulos GS, Michalopoulos NV, Zambirinis CP, Taka S, Stamopoulos P, Gazouli M, Zografos G
Analysis of the stromal cell-derived factor 1-3'A gene polymorphism in pancreatic cancer
Mol Med Reports 2010;3: 693-698.


46. Zagouri F, Sergentanis TN, Nonni A, Papadimitriou CA, Michalopoulos NV, Domeyer P, Theodoropoulos G, Lazaris A, Patsouris E, Zogafos E, Pazaiti A, Zografos GC.
Hsp90 in the continuum of breast ductal carcinogenesis: Evaluation in precursors, preinvasive and ductal carcinoma lesions.
BMC Cancer. 2010 Jul 5;10:353.


47. Panoussopoulos GS, Theodoropoulos G, Michalopoulos NV, Gazouli M, Flessas J, Taka S, Stamopoulos P, Manouras A, Zografos GC.
Analysis of E-Selectin S128R gene polymorphism in pancreatic cancer.
J Surg Oncol. 2010 Nov 1;102(6):604-7


48. Papailiou J, Bramis KJ, Gazouli M, Theodoropoulos G
Stem cells in colon cancer. A new era in cancer theory begins.
Int J Colorectal Dis. 2011 Jan;26(1):1-11.


49. Zagouri F, Sergentanis T, Nonni A, Papadimitriou C, Pazaiti A, Michalopoulos NV, Safioleas P, Lazaris A, Theodoropoulos G, Patsouris E, Zografos G.
Decreased Hsp90 expression in infiltrative lobular carcinoma: an immunohistochemical study.
BMC Cancer. 2010 Aug 6;10:409.


50. Maas M, Nelemans PJ, Valentini V, Das P, Rödel C, Kuo LJ, Calvo FA, García-Aguilar J, Glynne-Jones R, Haustermans K, Mohiuddin M, Pucciarelli S, Small W Jr, Suárez J, Theodoropoulos G, Biondo S, Beets-Tan RG, Beets GL.
Long-term outcome in patients with a pathological complete response after chemoradiation for rectal cancer: a pooled analysis of individual patient data.
Lancet Oncol. 2010 Sep;11(9):835-44.


51. Mariolis TS, Theodoropoulos G, Flessas II, Orfanos F, Orfanos N, Konstadinou E, Zagouri F, Vlachodimitropoulos D, Zografos CG.
Lobular Breast Cancer in Male: Case Report and Review of the Literature.
Onkologie, 2010;33(12):698-700.


52. Zambirinis CP, Theodoropoulos G, Gazouli M
Undefined Familial Colorectal Cancer
World J Gastrointest Oncol 2009 Sep 15; 1(1): 12-20


53. Liamarkopoulos E, Gazouli M, Aravantinos G, Tzanakis N, Theodoropoulos G, Rizos S, Nikiteas N.
Caspase 8 and caspase 9 gene polymorphisms and susceptibility to gastric cancer.
Gastric Cancer. 2011 Oct;14(4):317-21.


54. Gazouli M, Roubelakis MG, Theodoropoulos GE, Papailiou J, Vaiopoulou A, Pappa KI, Nikiteas N, Anagnou NP.
OCT4 spliced variant OCT4B1 is expressed in human colorectal cancer.
Mol Carcinog. 2012 Feb;51(2):165-73.


55. Dardamanis D, Theodorou D, Theodoropoulos G, Larentzakis A, Natoudi M, Doulami G, Zoumpouli C, Markogiannakis H, Katsaragakis S, Zografos GC.
Transanal polypectomy using single incision laparoscopic instruments.
World J Gastrointest Surg. 2011 Apr 27;3(4):56-8.


56. Theodoropoulos GE, Gazouli M, Vaiopoulou A, Leandrou M, Nikouli S, Vassou E, Kouraklis G, Nikiteas N.
Polymorphisms of Caspase 8 and Caspase 9 gene and colorectal cancer susceptibility and prognosis.
Int J Colorectal Dis. 2011 Sep;26(9):1113-8.


57. Archanioti P, Gazouli M, Theodoropoulos G, Vaiopoulou A, Nikiteas N.
Micro-RNAs as regulators and possible diagnostic bio-markers in inflammatory bowel disease.
J Crohns Colitis. 2011 Dec;5(6):520-4.


58. Tsamis D, Theodoropoulos G, Stamopoulos P, Siakavellas S, Delistathi T, Michalopoulos NV, Zografos GC.
Systemic inflammatory response after laparoscopic and conventional colectomy for cancer: a matched case-control study.
Surg Endosc. 2012 May;26(5):1436-43.


59. Al-Harethee W, Theodoropoulos G, Filippakis GM, Papapanagiotou I, Matiatou M, Georgiou G, Kalles V, Koulocheri D, Nonni A, Konstadoulakis MM, Manouras A, Zografos GC.
Complications of percutaneous stereotactic vacuum assisted breast biopsy system utilizing radio frequency.
Eur J Radiol. 2013 Apr;82(4):623-6.


60. Paraskevi A, Theodoropoulos G, Papaconstantinou I, Mantzaris G, Nikiteas N, Gazouli M.
Circulating MicroRNA in inflammatory bowel disease.
J Crohns Colitis. 2012 Oct;6(9):900-4.


61. Stavropoulos G, Flessas II, Mariolis-Sapsakos T, Zagouri F, Theodoropoulos G, Toutouzas K, Michalopoulos NV, Triantafyllopoulou I, Tsamis D, Spyropoulos BG, Zografos GC.
Laparoscopic repair of giant paraesophageal hernia with synthetic mesh: 45 consecutive cases.
Am Surg. 2012 Apr;78(4):432-5.


62. Theodoropoulos GE, Saridakis V, Karantanos T, Michalopoulos NV, Zagouri F, Kontogianni P, Lymperi M, Gazouli M, Zografos GC.
Toll-like receptors gene polymorphisms may confer increased susceptibility to breast cancer development.
Breast. 2012 Aug;21(4):534-8.


63. Theodoropoulos GE, Michalopoulos NV, Linardoutsos D, Stamopoulos P, Flessas I, Tsamis D, Zografos GC.
Rectoanal repair versus suture haemorrhoidopexy: a comparative study on suture mucopexy procedures for high-grade haemorrhoids.
Tech Coloproctol. 2012 Jun;16(3):237-41.


64. Vaiopoulou A, Gazouli M, Theodoropoulos G, Zografos G.
Current advantages in the application of proteomics in inflammatory bowel disease.
Dig Dis Sci. 2012 Nov;57(11):2755-64.


65. Chrysikos D, Zagouri F, Sergentanis TN, Goutas N, Vlachodimitropoulos D, Flessas I, Theodoropoulos G, Lymperi M, Birbas K, Zografos GC, Mariolis-Sapsakos T.
Mucinous tubular and spindle cell carcinoma of the kidney: a case report.
Case Rep Oncol. 2012 May;5(2):347-53.


66. Theodoropoulos GE, Michalopoulos NV, Pantou MP, Kontogianni P, Gazouli M, Karantanos T, Lymperi M, Zografos GC.
Caspase-9 promoter polymorphisms confer increased susceptibility to breast cancer.
Cancer Genet. 2012 Oct;205(10):508-12.


67. Liarmakopoulos E, Gazouli M, Aravantinos G, Theodoropoulos G, Rizos S, Vaiopoulou A, Kouraklis G.
E-Selectin S128R gene polymorphism in gastric cancer.
Int J Biol Markers. 2013 Apr 23;28(1):38-42.


68. Theodoropoulos GE, Karantanos T, Stamopoulos P, Zografos G.
Prospective evaluation of health-related quality of life after laparoscopic colectomy for cancer.
Tech Coloproctol. 2013 Feb;17(1):27-38.


69. Zagouri F, Sergentanis TN, Gazouli M, Tsigginou A, Dimitrakakis C, Eleutherakis-Papaiakovou E, Papaspyrou I, Chrysikos D, Theodoropoulos G, Zografos GC, Antsaklis A, Dimopoulos AM, Papadimitriou CA.
HTERT MNS16A polymorphism in breast cancer: a case-control study.
Mol Biol Rep. 2012 Dec;39(12):10859-63.


70. Zagouri F, Sergentanis TN, Gazouli M, Tsigginou A, Dimitrakakis C, Papaspyrou I, Eleutherakis-Papaiakovou E, Chrysikos D, Theodoropoulos G, Zografos GC, Antsaklis A, Dimopoulos AM, Papadimitriou CA.
HSP90, HSPA8, HIF-1 alpha and HSP70-2 polymorphisms in breast cancer: a case-control study.
Mol Biol Rep. 2012 Dec;39(12):10873-9.


71. Kontogianni P, Zambirinis CP, Theodoropoulos G, Gazouli M, Michalopoulos NV, Flessas J, Liberi M, Zografos GC.
The impact of the stromal cell-derived factor-1-3'A and E-selectin S128R polymorphisms on breast cancer.
Mol Biol Rep. 2013 Jan;40(1):43-50.


72. Campa D, Rizzato C, Capurso G, Giese N, Funel N, Greenhalf W, Soucek P, Gazouli M, Pezzilli R, Pasquali C, Talar-Wojnarowska R, Cantore M, Andriulli A, Scarpa A, Jamroziak K, Delle Fave G, Costello E, Khaw KT, Heller A, Key TJ, Theodoropoulos G, Malecka-Panas E, Mambrini A, Bambi F, Landi S, Pedrazzoli S, Bassi C, Pacetti P, Piepoli A, Tavano F, di Sebastiano P, Vodickova L, Basso D, Plebani M, Fogar P, Büchler MW, Bugert P, Vodicka P, Boggi U, Neoptolemos JP, Werner J, Canzian F.
Genetic susceptibility to pancreatic cancer and its functional characterisation: The PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) consortium.
Dig Liver Dis. 2013 Feb;45(2):95-9.


73. Campa D, Rizzato C, Bauer AS, Werner J, Capurso G, Costello E, Talar-Wojnarowska R, Jamroziak K, Pezzilli R, Gazouli M, Khaw KT, Key TJ, Bambi F, Mohelnikova-Duchonova B, Heller A, Landi S, Vodickova L, Theodoropoulos G, Bugert P, Vodicka P, Hoheisel JD, Delle Fave G, Neoptolemos JP, Soucek P, Büchler MW, Giese N, Canzian F.
Lack of replication of seven pancreatic cancer susceptibility Loci identified in two asian populations.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2013 Feb;22(2):320-3.


74. Peitsidou K, Karantanos T, Theodoropoulos GE
Probiotics, prebiotics, synbiotics: is there enough evidence to support their use in colorectal cancer surgery?.
Dig Surg. 2012;29(5):426-38.


75. Liarmakopoulos E, Theodoropoulos G, Vaiopoulou A, Rizos S, Aravantinos G, Kouraklis G, Nikiteas N, Gazouli M.
Effects of stromal cell-derived factor-1 and survivin gene polymorphisms on gastric cancer risk.
Mol Med Rep. 2013 Mar;7(3):887-92.


76. Bletsa G, Zagouri F, Gounaris A, Chrysikos D, Theodoropoulos G, Lymperi M, Koulocheri D, Menenakos E, Zografos GC, Sergentanis TN.
Beta-thalassemia major: does it confer particularities to the breast?
Breast J. 2013 Jan-Feb;19(1):124-5.


77. Theodoropoulos GE, Papanikolaou J, Karantanos T, Zografos G
Postcolectomy gastrointestinal function assessment: A prospective study on colorectal cancer patients
Tech Coloproctol. 2013 Oct;17(5):525-36.


78. Theodoropoulos GE, Plastiras A, Ntouvlis Ch, Zografos G
Delorme’s procedure revisited for an incarcerated transverse loop colostomy prolapsed repair
Am Surgeon 2013 Mar;79(3):E121-3.


79. Theodoropoulos GE, Michalopoulos NV, Linardoutsos D, Flessas I, Tsamis D, Zografos G
Submucosal anoderm-preserving hemorrhoidectomy revisited: a modified technique for the surgical management of hemorrhoidal crisis
Am Surgeon 2013 Nov;79(11):1191-5.


80. Al-Harethee WA, Kalles V, Papapanagiotou I, Matiatou M, Georgiou G, Nonni A, Koulocheri D, Liakou P, Theodoropoulos G, Zografos GC.
Thermal damage of the specimen during breast biopsy with the use of the Breast Lesion Excision System: does it affect diagnosis?
Breast Cancer. 2015 Jan;22(1):84-9.


81. Gazouli M, Anagnostopoulos AK, Papadopoulou A, Vaiopoulou A, Papamichael K, Mantzaris G, Theodoropoulos GE, Anagnou NP, Tsangaris GT.
Serum protein profile of Crohn's disease treated with infliximab.
J Crohns Colitis. 2013 Nov 1;7(10):e461-70.


82. Michalopoulos NV, Theodoropoulos GE, Stamopoulos P, Sergentanis TN, Memos N, Tsamis D, Flessas I, Menenakos E, Kontodimopoulos N, Zografos GC.
A cost-utility analysis of laparoscopic vs open treatment of colorectal cancer in a public hospital of the Greek National Health System.
J BUON. 2013 Jan-Mar;18(1):86-97.


83. Spyropoulos BG, Theodoropoulos G, Misiakos EP, Stoidis CN, Zapatis H, Diamantopoulou K, Gialeli C, Karamanos NK, Karatzas G, Machairas A, Fotiadis C, Zografos GC, Kelekis N, Kouloulias V.
The effect of synbiotics on acute radiation-induced diarrhea and its association with mucosal inflammatory and adaptive responses in rats.
Dig Dis Sci. 2013 Sep;58(9):2487-98.


84. Karantanos T, Theodoropoulos G, Gazouli M, Vaiopoulou A, Karantanou C, Lymberi M, Pektasides D.
Expression of clock genes in patients with colorectal cancer.
Int J Biol Markers. 2013 May 27;28(3):280-285.


85. Theodoropoulos G, Michalopoulos N, Linardoutsos D, Tsamis D, Kafiri G, Zografos G.
Late abdominal wall inflammatory mass mimicking drain site recurrence after rectal cancer surgery.
Hippokratia. 2012 Oct;16(4):386.


86. Karantanos T, Theodoropoulos G, Gazouli M, Vaiopoulou A, Karantanou C,
Stravopodis DJ, Bramis K, Lymperi M, Pektasidis D.
Association of the clock genes polymorphisms with colorectal cancer susceptibility.
J Surg Oncol. 2013 Dec;108(8):563-7.


87. Dikeakos P, Theodoropoulos G, Rizos S, Tzanakis N, Zografos G, Gazouli M.
Association of the miR-146aC>G, miR-149T>C, and miR-196a2T>C polymorphisms with gastric cancer risk and survival in the Greek population.
Mol Biol Rep. 2014 Feb;41(2):1075-80.


88. Marinatou A, Theodoropoulos GE, Karanika S, Karantanos T, Siakavellas S, Spyropoulos BG, Toutouzas K, Zografos G.
Do anastomotic leaks impair postoperative health-related quality of life after rectal cancer surgery? A case-matched study.
Dis Colon Rectum. 2014 Feb;57(2):158-66.


89. Gazouli M, Roubelakis MG, Theodoropoulos GE
Stem cells as potential targeted therapy for inflammatory bowel disease.
Inflamm Bowel Dis. 2014 May;20(5):952-5.


90. Karantanos T, Theodoropoulos G, Pektasides D, Gazouli M.
Clock genes: their role in colorectal cancer.
World J Gastroenterol. 2014 Feb 28;20(8):1986-92.


91. Thomas D, Gazouli M, Karantanos T, Rigoglou S, Karamanolis G, Bramis K, Zografos G, Theodoropoulos GE
Association of rs1568885, rs1813443 and rs4411591 polymorphisms with anti-TNF medication response in Greek patients with Crohn's disease.
World J Gastroenterol. 2014 Apr 7;20(13):3609-14.


92. Karanika S, Karantanos T, Theodoropoulos GE
Immune response after laparoscopic colectomy for cancer: a review. Gastroenterol Rep (Oxf). 2013 Sep;1(2):85-94.


93. Plastiras A, Tsamis D, Flessas I, Linardoutsos D, Theodoropoulos G, Zografos G.
Silent gastroduodenal perforations resulting from ingested chicken bone: presentation of two cases.
Am Surg. 2014 May;80(5):E132-3.


94. Theodoropoulos GE, Karantanos T.
Quality of life after laparoscopic colectomy for cancer.
JSLS. 2014 Apr-Jun;18(2):225-35.


95. Koumarelas K, Theodoropoulos GE, Spyropoulos BG, Bramis K, Manouras A, Zografos G.
A prospective longitudinal evaluation and affecting factors of health- related quality of life after appendectomy.
Int J Surg. 2014;12(8):848-57.


96. Wolpin BM, Rizzato C, Kraft P, Kooperberg C, Petersen GM, Wang Z, Arslan AA, Beane-Freeman L, Bracci PM, Buring J, Canzian F, Duell EJ, Gallinger S, Giles GG, Goodman GE, Goodman PJ, Jacobs EJ, Kamineni A, Klein AP, Kolonel LN, Kulke MH, Li D, Malats N, Olson SH, Risch HA, Sesso HD, Visvanathan K, White E, Zheng W, Abnet CC, Albanes D, Andreotti G, Austin MA, Barfield R, Basso D, Berndt SI, Boutron-Ruault MC, Brotzman M, Büchler MW, Bueno-de-Mesquita HB, Bugert P, Burdette L, Campa D, Caporaso NE, Capurso G, Chung C, Cotterchio M, Costello E, Elena J, Funel N, Gaziano JM, Giese NA, Giovannucci EL, Goggins M, Gorman MJ, Gross M, Haiman CA, Hassan M, Helzlsouer KJ, Henderson BE, Holly EA, Hu N, Hunter DJ, Innocenti F, Jenab M, Kaaks R, Key TJ, Khaw KT, Klein EA, Kogevinas M, Krogh V, Kupcinskas J, Kurtz RC, LaCroix A, Landi MT, Landi S, Le Marchand L, Mambrini A, Mannisto S, Milne RL, Nakamura Y, Oberg AL, Owzar K, Patel AV, Peeters PH, Peters U, Pezzilli R, Piepoli A, Porta M, Real FX, Riboli E, Rothman N, Scarpa A, Shu XO, Silverman DT, Soucek P, Sund M, Talar-Wojnarowska R, Taylor PR, Theodoropoulos GE, Thornquist M, Tjønneland A, Tobias GS, Trichopoulos D, Vodicka P, Wactawski-Wende J, Wentzensen N, Wu C, Yu H, Yu K, Zeleniuch-Jacquotte A, Hoover R, Hartge P, Fuchs C, Chanock SJ, Stolzenberg-Solomon RS, Amundadottir LT.
Genome-wide association study identifies multiple susceptibility loci for pancreatic cancer.
Nat Genet. 2014 Sep;46(9):994-1000.


97. Vaiopoulou A, Gazouli M, Papadopoulou A, Anagnostopoulos AK, Karamanolis G, Theodoropoulos GE, M'Koma A, Tsangaris GT.
Serum Protein Profiling of Adults And Children With Crohn's Disease.
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015 Jan;60(1):42-7.


98. Margonis GA, Christoloukas N, Antoniou E, Arkadopoulos N, Theodoropoulos G, Agrogiannis G, Pikoulis E, Patsouris ES, Zografos GC, Papalois AE
Effectiveness of Sildenafil and U-74389G in a rat model of colitis
J Surg Res. 2015 Feb;193(2):667-74.


99. Isaakidou Α, Gazouli Μ, Aravantinos G, Pectasides D, Theodoropoulos GE
Prediction of response to combination chemotherapy with irinotecan in Greek patients with metastatic colorectal cancer
J Cancer Res Ther. 2016 Jan-Mar;12(1):193-7.


100. Maas M, Nelemans PJ, Valentini V, Crane CH, Capirci C, Rödel C, Nash GM, Kuo L-J, Glynne-Jones R, García-Aguilar J, Suárez J, Calvo FA, Pucciarelli S, Biondo S, Theodoropoulos G, Lambregts DMJ, Beets-Tan RGH, Beets GL
Adjuvant chemotherapy in rectal cancer: defining subgroups who may benefit after neoadjuvant chemoradiation and resection: A pooled analysis of 3313 patients
Int J Cancer. 2015 Jul 1;137(1):212-20.


101. Theodoropoulos GE , Spiropoulos V, Bramis K, Plastiras A, Zografos G
Dermal flap advancement combined with conservative sphuncterotomy in the treatment of chronic anal fissure
Am Surgeon. 2015 Feb;81(2):133-42.


102. Theodoropoulos GE, Choman EN, Wexner SD.
Salvage Procedures after Restorative Proctocolectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis.
J Am Coll Surg. 2015 Feb;220(2):225-42.e1.
103. Dikaiakos P, Gazouli M, Rizos S, Zografos G, Theodoropoulos GE
Evaluation of genetic variants in miRNAs in patients with colorectal cancer.
Cancer Biomark. 2015;15(2):157-62.


104. Chrysikos DT, Sergentanis TN, Zagouri F, Psaltopoulou T, Theodoropoulos G, Flessas I, Agrogiannis G, Alexakis N, Lymperi M, Katsarou AI, Patsouris ES, Zografos CG, Papalois AE.
Lazaroid U-74389G Administration in Pancreatic Ischemia-Reperfusion Injury: A Swine Model Encompassing Ischemic Preconditioning.
Journal of Pancreas. 2015 Mar 20;16(2):176-84.


105. Campa D, Rizzato C, Stolzenberg-Solomon R, Pacetti P, Vodicka P, Cleary SP, Capurso G, Bueno-de-Mesquita HB, Werner J, Gazouli M, Butterbach K, Ivanauskas A, Giese N, Petersen GM, Fogar P, Wang Z, Bassi C, Ryska M, Theodoropoulos GE, Kooperberg C, Li D, Greenhalf W, Pasquali C, Hackert T, Fuchs CS, Mohelnikova-Duchonova B, Sperti C, Funel N, Dieffenbach AK, Wareham NJ, Buring J, Holcátová I, Costello E, Zambon CF, Kupcinskas J, Risch HA, Kraft P, Bracci PM, Pezzilli R, Olson SH, Sesso HD, Hartge P, Strobel O, Małecka-Panas E, Visvanathan K, Arslan AA, Pedrazzoli S, Souček P, Gioffreda D, Key TJ, Talar-Wojnarowska R, Scarpa A, Mambrini A, Jacobs EJ, Jamroziak K, Klein A, Tavano F, Bambi F, Landi S, Austin MA, Vodickova L, Brenner H, Chanock SJ, Delle Fave G, Piepoli A, Cantore M, Zheng W, Wolpin BM, Amundadottir LT, Canzian F.
TERT gene harbors multiple variants associated with pancreatic cancer susceptibility.
Int J Cancer. 2015 Nov 1;137(9):2175-83


106. Aravantinos G, Isaakidou A, Karantanos T, Sioziou A, Theodoropoulos GE, Pektasides D, Gazouli M
Association of CD133 polymorphisms and response to bevacizumab in patients with metastatic colorectal cancer.
Cancer Biomark. 2015 Nov 24;15(6):843-50.


107. Maragkoudaki M, Vaiopoulou A, Theodoropoulos GE, Legaki E, Sechi LA, Karamanolis G, Zografos G, Gazouli M.
Specific detection of OCT4 isoforms in inflammatory bowel disease.
Gut Pathog. 2015 Oct 1;7:25.


108. Theodoropoulos GE, Memos NA, Peitsidou K, Karantanos T, Spyropoulos BG, Zografos G
Synbiotics and gastrointestinal function-related quality of life after elective colorectal cancer resection.
Annals of Gastroenterology. 2016;29:1-7


109. Campa D, Pastore M, Gentiluomo M, Talar-Wojnarowska R, Kupcinskas J, Malecka-Panas E, Neoptolemos JP, Niesen W, Vodicka P, Delle Fave G, Bueno-de-Mesquita HB, Gazouli M, Pacetti P, Di Leo M, Ito H, Klüter H, Soucek P, Corbo V, Yamao K, Hosono S, Kaaks R, Vashist Y, Gioffreda D, Strobel O, Shimizu Y, Dijk F, Andriulli A, Ivanauskas A, Bugert P, Tavano F, Vodickova L, Zambon CF, Lovecek M, Landi S, Key TJ, Boggi U, Pezzilli R, Jamroziak K, Mohelnikova-Duchonova B, Mambrini A, Bambi F, Busch O, Pazienza V, Valente R, Theodoropoulos GE, Hackert T, Capurso G, Cavestro GM, Pasquali C, Basso D, Sperti C, Matsuo K, Büchler M, Khaw KT, Izbicki J, Costello E, Katzke V, Michalski C, Stepien A, Rizzato C, Canzian F.
Functional single nucleotide polymorphisms within the cyclin-dependent kinase inhibitor 2A/2B region affect pancreatic cancer risk. Oncotarget. 2016 Aug 30;7(35):57011-57020.


110. Legaki E, Roubelakis MG, Theodoropoulos GE, Lazaris A, Kollia A, Karamanolis G, Marinos E, Gazouli M.
Therapeutic Potential of Secreted Molecules Derived from Human Amniotic Fluid Mesenchymal Stem/Stroma Cells in a Mice Model of Colitis.
Stem Cell Rev. 2016 Oct;12(5):604-612.


111. Lyberopoulou A, Galanopoulos M, Aravantinos G, Theodoropoulos GE, Marinos E, Efstathopoulos EP, Gazouli M.
Identification of Methylation Profiles of Cancer-related Genes in Circulating Tumor Cells Population.
Anticancer Res. 2017 Mar;37(3):1105-1112.


112. Panoussopoulos D, Theodoropoulos G, Lazaris AC, Nakos S, Αnastassopoulos P, Peveretos P
Idiopathic perforation of the rectosigmoid
Hellenic Armed Forces Medical Review, 1992-1996, 26-30(Suppl.): 93-99


113. Panoussopoulos D, Theodoropoulos G, Vlahos K, Antonakis P, Konstantoulakis M, Androulakis G
Resourse management in fistulae treatment
Internet Journal of Surgery, 2005, Vol 6, No 1


114. Theodoropoulos G, Vorias M, Spiliadi Ch, Karagianni E, Sambalis M, Georgiou M, Anastassakou K, Konstantinidis K.
Localised perianal mucosis fungoides (stage IA T-cell lymphoma)
Surgical Chronicles, 2005, 10 (4), pp. 394-397


115. Vorias M, Theodoropoulos G, Sambalis M, Georgiou M, Anastassakou K, Konstantinidis K.
The value of anal mapping in grade III anal intraepithelial neoplasia (AINIII)
Surgical Chronicles, 2005, 10 (4), pp. 390-393


116. Theodoropoulos G, Papaconstantinou I, Felekouras E, Nikiteas N, Karakitsos P, Panoussopoulos D, Lazaris ACh, Patsouris E, Bramis J, Gazouli M.
Relation between common polymorphisms in genes related to inflammatory response and colorectal cancer.
Surgical Chronicles, 2005, 10 (4), pp. 302-309


117. Tsamis D, Theodoropoulos G, Michalopoulos NV, Delistathi Th, Nikiteas N, Tsigris C, Leandros E
Inflammatory response after laparoscopic versus open colonic resection: Review of the literature
International Journal of Medicine and Medical Sciences Vol. 2(4), pp. 106-110, April 2010


118. Korontzi ΜΙ, Papalois Α, Kouerinis Ι, Lazaris A, Theodoropoulos G, Zografos G
Redox state and the potential role of antioxidant compounds in liver ischemia/reperfusion injury
International Journal of Medicine and Medical Sciences 08/2010; 2:200-209.


119. Christophides Τ, Lilis C, Travlou A, Merkouri F, Sigala F, Tsiamis D, Georgopoulos S, Theodoropoulos G, Bramis I, Zografos G
Comparison of thrombotic biomarkers in surgical patients undergoing open or laparoscopic colectomy for colorectal carcinoma
Hellenic Journal of Surgery, 2013 Sep;85(5):287-295


120. Tsamis D, Plastiras A, Zografos G, Theodoropoulos G
Sepsis From Bezoar in the Urinary Bladder
Hellenic Journal of Surgery (2015) 87:6, 503-504


121. Tsamis D, Alexakis N, Toutouzas K, Theodoropoulos G, Zografos G
Acute Abdomen in a Drug User. What is the Cause?
Hellenic Journal of Surgery (2015) 87:5, 340-341

2003-2006: Επιμελητής Κλινικής Γενικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

2007-2011: Λέκτορας Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

2011-2014: Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

2014-2016: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

2016- τώρα: Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος (2016-

 1.    Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 1992-1995, 2001- τώρα
 2.    American Medical Association, 1994-1997
 3.    American College of Surgeons, 1994-2001, 2005- τώρα
 4.    American Association for Cancer Research, 1995-2000
 5.    Detroit Surgical Association, 1998-2000
 6.    American Society of Colon and Rectal Surgeons, 2000- τώρα
 7.    General Medical Council, Great Britain, 2002- τώρα
 8.    Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Τακτικό Μέλος, 2003- τώρα
        Μέλος Επαγγελματικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 2012-14
        Μέλος Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 2014-16, 2016-18
 9.    European Association for Endoscopic Surgery, EAES, 2007-2009

10.   American College of Surgeons, Greek Chapter, 2010- τώρα
11.   Ελληνο-Αμερικανικό Ιατρικό Κολλέγιο, 2010- τώρα
12.   Ελληνική Εταιρεία Νανοτεχνολογίας, 2016- τώρα

Σελίδα 8 από 11

Ιατρείο

 • Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 56, Αθήνα 10676
 • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
 • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS